Raatiehdokkaat / Board applicants

Tällä sivulla raatiehdokkaat vastaavat tiukkoihin kysymyksiin liittyen hakemaansa virkaan. Virkakohtaiset kysymykset ja vastaukset saa auki klikkaamalla virkaa.
On this page the applicants answer tough questions about the position they are applying for. Questions and answers regarding a certain role can be viewed by clicking on the role.

 

Puheenjohtaja/Chairperson
 1. Mistä tunnistaa hyvän puheenjohtajan? / What are the qualities of a good chairperson?
 2. Mikä tekisi sinusta hyvän puheenjohtajan? Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? / What would make you a good chairperson? What are your strengths and weaknesses?
 3. Miten näet pandemian vaikuttavan killan toimintaan tulevana vuonna ja lähitulevaisuudessa? Miten ratkaisisit mahdolliset ongelmatilanteet? / How do you see the pandemic affecting the guild’s operations in the coming year and in the near future? How would you solve possible problems?
 4. Pandemia on vaikuttanut voimakkaasti killan toimintaan, mutta myös raatilaisten jaksamiseen ja motivaatioon. Miten pitäisit huolta itsesi ja raadin jaksamisesta? / The pandemic has had a strong impact on the guild’s operations, but also on the resilience and motivation of the board members. How would you take care of yourself and the board’s endurance?

 

Lassi Mäkelä

Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2018

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities: Rahastonhoitaja (2020), Lukkari (2020), KV-ISO (2019-2020), Pikku-IE (2019), Lukkarikisälli (2019), Kurssineuvoston rahastonhoitaja (2018-2019)

 1. Hyvän puheenjohtajan tunnistaa tavasta, jolla hän kohtelee muita, etenkin omia raatilaisiaan ja kiltalaisiaan. Uskon esimerkillä johtamiseen, ja puheenjohtajan tuleekin omalla esimerkillään, vankalla kokemuksellaan ja innollaan luotsata raatilaisia, toimihenkilöitä ja kiltalaisia kohti entistä kehittyneempää ja kaikkia paremmin palvelevaa kiltaa. Hyvä puheenjohtaja on järjestelmällinen ja pysyy ajan tasalla tilanteessa kuin tilanteessa. Ennen kaikkea hän luottaa raatilaisiinsa ja toimareihinsa kaikessa.
  One can recognize a good chairperson by the way he/she treats others, especially other board members and guild members. I believe in leading by example, thus the chairperson should lead the board, the guild officials and other guild members by his/her own example, with solid experience and enthusiasm. A good chairperson is also organized and stays up to date in any situation. Above all he/she fully trusts other board members and guild officials.
 2. Uskon, että tarkkuuteni ja järjestelmällisyyteni auttaa minua toimimaan puheenjohtajan pestissä hyvin. Minulla on hihat käärivä asenne ja annan aina kaikessa täyden panokseni. Olen vastuuntuntoinen, enkä jätä mitään tehtävää puolitiehen. Luotan ympäröiviin ihmisiin ja uskon yhteistyöhön, mikä auttanee raadin yhteishengen luomisessa ja yleisessä toiminnan sujuvuudessa. Heikkouksiakin toki löytyy, kuten kaikilla meillä. Raadin toimiessa yksikkönä, yksittäiset heikkoudet saadaan kuitenkin muutettua vahvuuksiksi yhteistoiminnalla.I am organized and punctual which in my opinion are good features for a chairperson. I am not afraid to get my hands dirty and I always give my all in every task. I have a good sense of responsibility and I always make sure to finish what I started. I trust the people around me and I believe in teamwork which I think will help in creating a good team spirit within the board. Oh course, I have weaknesses too like every one of us. However, when the board works as a unit, there are no weaknesses.
 3. Pandemia on jo luonnollisesti vaikuttanut killan toimintaan, mutta ennusteiden mukaan myös jatkaa vaikuttamista tulevanakin vuonna. Kaikessa toiminnassa tulee ottaa huomioon vallitseva tilanne yhteiskunnassa. Onnekseni olen saanut kokemusta ja perspektiiviä killan toiminnasta kuluneena pandemiavuonna ja oppinut ajattelemaan niin sanotusti “boksin ulkopuolelta” rajoitusten luomien uusien haasteiden vuoksi. Lisäksi tässäkin korostuu raadin yhteistyö, sillä ratkaisuja voidaan pallotella yhdessä. Tämä vaatii raatilaisten lisäksi toimareilta kekseliäisyyttä ja mukautumiskykyä, mitä uskon kyllä löytyvän!The pandemic has naturally already had an impact on the guild’s functions and it will continue to affect everything in the following year. We must take into account the situation of our society in our actions during this pandemic. Fortunately, I have gained experience and perspective during this past year as a board member. I have learned to think “outside the box” due to the challenges presented by the restrictions. In addition, the teamwork within the board has again an utmost importance because the solutions to the problems can be resolved together. The following year will demand ingenuity and adaptability from the board members and Guild Officials, but I am certain we all have what it takes for each role!
 4. Mielestäni on tärkeää, että jokaisella raatilaisella on turvallinen olo puhua jaksamisestaan. Näin raadin ja killan toiminnassa voidaan ottaa huomioon jokaisen yksilön tarpeet. Tekisin myös selväksi, että jokaista autetaan tarpeen vaatiessa kollektiivisesti. Jaksamista edesautetaan lisäksi ansaituilla virkistäytymisillä ja rentoutumisilla muiden tehtävien ohella. Jokaisella toimijalla, niin raatilaisella kuin toimarilla, tulee olla mahdollisuus ottaa irti arjesta tarvittaessa.I think it is very important that every board member feels safe enough to speak about their wellbeing. With this we can take into account the needs of the individual. I will make sure that the board understands that everybody will receive aid and back up when they need it. Of course, I will make sure that the guild’s volunteers have the chance to get their minds of their tasks at times with refreshing happenings they can plan on their own. Every board member and guild official should be able to relax when they need it.

 

Rahastonhoitaja/Master of Coin
 1. Löytyykö sinulta aiempaa kokemusta taloudenhoidosta tai vastaavista tehtävistä? / Do you have earlier experience in managing economies or other similar experiences?
 2. Välillä korvaustositteiden saaminen tapahtumista saattaa kestää jopa muutaman kuukauden, miten pidät huolta, että saat korvaustositteet ajoissa? / Sometimes it can take a while to get the compensations forms from the events, how will you make sure you will get them in time?
 3. Muun raadin on tärkeää olla perillä varsinkin omien toimikuntiensa raha-asioista, mutta myös koko killan rahatilanteesta. Miten pidät raadin ajan tasalla? / The board should be aware of the guilds and especially every board members own committee’s financial situation and budjet. Have will you keep them up to date?
 4. Millä pidät huolen, että kilta ja sen alaiset toimijat pysyvät budjetissa läpi vuoden? / How will you make sure the guild and its volunteers stay within their budgets throughout the year?
 5. IK:n rahastonhoitajana palautelaatikko tuppaa täyttymään vuolaista kehuista toimintaan liittyen. Miten ajattelit saada tämän perinteen jatkumaan? / The Guild’s Master of Coin tends to get a lot of praises for his/her actions and work. How will you keep this tradition going?

 

Tomas Kurenniemi

Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2019

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities: Liityin kiltaan vuonna 2019. On ollut kivaa :). Olen toiminut vuonna 2020 Teekkarien LVI-kerhon excursiomestarina sekä MAIKin rahastonhoitajana.

 1. Oma talous on hyvässä hallinnassa (en silti heitä parii kymppii). MAIKin rahastonhoitajan työt ovat vastaavia. Tilinpäätös on harrastukseni. 😀
 2. Korvaustositteita voi pyytää nätisti, pyytää tai huutamalla pyytää 😀
 3. Helposti. Pysyn itse perillä toimikuntien raha-asioista ja jaan tietoa rakkaille raatikavereille :3
 4. Muistutan, ettei kiltahuoneelle ole vielä hankittu rahaprintteriä. Tai siis auttaisin tarvittaessa toimijoita suunnittelemaan toimintaansa.
 5. En minä sitä saa jatkumaan. Timanttiset taitoni sen tekevät 😉

 

Kirjuri-tiedottaja/Secretary and communications officer
 1. Onko sinulla aiempaa kokemusta pöytäkirjojen laatimisesta? Koetko pysyväsi aktiivisessa keskustelussa mukana samalla pitäen huolen, että kaikki tarvittava kirjataan pöytäkirjaan? // Do you have previous experience of writing meeting notes? Do you think you can keep up with active conversation and make sure everything relevant is written down?
 2. Kirjuri-tiedottaja saa tiedotuspyyntöjä monelta suunnalta ja häneltä pyydetään Telegram-julkaisuja usein samoihin aikoihin. Miten järjestelet saamasi viestit ja pidät huolen, ettei mikään unohdu viikkotiedotteesta tai Telegram-kanavilta? // The secretray and communiation officer is sent announcement requests from various platforms and often many Telegram messages are asked to be sent around the same time. How would you organize the messages and make sure that nothing is forgotten from the weekly newsletter or Telegram channels?
 3. Onko sinulla ideoita, miten killan tiedotusta voisi kehittää? // Do you have any ideas how the communication within the guild could be improved?
 4. Tiedotutuksen ja pöytäkirjojen laatimisen lisäksi kirjuri-tiedottaja on vastuussa killan jäsenrekisterin sekä useimpien sähköpostilistojen hallinnasta. Kuinka paljon uskot tarvitsevasi viikoittain aikaa viran hoitamiseen? // In addition to communication and writing meeting notes, this position is responsible of managing the member registry and most mailing lists. How much you think you would need time for all of this weekly basis?
 5. Viime vuosina kiltalaisia on viihdyttänyt kirjuri-tiedottajan kevennykset viikkotiedotteen lopussa. Miten pidät huolen, että kiltalaiset kiinnitävät huomionsa viikkotiedotteissa ensisijaisesti informaation ja toisena loppukevennyksiin? // In the past few years, guild members have been enternained by ice breakers at the end of the weekly newsletter. How would you make sure that the focus of the guild members is primarily on the content of the newsletter and secondly on the ice breakers?

 

Iiris Vuorialho

Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2019

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities: Kurssineuvoston speksivastaava (2019-2020), MAIK-vastaava (2020), ISO (2020), lisäksi Teekkarispeksin rekryvastaava (2020)

 1. Vaikken olekaan aiemmin ollut minkään yhdistyksen sihteeri, on virallisten pöytäkirjojen rakenne ja laatiminen minulle tuttua mm. MAIK-hallituksen kokouksista ja kurssineuvostosta. Olen myös usein toiminut harrastuksiin ja kurssiprojekteihin liittyvissä kokouksissa kirjurina. Keskustelun pääpointtien kirjaaminen ylös on minulle luontevaa; se auttaa jäsentelemään keskustelun sisältöä sekä pitää keskittymisen tilanteessa, joten en ole yhtään huolissani siitä, etten pysyisi aktiivisessa keskustelussa mukana.
  //
  Even though I haven’t been a secretary before, the process of writing meeting notes is familiar to me for example from MAIK board’s and Course council’s meetings. I’ve also been the one taking notes in many meetings relating to hobbies and course work. Writing down the main points of the conversation is natural to me since it helps outlining and keeping concentration on the ongoing conversation. So I’m not worried about being able to attend the conversation actively.
 2. Rakastan listoja ja ne auttavat minua pitämään kirjaa siitä, mitä kaikkea pitää muistaa tehdä. Taktiikkana on kerätä kaikki yhteen liittyvä samaan paikkaan niin, ettei mikään pääse unohtumaan. Tiedotusviestien laatiminen on tuttua puuhaa, sillä iso osa Teekkarispeksin rekryvastaavana toimimisesta on uusien speksiläisten informoimista.
  //
  I love lists and they help me to keep record of everything I need to do. My tactic is to collect everything to a one and same place so that nothing will slip my mind.
  Writing newsletters is familiar to me, because a big part of my job as a responsible of recruiting in Teekkarispeksi is informing the new people in speksi of upcoming events.
 3. Tänä vuonna toiminnassa ollut fuksien oma tiedotus-telegramkanava on mielestäni ollut toimiva ja sitä jatkaisin jatkossakin. Viikkotiedotteen täytyy pysyä mahdollisimman selkeänä ja helposti läpi luettavana. Hyödyntäisin myös telegramia mahdollisimman paljon, sillä sitä kautta tavoittaa ehkä reaalikaisimmin suurimman joukon kiltalaisia.
  //
  The info-channel for fuksis in telegram has been functional, and I would do the same next year. The weekly newsletter has to remain clear and easy to read through. I would also use telegram as much as possible, cause I think that way is possible to reach most of our guild members fast.
 4. Tähän tulee varmasti tekemisen kautta rutiinia, joka vähentää tehtävien tekemiseen kuluvaa aikaa. Luulisin, että kun asiat tulevat tutuiksi, tarvitsen raadin kokouksien lisäksi muutamia tunteja viikossa muiden virkaan kuuluvien asioiden hoitamiseen. Erityistilanteissa aikaa kuluu tietysti enemmän kuin tavallisina viikkoina, jolloin ei tapahdu mitään poikkeavaa.
  //
  I believe that by getting familiar with everything there will be a routine to do most things smoother and faster than in the beginning. I think that usual weeks I will need a few hours on top of the board meetings to get everything done. If there’s something special happening, of course it then takes more time too.
 5. Viestin informaation täytyy olla tiiviisti pakattuna ja helposti lähestyttävässä muodossa, jotta kiltalaiset jaksavat kahlata sen läpi. Viestin alussa on hyvä olla koonti viestin sisällöstä, jolloin lukija voi paneutua itseään kiinnostaviin kohtiin tiedotteesta. Täytyy tutkia loppukevennyksen hyödyntämistä houkuttimena avata viikkotiedote. Jos selaa koko viestin läpi etsien kevennystä, saattaa lukija samalla napata vahingossa jonkun informaation jyväsenkin.
  //
  The information has to be packed tightly and easily approachable so that the guild members are able to go through it. In the beginning there’s good to be a compilation of the subjects so everyone can read interesting news for them more closely. I will have to investigate the usage of the ice breaker as a bait for a reader to open the newsletter. If one scrolls through the message looking for the ice breaker, something useful might accidentally catch their eye.

 

IE/Host and Hostess
 1. Miksi haluaisit toimia juuri IE:nä ja minkälaista kokemusta sinulla on tapahtumien järjestämisestä? / / Why do you want to be specifically IE, and what kind of experience do you have on organizing events?
 2. IE:n alaisuuteen kuuluu monia toimarivirkoja. Miten huolehdit koko SAT:in aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista? // IE has several different committees. How would you make sure that the whole SAT is active and feeling good?
 3. Tapahtumien järjestäminen ja suunnittelu vie rutkasti aikaa. Miten varmistat oman jaksamisesi läpi työntäyteisen IE-vuoden? // Organizing and hosting events takes a lot of time. How do you make sure that you do not get exhausted over the tough year?
 4. Työskentely IE:ssä on tiimityötä. Miten pitäisitte huolta IE-parisi kanssa että yhteistyö pelaa? // More so than in most roles, IE is team work. How do you make sure that collaboration with your partner is smooth?
 5. Pikku-IE on IE:n tärkein apu tapahtumien järjestämisessä. Kuinka edistät tiimin koheesiota sekä ylläpidät motivaatiota? // Pikku-IE is IE’s most crucial help in organizing events. How do you ensure the group’s cohesion and motivation throughout the year?
 6. IE:n täytyy sopeutua moniin erilaisiin tilanteesiin. Miten varmistat kiltalaisille virkistäviä tapahtumia, mikäli perinteisiä tapahtumakonsepteja ei voitaisi järjestää ensi vuonna? // IE needs adaptability. How do you make sure that guild members get refreshing events, even if you were not able to host the usual events?

 

Lotta Aalto

Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2019

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities: Pikku-IE, Excursio-kisälli, ISO, Kurssineuvoston puheenjohtaja

 1. Koen, että juuri tässä roolissa voisin antaa killallemme eniten. Tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen on mielestäni todella hauskaa ja palkitsevaa. Kurssineuvoston voimin järjestimme Rilkamat ja Ystävänpäivä -sitsit, joista otin omalta osaltani paljon vastuuta. Varsinkin sitsit antoivat mielestäni hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkea niiden järjestämisessä pitää ottaa huomioon. Pikku-IE:ssä olen päässyt työskentelemään kulissien takana, enkä ole vielä valmis poistumaan sitsikeittiöstä.I believe that in this role I can give the most to our guild. Planning and organizing events is fun and rewarding to me. With course council we organized Rilkamat and Valentine’s Day -sits where I had a good share of responsibilities. Especially the sits gave a good view of all the things needed to organize these types of events. In pikku-IE I’ve gotten to work behind the scenes and I’m still not ready to leave the kitchen.
 2. Alkuvuodesta pidämme jokaisen SAT:n toimikunnan kanssa kokouksen ja sovimme yksityiskohdista. Jokainen toimikunta saa valita vastuuhenkilön, jonka kanssa IE voi kommunikoida helposti. Toimikunnat pääsevät toimimaan itsenäisinä yksikköinä (pikku-IE poisluettuna), IE apuna tarvittaessa. SAT:n hyvinvointia voidaan edistää hyvällä kommunikoinnilla, yhteishenkeä nostattavalla toiminnalla ja virkistäytymisellä.We will arrange a meeting with all the committees of IAC (Internal affairs committee) and agree on details. Every committee can select a responsible person with whom the IE can communicate easily. Excluding pikku-IE the commitees will get to operate as indivitual units while having IE as a backup. The wellbeing of IAC can be enhanced by a proper communication, spirit raising activities and refreshment events.
 3. On tärkeää pitää huolta siitä, ettei oma kokonaistyömäärä kasva liian suureksi. Aion vähentää periodikohtaista kurssimäärää, jolloin aikaa on enemmän raatitöille. Lisäksi on tärkeää muistaa varata myös itselleen vapaa-aikaa työnteon ohessa. Kun pitää omasta jaksamisesta huolta, sujuu työntekokin paremmin.It is relevant to make sure that one’s workload doesn’t get too great. To make more time for board work I will reduce the number of courses per period. Furthermore, it is also important to remember to reserve free time. When you take care of your wellbeing working runs smoother too.
 4. Haemme IE:n rooliin yhdessä Leevi Koistisen kanssa. Mielestäni tärkeintä on hyvä kommunikointi Emännän ja Isännän välillä. Erimielisyyksistä pitää puhua ääneen ja molempia miellyttävään lopputulokseen pyrkiminen on tärkeää. Leevin kanssa olemme työskennelleet yhdessä Pikku-IE:ssä ja koulukurssien parissa. Tapamme lähestyä ongelmia ovat samanlaiset ja tämä helpottaa yhteistyötämme huomattavasti.We are applying to IE with Leevi Koistinen. In my opinion the most crucial thing is a good communication between Hostess and Host. Disagreements must be discussed about and made decisions should suit both. We have been working together in Pikku-IE and with school courses with Leevi. Our way of problem solving is similar and this will support our co-operation notably.
 5. Pikku-IE:lle järjestettävässä tutumisillassa kaikki pääsevät tutustumaan toisiinsa ja aloittamaan yhteisen vuoden. Parhaiten ryhmäytyminen kuitenkin tapahtuu, kun päästään tekemään yhdessä töitä. Motivaatiota tuo hyvä yhteishenki ja keittiössä työskentelemisen hauskuus. Selkeä kommunikointi IE:n ja pikku-IE:n välillä on olennaista. Pikku-IE:n työ on ensisijaisen tärkeää ja haluankin varmistaa, että heillä on hyvä fiilis töitä tehdessä. Jokainen ansaitsee kiitoksia ja kehuja tehdystä työstä. Lisäksi pikku-IE:lle kuuluu myös kunnon virkistäytymisen.In the evening arranged to Pikku-IE everyone will get to know each other and start the year together. However by working together we get to know each other the best. Good team spirit and the fun we are going to have while working in the kitchen is going to rise motivation. A clear communication between IE and pikku-IE is crucial. The work that pikku-IE does is extremely valuable and I want to make sure that they are all having fun while working. Everyone deserves a big thank you and compliments for a work well done. On top of that pikku-IE shall have a proper refreshment day.
 6. Tulevana vuonna pääsemme käyttämään luovuuttamme hyvin uudella tavalla. Esimerkiksi tänä vuonna Syyshermannin ruoat tarjoiltiin kiltalaisille Pikku-IE:n pyörittämän ”ravintolan” kautta. Juuri tällaisia konsepteja hyödyntämällä voimme tuoda kiltalaisille aivan uudenlaisia tapahtumia. Mahdollisuuksien salliessa voimme järjestää esimerkiksi erilaisia ulkotapahtumia sekä sitsejä, jotka tapahtuvat monessa pienessä tilassa samaan aikaan.In the coming year we get to use our creativity in a whole new way. For example, this year the food of Syyshermanni was served through Pikku-IE’s “restaurant” to our guild’s members. We can create completely new events for our guild using concepts like this one. When possible be can also arrange different kind of outdoor events and sitsis in multiple smaller spaces at the same time.

 

Leevi Koistinen

Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2019

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities: IE-tonttu, Excu-kisälli, ISO, Storasyskon

 1. IE:n tehtävät houkuttelevat käytännönläheisyydellään. Työssä oman käden jälki on selvästi näkyvillä ja osallistujien viihtyminen onnistuneessa tapahtumassa on hyvin palkitsevaa. IE-tontun tehtävät ovat olleet antoisia. Näissä tehtävissä olen kiinnostunut jatkuvasti lisää järjestyspuolen toiminnasta.The job of an IE attracts me with it’s practical nature. One’s own contribution is clearly visible from the outcome and the enjoyment of the participants in a successful event is very rewarding. I’ve enjoyed the tasks of an IE-gnome. In that position I have continuously gotten more interested in the functions of the organizing part.
 2. Osa SAT:in toimikunnista on hyvin itseohjautuneita. Uskon aktiivisuuden seuraavan, kun toimikunnille annetaan luottamusta ja laaja mahdollisuus toteuttaa itseään. SAT:in toimivuuden ja hallittavuuden perustana on viestintä IE:n ja toimikuntien välillä. Toimikuntien vastuuhenkilöiden kautta siitä saadaan tehokasta ja jouhevaa. Toimikuntien kanssa tulisi tavata alkuvuodesta. Hyvinvointia tukevia tekijöitä ovat virkistykset ja hyvä yhteishenki, sekä avoin puuttuminen sitä heikentäviin tekijöihin.Part of the IAC’s (Internal affairs committee) committees are quite independent. I believe high activity being the result of trusting the committees and giving them wide possibilities to fulfil themselves. The foundation of a well-functioning and manageable IAC is communication between IE and the committees. Through having responsible persons in the committees communication becomes efficient and smooth. IE should meet with every committee in the beginning of the year. Supporting factors to the wellbeing are refreshment events and good spirit as well as noticing possible factors that affect that spirit.
 3. Suhteutan opintotyömääräni realistisesti huomioiden raatitoimintaan kuluvan aikapanoksen. Hahmotan tapahtumien vaativan intensiivistä työtä suunnittelussa ja valmistelussa niitä edeltävinä viikkoina ja päivinä, sekä tätä vastoin kevyemmän työtaakan jaksot tapahtumien välissä. On olennaista varata omaa aikaa säännöllisesti. Näin mielenkiinto ja innokkuus kaikkeen tekemiseen pysyy korkealla tasolla.I will proportion my studying amount realistically considering the work contribution that board work requires. I understand the intensive input needed in planning and preparing events in their preceding weeks and days and on the contrary the periods of lesser workload in between events. It is essential to take time for one’s self regularly. This way the interest and enthusiasm in all work stays on a high level.
 4. Haemme Lotta Aallon kanssa. Olemme tunteneet aivan opintojen alusta asti ja huomanneet ajattelu- ja toimitapojemme olevan merkittäviltä osin samankaltaisia ja toisiaan tukevia. Tämä on näkynyt varsinkin pikku-IE:ssä, jossa yhteistyömme on ollut jouhevaa ja alusta alkaen luontaista. Parin keskinäinen luottamus on tärkeää. Sen hyvää perustaa voimme edelleen kehittää ja ylläpitää avoimella keskustelulla. Tehtävien ja vastuiden jakaminen selkeyttää yhteistyötä.I am applying with Lotta Aalto. We have known each other from the beginning of our studies and noticed notable and supporting similarities in the way we think and work. This has become visible especially in pikku-IE where our collaboration has been smooth and natural from the beginning. Trust between the pair is important. It’s established base we can still improve on and maintain with open communication. By distributing tasks and responsibilities collaboration is further clarified.
 5. Koheesion kehittäminen aloitetaan alkuvuonna pikku-IE:n tutustumisillalla, jossa IE-tiimi pääsee tutustumaan toisiinsa paremmin. Pikku-IE:n työviihtyvyydestä huolehtiminen on olennaista. Huomioimalla heidän toiveensa ja mahdollisuutensa viihtyvyys paranee ja sen myötä motivaatio kasvaa. Lisäksi kunnollinen virkistys lähentää ryhmää ja nostaa innokkuutta yhdessä tekemiseen. Tavoitteenani on, että heillä olisi yhtä hauska ja antoisa pikku-IE -vuosi kuin itselläni on ollut.Developing cohesion is started in the beginning of the year with an evening where the IE-team has a chance to get to know each other better. Attending pikku-IE’s job happiness in essential. By taking note of their wishes and possibilities this is improved and therefore motivation as well. In addition, a proper refreshment day brings the group closer and lifts the enthusiasm of working together. My goal is that they would have as fun and enjoyable pikku-IE year as I have had.
 6. Perinteisten konseptien estyessä luovuus ja ideointi ovat tärkeitä. Ideoinnissa kannattaa hyödyntää muiden raatilaisten apua ja vastavuoroisesti auttaa heitä. Perinteisten konseptien sopeuttaminen ulkototeutetuiksi on mielestäni syksyllä ollut menestyksekästä. Hyvällä suunnittelulla luodaan korkea valmius nopeisiin muutoksiin tapahtumien toteutuksessa, jotta voidaan paremmin taata killalle aktiviteetteja.Creativity and creating new ideas is important should traditional concepts become infeasible. When coming up with ideas mutual help with other board members is valuable. In my view adjusting classic concepts to being held outside was successful during autumn. With good planning the readiness to make swift modifications to events’ execution is generated so activities to Guild can be better ensured.

 

Opintovastaava/Master of Studies
 1. Kuinka varmistat, että kaikkiin koulun kokouksiin osallistuu killan opiskelijaedustaja ja kuinka kokousten tieto välittyy raadille? // How are you going to make sure that hallopeds participate ENG’s meetings? And how the information from the meetings will be forwarded to the board?
 2. Mikä on halloped? // What is a halloped?
 3. Miten hallopedtoimintaa voitaisiin mielestäsi IK:ssa kehittää? // How could the halloped activity be improved in IK?
 4. Millaista yhteistyötä IK:n tulisi tehdä muiden engin kiltojen kanssa? Entä muiden? // What kind of collaboration should there be between ENG’s guilds? How about other guilds?

 

Iiro Ristikankare

Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2018

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities: Liikuntavastaava, exqukisälli, kurssineuvosto, pikku-ie, KP-toimikunta

 1. Pidän omalla aktiivisuudellani ja hallopedien aktiivisuudella huolen siitä, että kaikissa koulun kokouksissa on killan opiskelijaedustaja. Aion pitää yllä aktiivista kommunikointia opintotoimikunnan ja raadin välillä.
  With my own activity and the activity of the hallopeds, I make sure that there is a guild representative at each meeting. I intend to maintain active communication between the study committee and the board.
 2. Hallopedi tarkoittaa hallinnon opiskelijaedustajaa eri toimielimissä. Hallopedin tehtävä on kertoa opiskelijoiden mielipide toimielimissä.
  Halloped means the student representative in various organs. Halloped’s job is to express student’s opinions in the organs.
 3. Hallopedtoiminta on mielestäni killassa hyvällä mallilla. Lisäisin kuitenkin vielä hallopedtoiminnan näkyvyyttä. Tavoite olisi, että kaikki killan opiskelijat tietäisivät keneen ottaa yhteyttä opintoihin liittyvissä kysymyksissä sekä myös uskaltaisivat ottaa yhteyttä.
  In my opinion the halloped activity in the guild is in great form. However, I would add more coverage to the halloped activity. The goal is that all students in the guild know who to contact for questions related to their studies. It’s important that people also dare to contact right people.
 4. IK:n tulisi tehdä yhteistyötä kaikkien kiltojen kanssa esimerkiksi tapahtumien muodossa. Lisäksi on tärkeää tietää, mitä muissa killoissa tapahtuu. Myös hallopedien tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään.
  IK should cooperate with all guilds, for example in the form of events. In addition, it is important to know what is happening in other guilds. Hallopeds should also do close co-operation with each other.

 

Ruutisten päätoimittaja/Editor-in-Chief
 1. Onko sinulla jo aiempaa kokemusta lehden tekemisestä? Millaista? // Do you have any previous experience on editing? If yes, what kind?
 2. Miten päätoimittajan tehtävää voisi mielestäsi kehittää? // Do you have any ideas for progressing the role of the Editor-in-Chief?
 3. Kuinka paljon aikaa olet valmis käyttämään lehteä ja muita tehtäviäsi ajatellen? Mihin kuvittelet ajan kuluvan? // How much time are you willing to dedicate for editing or other tasks? How do you think the time will be used?
 4. Päätoimittajan vastuulla on paljon muutakin kuin lehden teko, kuten esimerkiksi sääntöjen mukaan nettisivut sekä arkisto. Onko sinulla millaista osaamista nettisivuista? Näkökulmasi arkistosta huolehtimiseen? // According to the rules the Editor-in-Chief is also tasked with taking care of the guilds website and the archives. Do you have any previous experience with websites? What are your views on archive keeping?
 5. Mielipiteesi lehden nykyisestä formaatista? // What’s your opinion on the current format of the magazine?

 

Excursiomestari/Master of Excursion
 1. Miten aiot pitää huolta siitä, että excursiotarjonnastasi löytyy jokaiselle kiltalaiselle jotakin?/How will you make sure, that there will be something for everyone in your excursion-catalogue?
 2. Miten aiot hyödyntää excursiokisällejäsi vuoden mittaan?/How would you make use of your excursion helpers?
 3. Miten aiot ottaa uudet kv-kandiopiskelijat huomioon toiminnassasi?/ How will you take the new IB-students into account in your event planning?
 4. Koittaa pitkään odotettu KP:n lähtöaamu. Bussin saavuttua paikalle kuski ilmoittaa, että hänen ajoaikansa ovat ylittymässä nykyisen suunnitelman mukaan reissun ensimmäisenä päivänä ja tästä johtuen päivän aikataulusta on saatava 3 tuntia kiristettyä. Miten hoidat tämän?/It’s finally the morning of your long-planned excursion. When the bus arrives, you hear that you must squeeze the already tight timetable by three hours. How will you take care of this?
 5. Järjestät ulkoexcursiolla excursion paikkaan jossa on alkoholin suhteen tiukka nollatoleranssi. 15 minuuttia ennen vierailun alkua huomaat, että ohjeistuksestasi huolimatta excuporukka on edellisen excun jälkeen lähtenyt tutustumaan paikalliseen olutkulttuuriin todella suurella kädellä. Vanhan viinan lisäksi haisee myös tuore viina. Jos firma saa tietää, koulun henkilökuntaa informoidaan töppäilystänne, ettekä pääse enää ikinä exculle minnekkään! Miten hoidat asian?/ You are at an excursion abroad. You are visiting a company where alcohol is not tolerated!! But as it happens, you realize your group has let you down and become VERY familiar with the local bars and distilleries. Fresh scent of spirit drinks flies to your nostrils. There is no room for mistakes. How will you take care of the situation?

 

Saku Ristolainen

Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2019

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities: Kurssineuvoston matrikkelivastaava, excursiokisälli, pikku-IE ja ISO

 1. Monipuolisuus on tärkeää. Tulen huomioimaan excursiotarjonnassa sen, että pääaineemme sisältää monia eri aloja. Pyydän ja otan vastaan palautetta, koska haluan kehittää excursiotoimintaa entisestään.
  //
  Versatility is important. I will take into account that our major covers many different fields. I’m eager to ask and receive feedback to develop the excursions as well as possible.
 2. Koska pääaine kv-kandiopiskelijoilla keskittyy enemmän tietotekniseen osaamiseen ja tietomallintamiseen, excursiotarjonnasta otetaan se huomioon. Suomenkieliset ja englanninkieliset kandiopinnot suuntautuvat toki samoihin maisteriopintoihin, joten kv-opiskelijoita rohkaistaan tulemaan kaikille excursioille mukaan järjestämällä excursioita mahdollisuuksien mukaan englanniksi. Samalla kanssakäyminen ja tutustuminen kahden linjan välillä on mahdollista.
  //
  Since IB-students major concentrates more on the data modelling and computer science point of view, I will take that into account when planning the coming up excursions. The master studies for both bachelor programmes are the same so all the IB-students will be encouraged to attend all the excursions. Having the excursions in English when possible lowers the bar for IB-students to attend. At the same time interaction between the two bachelor programmes is possible.
 3. Tavoite on, että excursiokisälleistä muodostuu porukka, joka pääsee vaikuttamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan excursioita. Tehtävien delegointi isommissa excursioissa ja myös pienempien yritysvierailuiden suunnittelu ja toteutus ovat työnkuvaa. Tarkoitus ei ole antaa valmiita ohjeita, vaan yhdessä miettiä ja toteuttaa. Työmäärää jaetaan tasaisesti excursiokisälleille ja pyritään siihen, että excursiokisällit toimivat pareina tai ryhmänä.
  //
  The goal is that excursion helpers form a group that gets to plan, influence and organise excursions. The job varies from organising help to big excursions to planning and organising small excursions from the scratch. Workload is divided equally between excursion helpers and working happens preferably in a group or at least in pairs so that no one has to work alone.
 4. Tilanteeseen tulee suhtautua rauhallisesti. Kartoitetaan tilanne ja käydään läpi eri mahdollisuudet. Yrityksiin yhteydenpito kohteliaasti ja tiedotus mahdollisista aikataulumuutoksista suoritetaan ja näin löydetään ratkaisu. Ei anneta tämän pilata KP:ta!
  //
  The situation should be handled calmly. Contacting the excursion hosts with politeness, finding solutions that suit both sides and making the necessary changes in the timetable has to be done. Let’s not allow this to ruin the long-planned excursion!
 5. Mikäli käy ilmi, että excursioporukasta joku on siinä kunnossa ettei minun mielestäni ole kykenevä osallistumaan excursiolle, hän ei pääse excursiolle. Jos on ulkoexcursiolle päässyt edustamaan Rakennusinsinöörikiltaa, odotan käytöksen olevan myös sen mukaista.
  //
  If someone in our group is not in my opinion able to attend the excursion, he/she will not attend. If you get the chance to represent our guild abroad I expect the behaviour to be in line with it.

 

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja/Fuksikapteeni/Freshmen Captain
 1. Minkälainen on hyvä fuksikapteeni; minkälainen on hyvä kipparipari? / What kind of person is a good fuksi captain; what makes a good captain couple?
 2. Miten englanninkielisen kandidaattiohjelman opiskelijat saisi integroitua parhaiten muiden ENY-opiskelijoiden kanssa? / How would you integrate English speaking candidate students better with Finnish speaking students?
 3. Mitkä uskot olevan sinun kohdallasi isoimmat haasteet viran suhteen? / What do you think might be your biggest challenges in this position?
 4. Virkaan sisältyy tapahtumien pitämisen lisäksi paljon “piilotyötä” ja pientä värkkäilyä. Millaisia tehtäviä uskot näiden olevan ja miten paljon aikaa niihin arvioit kuluvan? / There are also some “hidden jobs” in this position. What do you think those jobs are and how much time will those take?
 5. Miten kehittäisit killan fuksitoimintaa? Mitä lisäisit, mitä jättäisit pois, mitä muuta? / How would you develop guild’s fuksi activity? What things would you add, what would you take away, what else?

 

Ramzi El-Geneidy

Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2019

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities: Iso, kv-iso, kurssineuvosto, pikku-IE, excukisälli ja lukkarikisälli

 1. Fuksikapteeni on helposti lähestyttävä henkilö. Hyvä fuksikapteeni on tunnollinen ja yrittää luoda ja ylläpitää hyvää teekkarihenkeä fukseilleen. Tilanteesta huolimatta kippari innostaa fuksejaan. Hyvän kippariparin pitää tulla toimeen keskenään ja olla tukena toisilleen. He pystyvät puhumaan asioista toisilleen suoraan. Kippariparin välinen dynamiikka on erittäin tärkeä ja heidän tulisi täydentää toisiaan ja tuoda toistensa vahvuudet esille. Haen Anna Laaksosen kanssa parina, sillä meillä on jo entuudestaan pikku IE:ssä toteutunut hyvä yhteistyökyky ja ystävyys.Freshman captain is easily approachable. A good freshman captain is very diligent and tries to keep up a good teekkari spirit among the freshmen. No matter what, a good freshman captain always inspires his freshmen. A good freshman captain pair should be good friends and they support each other. They should be able to be straightforward with each other. The dynamics with the captains are very important and the captains should always bring out the best in each other. I am applying with Anna Laaksonen, since we have developed a good collaboration during our time working as pikku-IE.
 2. Haluaisin ylläpitää mahdollisimman hyvän kommunikaation kansainvälisiin opiskelijoihin, jotta voisimme saada kansainväliset ja suomenkieliset opiskelijat käymään toistensa tapahtumissa. Isojen ja IB-isojen rooli painottuu tässä. Tulevaisuudessa olisi hyvä olla jokin selvä henkilö, joka on vastuussa kansainvälisistä kandiopiskelijoista.I would like to have a good communication with the international students so that we could encourage international students and Finnish students to attend each other’s events. In the future it would be good to have a person who oversees the international bachelor students.
 3. Nykyisen koronatilanteen johdosta, täytyy olla varautunut siihen, että tapahtumien rakenteet ovat edelleen erilaisia kuin aikaisempina vuosina, mutta silti pitää pyrkiä säilyttämään hyvä teekkarikoulutus. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää säilyttää hyvä ilmapiiri fukseilla ja pitää huolta, että kaikki löytävät paikkansa teekkariyhteisössä.Due to the current corona situation we have to be prepared that most of the events won’t be the same as they were in the previous years but we still have to be able to have a good teekkari training. In this situation it is important to maintain a good spirit among the freshmen and make sure everyone feels at home in the teekkari community.
 4. Fuksioppaaseen kuluu todennäköisesti kesällä useita tunteja viikossa. Ehdottomasti tapahtumien järjestäminen ja koordinointi muiden tahojen kanssa on aikaa vievää ja siihen kuluu useita tunteja per tapahtuma.The freshmen guide is something that takes a lot of time during the summer. Organizing events and coordination with others is very time consuming and takes several hours for a single event.
 5. Mielestäni fukseille olisi hyvä kertoa enemmän vapaaehtoistöistä killassamme. Tietoisuutta killan erilaisiin toimarivirkoihin voisi parantaa. Useat fuksit eivät tiedä toimariviroista, sillä niitä ei tuoda esille tarpeeksi. Esimerkiksi fuksiaiset voisivat olla tapahtuma, jossa kerrotaan erilaisista toimariviroista, jotka sopivat fukseille. Isoille voisi antaa enemmän vastuuta. Esimerkiksi, kahtena vuotena peräkkäin järjestetyt ISO approt ovat olleet suuri menestys.In my opinion it would be good to inform more about the voluntary work in our guild. Awareness about different guild related positions should be better. For example, fuksiaiset is an event that could tell more about the positions well suited for freshmen. Tutors could also have more responsibility. For example, two times organized ISO approt have been a huge success.

 

Anna Laaksonen

Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2019

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities: pikku-IE, ISO

 1. Hyvä fuksikapteeni on mielestäni helposti lähestyttävä, avoin ja muut huomioon ottava. Hyvä fuksikapteeni hoitaa hommansa tunnollisesti ja huolehtii hyvän mielen ja yhteishengen ylläpitämisestä niin kippariparin keskinäisessä työskentelemisessä kuin ollessa muiden kanssa tekemisissä. On tärkeää, että kipparipari on yhteistyökykyinen, huolehtii hyvästä kommunikoinnista ja että he tulevat toimeen keskenään. Näistä syistä olen hakemassa parina Ramzi el Geneidyn kanssa. Olemme hyviä kavereita ja voin olla luottavaisin mielin siitä, että yhteistyömme tulisi toimimaan sujuvasti.In my opinion a good fuksi captain is someone you feel you can easily approach, takes others into account and is hard-working. They maintain a pleasant environment not only while working with their partner but also when interacting with others. It’s important that the captains get along well and work as a team. I am hoping to pair up for this position with Ramzi el Geneidy who is a good friend of mine and with whom I would be glad to work with.
 2. Englanninkielisen kandidaattiohjelman opiskelijat saisi mielestäni parhaiten integroitua yhteisillä tapahtumilla. Hyvä tiedottaminen ja kommunikointi on myös tärkeää, jotta saataisiin sekä tietoisuus leviämään että englanninkieliset ja muut ENY-opiskelijat käymään samoissa tapahtumissa.I think the best way to integrate the English speaking bachelor students with the Finnish speaking students is to organise various events for the students. Keeping the students posted and good communication could help them be more aware of what’s happening and get them to attend the same events.
 3. Soveltaminen poikkeusolojen ja pandemiatilanteen vallitessa tulee olemaan haasteellista, jos tapahtumia ei voida toteuttaa normaalien tottumusten mukaan. Fuksikapteenin virka olisi myös itsessään eräänlainen haaste, jonka ottaisin avoimin mielin vastaan, koska menen mielelläni mukavuusalueen ulkopuolelle ja uskon, että voisin oppia virasta paljon.Adapting during the pandemic has its challenges when events can’t be held as they originally have been done in the past. I think the position of a captain would also be a challenge in itself, which I would gladly undertake. I have no trouble getting out of my comfort zone and I really think that I could learn a lot from this experience.
 4. Uusien opiskelijoiden perehdyttämisen ja erilaisten tapahtumien järjestämisen lisäksi virkaan sisältyy raadin ja toimikunnan yleisiä hommia, joihin on vaikea arvioida, paljonko aikaa niihin tulee kulumaan. Hommat voivat alkuun viedä enemmän aikaa, mutta pienen totuttelun jälkeen uskon, että työmäärä tulee tasoittumaan. Fuksikapteenin virkaan sisältyy myös fuksioppaan työstäminen, johon arvioin kuluvan melko paljon aikaa.Besides introducing the freshmen to the university life and organising activities and events, the position consists of other tasks with the board and committee. It’s hard to assess in advance the amount of time they will take up. I would imagine that in the beginning they might be more time-consuming than after a while once the captains have got acquainted with the position. Working on the freshman guide is also a part of the captains’ job, which seems like something that would take up a lot of time.
 5. Ramzin tavoin toisin vielä aktiivisemmin killan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia esiin fukseille esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja tiedotuksen muodossa. Rohkaisisin myös ISOja ottamaan enemmän koppia fuksien tapahtumien ideointiin varsinkin poikkeusolojen aikana, jolloin on kehitettävä tapahtumille uusia konsepteja. ISOilla on vaikuttanut olevan riittävästi innokkuutta ja monipuolisia ideoita fuksitoiminnan järjestämiseen ja toteuttamiseen, mistä olisi fuksikippareille paljon apua.As Ramzi already mentioned, I also think the guild’s voluntary work should be brought up more widely, perhaps by advertising them in events or via social media. I would also encourage the tutors to share their ideas more actively on how to carry out an event that would require an improvement to the concept due to the pandemic. The tutors seem to have loads of enthusiasm and ideas when it comes to organising activities for the freshmen and the captains could really use the help.

 

Kv- ja Maisterivastaava/Master of Foreign Affairs
 1. Miten parantaisit killan tapahtumia englanninkielisille? / How would you improve Guild events for English speakers?
 2. Koronan takia tapahtumia järjestetään vähemmän ja se tuo ongelmia Maistereiden ryhmäytymiseen ja orientointiin. Millä tavoilla varmistat heidän sulautumisensa Aalto yhteisöön? / Corona has limited the amount of events we are able to have and it has effected orientation and community spirit. How can you make sure Master students are integrated in to the Aalto community?
 3. Kuinka kehittäisit kv-ISO toimintaa? / How would you develope the International tutoring?
 4. Kuinka paljon Kv- ja Maisterivastaavan tulisi mielestäsi tehdä yhteistyötä esim fuksikipparien, KvTMK:n, ENGin kv-vastaavien ja koulun kanssa? / How much should the Master’s Captain work together with Fuksi Captains, KvTMK, ENG Master’s Captains and the School
 5. Minkä luulet olevan haasteellista kv- ja maisterivastaavan virassa? Kuinka selätät nämä haasteet? / What do you think will be the biggest obstacle as the Master’s Captain? How will you overcome this?

 

Jaan Rönkkö

Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2019

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities: Pikku-IE, ISO

 1. Kiltamme edustaa vahvasti englanninkielistä opiskelijoiden joukkoa, mutta aina ei tunnu siltä, että tietäisimme mitä eri kielellä opiskeleville kuuluu. Tämä on luonnollista seurausta kielimuurista ja eri kandivaiheen opinlinjoista, mutta muutoksen eteen voi tehdä töitä. Englanninkielisten tapahtumien määrää voisi lisätä ja sinne osallistuvien ei tulisi aina olla vain kv-opiskelijoita. Lisäksi on muistettava, että siinä missä teekkarikulttuuria opetetaan kv-opiskelijoille, on myös rikkaus suomalaiselle oppia kansainvälisyyttä ja tutustua heidän ’’teekkarikulttuuriin’’. Olisi hienoa edistää kv- ja maisteriopiskelijoiden orientaatioviikon sisältöä enemmän suomenkielisen ohjelman kaltaiseksi ja suunnitella sitä fuksikapteenin kanssa.
  Our guild represents a wide group of international students. It is still sometimes unclear what’s up with international students and also what’s happening in Finnish student life likewise. With increasing the number of English events, more efficient informing and welcoming atmosphere we can eventually become a better international guild. Finnish studying culture can be taught to English speaking students, but also international ‘’teekkari culture’’ would be great to be introduced to Finnish students. It would be nice to make English orientation more similar to the Finnish one and it could be arranged together with Guild’s Freshmen Captain.
 2. Kaikkein tärkeintä on tehdä osamme pandemian hillitsemiseksi ja auttaa vaihtareita erityisesti heille vaikeissa oloissa. Puoli vuotta poikkeusoloissa eläminen on kutenkin osoittanut, että on mahdollista järjestää tekemistä turvallisesti. Tapahtumissa voi suosia etäyhteyksiä ja livenä oltaessa jakaa osallistujia eri tiloihin. On kuitenkin kuunneltava opiskelijoiden mielipiteitä ja ylläpitää jatkuvaa ideointia uusista menetelmistä, jottei kukaan altistuisi virukselle.
  Most important is to reduce the spread of the virus and help exchange students to feel safe while studying abroad. As we have experienced during the pandemic, we are able to keep together safely using more digital environments and getting together in smaller numbers. We need to be innovative and try new ways of arranging events so that nobody gets exposed.
 3. Kv- ja maisterivastaavana kuuntelisin mitä sanottavaa kv-opiskelijoilla on killan toiminnasta. Vaikka haluaisin itse kuulla suoraan opiskelijoiden kuulumisia, on Kv-ISO:illa tärkeä tehtävä helpottaa tiedonkulkua. Kv-ISO:t että opiskelijat olisi otettava aktiiviseksi osaksi suunnittelua ja luoda sujuva tietokanava heidän ideoitansa varten. Näen myös kaikkien killan ISO:jen yhteistyössä paljon potentiaalia killan yhtenäistämiseksi. Kv-ISO:t voisivat oppia paljon perinteisiltä ISO:ilta teekkarikulttuurin opettamisessa.
  As the Master’s Captain, I would listen student’s opinions about guild’s activity. Besides hearing students myself, I would ask IB-tutors to improve our flow of information between guild and students. I would also take influence from Finnish tutors and their ways of teaching the ‘’teekkari culture’’ and apply that to the international field.
 4. Hienoa IK:ssa on meidän oma varsin uusi englanninkielinen kandiohjelma. Tämä tarkoittaa englanninkieliseen fuksikoulutukseen panostamista, jossa toivon kv- maisterivastaavan olevan jatkuvassa kanssakäymisessä kipparin kanssa. Aalto-yhteisön kansainvälistyessä Kv-toimikunnan rooli kasvaa ja esim. International-sitsit keräävät entistä enemmän huomiota. Vastaavia poikkitieteellisiä tapahtumia olisi hienoa järjestää KvTMK:n kanssa enemmänkin. Myös perinteisestä ENG-yhteistyöstä saa paljon sisältöä kv-opiskelijoiden ja maisterien tapahtumakalenteriin, joten yhteistyötä on hyvä jatkaa tiiviisti.
  IK is a special guild since we have one of the five English technology bachelor programs. I think Fuksi Captains and Master’s Captain could design the traditional fuksi-events also in English and make guild even better at welcoming student’s speaking languages other than Finnish. As Aalto’s internationality grows, KvTMK should be working harder to bring all foreign students together. I wish that event’s such as International sitsit, become more popular. What I’ve understood is that ENG-co-work has been essential for international events so keeping it up is important.
 5. Haasteena on varmasti kaikkien eri opiskelijoiden huomioon ottaminen tasapuolisesti. Killassamme on todella paljon kv-opiskelijoita, mutta niin on koko Aallossa. Tapahtumia voi järjestää englanninkielisille kandiopiskelijoille, maisteriopiskelijoille, vaihtareille, ja koko IK:lle sekä Aallon kansainväliselle yhteisölle. Siinä riittää haastetta. Haluaisin itsekin vaihtoon, joten kohtaan haasteen väylänä oppia kieltä sekä tutustua kansainväliseen yliopistomaailmaan ja uusiin ystäviin. Aion pitää nämä mielessä ja nauttia vaikeistakin haasteista.
  The challenge is to focus all student’s evenly. Our guild has IB bachelor students, master’s degree students, exchange students and then we have the whole international community of Aalto. As hoping to go abroad as an exchange student myself, I consider Master’s Captain’s job to give more than I can imagine. I want to learn better English, meet new people and learn about the international world. This in mind, I would enjoy working as Master’s Captain.

 

Yrityssuhdevastaava/Master of Corporate Relations
 1. Millainen on hyvä yrityssuhdevastaava? / How would you describe a good Master of Corporate Relations?
 2. Miten killan yritysyhteistyötä voisi kehittää? / How could the guild’s corporate cooperation be developed?
 3. Miten toimisit yhteistyössä excursiomestarin kanssa? / How would you cooperate with the Master of Excursions?
 4. Miten ajattelit hyödyntää yrityssuhdekisällejä? / How would you employ the Corporate Relations Assistants?

 

Ilmari Oinonen

Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2019

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities: Yrityssuhde- ja excursiokisälli 2020, ISO 2020

 1. Hyvä yrityssuhdevastaava pitää huolen siitä, että yritysten, sekä killan ja sen jäsenten välinen kommunikaatio on selkeää ja tavoitteellista. Hän on myös valmis toimimaan killan yhteyshenkilönä yrityksille muiden raatilaisten puolesta ja pyrkii kerryttämään tuntemusta killan yhteistyökumppaneista, sekä heidän toimintamenetelmistään.A good Master of Corporate Relations makes sure that the communication between corporations and the guild and it’s members is fluent and determined. They are also committed to serve as a contact for corporations on behalf of the guild’s other board members and strives to accumulate knowledge on the guild’s cooperative partners as well as their methods of operation. 
 2. Koronaepidemian takia killan kuluneen ja tulevan vuoden suunnitelmiin on tullut runsaasti muutoksia. Yritysyhteistyön kannalta tämä antaa tilaisuuden ja samalla myös pakottaa keksimään uusia, mahdollisesti parempia tapoja lähestyä killan ja yritysten välistä yhteistyötä.Due to the corona outbreak, many of the guild’s plans throughout the past and upcoming year have been subject to plenty of changes. For corporate cooperation this gives an opportunity and simultaneously forces to invent new, possibly better ways to approach cooperation between the guild and corporations.
 3. Yrityssuhdevastaavana saisin ensimmäisenä tietooni yritysten halukkuudet tarjota kiltamme jäsenille toimintaa ja tätä kautta voisin auttaa excursiomestaria ideoimaan tulevia excursioita ja muita tapahtumia. Toisin myös esille omia ideoitani mahdollisista tapahtumista yhteistyökumppaniemme kanssa, erityisesti niistä yrityksistä, joiden kanssa yhteistoiminta on jäänyt taka-alalle. Auttaisin myös mielelläni itse tapahtumien järjestämisessä.As the Master of Corporate Relations I would be the first to know of corporations’ willingness to offer activities for our guild’s members. This way I could assist the Master of Excursions with organizing upcoming excursions and other events. I would also bring up my own ideas on possible events with our cooperative partners, especially with those corporations of which the cooperation with has been left on the background. I would also gladly help out with organizing the events themselves. 
 4. Yrityssuhdekisällien työnkuvaan tärkeimpinä kuuluvien tehtävien lisäksi haluaisin tarjota heille mahdollisuuden ottaa vastuuta muista tehtävistä juuri heille sopivin määrin. Pyrkisin myös itse pohtimaan jatkuvasti, miten voisin hyödyntää heitä eteen tulevissa projekteissa ja kuulisin mielelläni heidän ideoitansa projektien suunnittelun yhteydessä.In addition to the Corporate Relations Assistants’ most important tasks I would like to offer them a possibility to take responsibility on other tasks with amounts of engagement best suited for them. I would also continuously consider how I could utilize my Assistants in my projects as they reveal and would gladly hear their inputs during project organization.