Raatiehdokkaat / Board applicants

Tällä sivulla raatiehdokkaat vastaavat tiukkoihin kysymyksiin liittyen hakemaansa virkaan. Virkakohtaiset kysymykset ja vastaukset saa auki klikkaamalla virkaa.
On this page the applicants answer tough questions about the position they are applying for. Questions and answers regarding a certain role can be viewed by clicking on the role.

 

Puheenjohtaja/Chairperson
 1. Mistä tunnistaa hyvän puheenjohtajan? / What are the qualities of a good chairperson?
 2. Mikä tekisi sinusta hyvän puheenjohtajan? Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? / What would make you a good chairperson? What are your strengths and weaknesses?
 3. Pandemian jälkimainingeissa, millä tavoin ajattelit onnistua palauttaamaan killan toiminnan aikaisempaan loistoonsa? Entä miten toimit, jos sinä tai koko raati ei tiedä mitä perinteisiä tapahtumia tulisi järjestää mihinkin aikaan ja mitä perinteitä tulisi vaalia mahdollisuuksien mukaan? / In the aftermath of the pandemic, how are you going to rebuild the guild to its former glory? And what do you do if you nor your board knows about the traditional events that should be organized or about the traditions that should be cherished if it is possible to organize them?
 4. Viime vuodet ovat osoittaneet, että maailmantilanne voi muuttua yhdessäkin yössä ja vaikuttaa voimakkaasti killan toimintaan. Mikäli tällainen tapahtuma sattuisi, miten pidät huolen, että sinä tai raati ei vaivu epätoivoon ja menetä motivaatiotaan? / The last couple of years have showed that the situation in the society can change overnight and affect greatly the guild. If something like this would happen, how will you make sure that you or the board won’t sink in to despair and lose motivations?
 5. Puhiksena ja raatilaisena toimiminen voi olla ajoittain rankkaa ja kiireistä. Miten pitäisit huolta itsesi ja raadin jaksamisesta? / To be a chairperson or a member of the board can be hard and stressful sometimes. How will you make sure that you and the board will endure the tough times?
Ilmari Oinonen
  • Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2019
  • Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities:

Aikaisempia kiltapestejä: 2020 yrityssuhde- ja excursiokisällinä, sekä ISOna. Yrityssuhdevastaavana raadissa 2021.

 

 • Mistä tunnistaa hyvän puheenjohtajan? / What are the qualities of a good chairperson?

Hyvä puheenjohtaja osaa ohjata raatilaisia tekemään heidän omat tehtävänsä parhaalla tavalla, kannustaa, ymmärtää ja on helposti lähestyttävä. Hän tietää, ettei hänen tai kenenkään muunkaan raatilaisen tarvitse selvitä tehtävistään yksin ja siksi ylläpitää hyvää yhteishenkeä, sekä yhdessä tekemisen meininkiä.
/
A good chairperson knows how to advice board members to do their own tasks in the best way, encourages, understands and is easily approachable. They know that they or any other member of board doesn’t have to get through their tasks alone and therefore maintains a good team spirit and culture of cooperation.

 

 • Mikä tekisi sinusta hyvän puheenjohtajan? Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? / What would make you a good chairperson? What are your strengths and weaknesses?

Olen motivoitunut johtamaan raatia seuraavan vuoden, sekä ylläpitämään ja kehittämään killan toimintaa. Killan tuoma yhteisö on ollut minulle opintojeni aikana todella tärkeä ja koen sen antaneen minulle paljon. Siksi haluankin antaa kiltayhteisölle takaisin, sekä jättää oman jälkeni kiltaan. Kuluneen raativuoden tuoma kokemus on myös antanut minulle vahvan kuvan killan toiminnasta ja mielikuvan siitä, mihin suuntaan sen itse haluaisin viedä. Uskonkin, että sisäinen motivaatio ja halu vaikuttaa ovat tärkeimmät onnistumiseen ohjaavat ominaisuudet niin puheenjohtajalla, kuin muillakin toimihenkilöillä.

Tehtävän kannalta olennaisimpia vahvuuksiani luulisin olevan kykyni hahmottaa kokonaisuuksia, sekä ihmisten kanssa toimeen tuleminen. Raativuosi on täynnä suurempia ja pienempiä huolehdittavia, joihin voi helposti kadottaa huomionsa ja unohtaa, mitä oikeasti ollaan tekemässä ja miksi. Kokonaisuuksien hahmottaminen tulee avuksi, kun kaikkea ei ehdi tehdä täydellisesti ja täytyy tehdä etenemisen kannalta olennaisimmat valinnat. Raativuoden aikana yhteistyötä tulee tehtyä paljon niin raatilaisten, kuin muidenkin killan tai ulkoisten toimijoiden kanssa. Siksi erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen on puheenjohtajalle erittäin tärkeää.

Heikkouksiani sanoisin olevan vaikeuteni tajuta omaa avuntarvettani, sekä taipumukseni miettiä turhan paljon, mitä muut minusta ajattelevat. Puheenjohtajan on tärkeä osata delegoida raadin juoksevia menoja muillekin raatilaisille ja ymmärtää, ettei kaikkea voi tehdä itse. Puheenjohtajana joutuu myös tekemään päätöksiä, jotka eivät miellytä kaikkia, eikä täydellisyyteen voi aina pyrkiä. Nämä ovat asioita joihin minun tulee kiinnittää omassa toiminnassani huomiota ja pyrittävä kehittymään parhaani mukaan tehdäkseni raativuodesta mukavamman itselleni ja muille raatilaisille.
/
I’m motivated to lead the board for the upcoming year as well as to maintain and develop the Guild’s operation. The community brought by the Guild has been really important for me during my studies and it has given me a lot. For that reason I want to give back to the community and leave my own mark in the Guild. The experience I’ve gained throughout the past year in the board has given me a strong understanding of the Guild’s operation and a mental image of where I would like it to head in the future. I believe that inner motivation and willingness to influence are the most important traits leading to success as a chairperson or any other Guild official.

I believe my most relevant strengths in the terms of the application to be my abilities to understand ensembles as well as getting along well with people. The board year is full of bigger and smaller things to mind which one can easily get their focus lost to and forget what they’re really doing and why. Understanding ensembles becomes helpful when there’s no time to do everything perfectly and the most important choices have to be made in order to move forward. During the board year a lot of cooperation gets done with board members and other Guild or outside officials. For that reason getting along with all kinds of people is extremely important for a chairperson.

I’d say my weaknesses to be my hardship to realize my own need of help and my tendency to worry too much what others think of me. It’s important for a chairperson to know how to delegate the board’s urgent tasks to other board members and understand that everything cannot be achieved alone. As a chairperson one has to make decisions that do not please everyone and perfection cannot always be strove for. These are things I will have to pay attention to and try to develop in to make the board year more pleasant for myself and other board members.

 

 • Pandemian jälkimainingeissa, millä tavoin ajattelit onnistua palauttaamaan killan toiminnan aikaisempaan loistoonsa? Entä miten toimit, jos sinä tai koko raati ei tiedä mitä perinteisiä tapahtumia tulisi järjestää mihinkin aikaan ja mitä perinteitä tulisi vaalia mahdollisuuksien mukaan? / In the aftermath of the pandemic, how are you going to rebuild the guild to its former glory? And what do you do if you nor your board knows about the traditional events that should be organized or about the traditions that should be cherished if it is possible to organize them?

Helpoin tapa palauttaa killan toiminta pandemiaa edeltävälle tasolle on tietysti hyvä yhteydenpito aikaisempien raatilaisten ja toimijoiden kanssa, sillä heillä on usein selkeä kuva siitä miten tapahtumat on aikaisemmin järjestetty ja miten niitä voisi kehittää. Samaa kautta saa myös parhaan avun, kun perinteisten tapahtumien ja muiden perinteiden kanssa tulee epäselvyyksiä.

Toisaalta, pandemia on tarjonnut mahdollisuuden reflektoida ja pohtia, mitkä killan perinteistä ovat oikeasti tärkeitä ja miten haluamme muuttaa toimintaamme tulevaisuutta ajatellen. En uskokaan, että killan toiminta tulee koskaan olemaan samanlaista kuin mitä se ennen pandemiaa oli, eikä sen mielestäni ole tarkoituskaan olla. Killan voi viedä uudenlaiseen loistoon!
/
The easiest way of returning the Guild’s operation to its pre-pandemic state is of course good communication with previous boards and officials since they often have a clear picture of how events have previously been arranged and how they could be developed. The same people also give the best advice when there are ambiguities with traditional events and other traditions.

However, the pandemic has brought an opportunity to reflect and to ponder which of the Guild’s traditions are actually important and how do we want to change our action towards the future. I don’t believe that the Guild’s operation will ever be similar to what it was before the pandemic, neither do I think it should be. The Guild can be built to a new kind of Glory!

 

 • Viime vuodet ovat osoittaneet, että maailmantilanne voi muuttua yhdessäkin yössä ja vaikuttaa voimakkaasti killan toimintaan. Mikäli tällainen tapahtuma sattuisi, miten pidät huolen, että sinä tai raati ei vaivu epätoivoon ja menetä motivaatiotaan? / The last couple of years have showed that the situation in the society can change overnight and affect greatly the guild. If something like this would happen, how will you make sure that you or the board won’t sink in to despair and lose motivations?

Puheenjohtajana on tärkeä näyttää muille raatilaisille esimerkkiä ja siksi parin vuoden takaisen tilanteen kaltaisessa tapauksessa on osattava pysyä optimistisena, vaikka ei itse tekisikään mieli. Kuluneet pari vuotta ovat osoittaneet, että myös kriisitilanteen aikana killan on mahdollista järjestää jäsenilleen toimintaa ja tämä, jos jokin luo toivoa siitä, että raatilaisille löytyy tekemistä myös vaikeina aikoina. Lisäksi raatilaisilla on tukiverkostona tietenkin myös toisensa.
/
As a chairperson it’s important to be a good example for the other board members and therefore in a situation similar to the one two years back, a level of optimism has to be maintained even if it doesn’t feel right. The past couple of years have also shown that the Guild can arrange activities for it’s members even mid crisis and this if anything, brings hope that board members can find things to do even in tough times. Additionally the board members of course have each other as a support network.

 

 • Puhiksena ja raatilaisena toimiminen voi olla ajoittain rankkaa ja kiireistä. Miten pitäisit huolta itsesi ja raadin jaksamisesta? / To be a chairperson or a member of the board can be hard and stressful sometimes. How will you make sure that you and the board will endure the tough times?

Aikataulutus ja järkevä työnjako ovat yksiä tärkeimmistä taidoista raatilaisilla ja erityisesti puheenjohtajalla, sillä ne vaikuttavat suoraan omaan jaksamiseen ja stressiin. Onkin pidettävä huoli, että omasta kalenterista löytyy tilaa myös rentoutumiselle ja virkistäytymiselle. Aion itse ja suosittelen muitakin raatilaisia karsimaan omaa taakkaansa opintojen osalta, sillä se on helppo tapa vähentää stressiä. Säännöllinen kuulumisien vaihto raatilaisten välillä auttaa raatilaisia hahmottamaan toistensa kokemat työtaakat ja tällöin työnjaot tehtävien välillä voidaan tehdä paremmin.
/
Time management and sensible division of labor are one of the most important skills on board members and especially on a chairperson since they directly influence one’s energy levels and stress. It’s important to have some space for relaxing and recreation in the calendar. I would recommend for myself and the other board members to trim their own study loads since it’s a great way of reducing stress. Regular catch ups between the board help the board members in recognizing the work loads of each other and this enables the board to better divide the shared tasks.

 

Rahastonhoitaja/Master of Coin
 1. Löytyykö sinulta aiempaa kokemusta taloudenhoidosta tai vastaavista tehtävistä? / Do you have earlier experience in managing economies or other similar experiences?
 2. Välillä korvaustositteiden saaminen tapahtumista saattaa kestää jopa muutaman kuukauden, miten pidät huolta, että saat korvaustositteet ajoissa? / Sometimes it can take a while to get the compensations forms from the events, how will you make sure you will get them in time?
 3. Muun raadin on tärkeää olla perillä varsinkin omien toimikuntiensa raha-asioista, mutta myös koko killan rahatilanteesta. Miten pidät raadin ajan tasalla? / The board should be aware of the guilds and especially every board members own committee’s financial situation and budjet. Have will you keep them up to date?
 4. Millä pidät huolen, että kilta ja sen alaiset toimijat pysyvät budjetissa läpi vuoden? / How will you make sure the guild and its volunteers stay within their budgets throughout the year?
 5. IK:n rahastonhoitajana palautelaatikko tuppaa täyttymään vuolaista kehuista toimintaan liittyen. Miten ajattelit saada tämän perinteen jatkumaan? / The Guild’s Master of Coin tends to get a lot of praises for his/her actions and work. How will you keep this tradition going?
Joonatan Seppänen
  • Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2019
  • Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities:

Killassa olen toiminut ISOna, sekö excursio- ja KP-kisällinä. Olen ollut aktiivinen partiossa, jossa olen muun muassa johtanut ryhmää, järjestänyt tapahtumia ja toiminut lippukunnan hallituksessa.

 

 • Löytyykö sinulta aiempaa kokemusta taloudenhoidosta tai vastaavista tehtävistä? / Do you have earlier experience in managing economies or other similar experiences?

En ole ennen toiminut varsinaisesti rahastonhoitajana, mutta partioharrastuksen myötä olen ollut vastuussa johtamieni tapahtumien taloudesta ja ollessani lippukunnan hallituksessa osaltani vastannut talouden seurannasta. Viime vuonna organisoin lippukunnan suurimman vuosittaisen rahankeruun, adeventtikalenterikampanjan, jonka aikana rikottiin edellisten vuosien ennätykset. Tämä tehtävä vaati monilla eri tavoilla suorittettujen maksujen tarkkaa kirjanpitoa.

// I haven’t acted as Master of Coin before, but in the scouts I have been responsible for the economy of events I have led. Last year I organized our scout groups biggest annual fundraising, the advent calendar campaign, which broke the records of the earlier years. This task demanded accurate accounting of payments done with different methods.

 

 • Välillä korvaustositteiden saaminen tapahtumista saattaa kestää jopa muutaman kuukauden, miten pidät huolta, että saat korvaustositteet ajoissa? / Sometimes it can take a while to get the compensations forms from the events, how will you make sure you will get them in time?

Muistutan tapahtumasta vastuussa olevia jo ennen tapahtumaa, että syntyvistä kuluista pitää ottaa kuitit talteen ja lähettää ne rahastonhoitajalle ajoissa. Mikäli tositteita ei tapahtuman jälkeen ala kuulua, laitan vielä perään muistutusviestin. Viimeisenä keinona saavun korvaustositedokumentin kanssa asianomaisen kotiovelle.

// Before an event I will remind those in charge that they must keep the receipts and send them to the Master of Coin in time. If I don’t get the receipts after the event, I will send a message to the organizers. If that doesn’t help I will personally go to their door with the needed documentation.

 

 • Muun raadin on tärkeää olla perillä varsinkin omien toimikuntiensa raha-asioista, mutta myös koko killan rahatilanteesta. Miten pidät raadin ajan tasalla? / The board should be aware of the guilds and especially every board members own committee’s financial situation and budjet. Have will you keep them up to date?

Seuraan itse rahatilannetta tarkkaavaisesti ja tiedotan uusimmista käänteistä muulle raadille raadin kokouksissa.

// I will follow the guild’s money situation myself and report any changes in the board meetings.

 

 • Millä pidät huolen, että kilta ja sen alaiset toimijat pysyvät budjetissa läpi vuoden? / How will you make sure the guild and its volunteers stay within their budgets throughout the year?

Jatkuvalla seurannalla. Olen ympäri vuoden aktiivisesti yhteydessä muuhun raatiin, kyselen erityisesti tapahtumien ja muiden suurten menoerien yhteydessä ollaanko budjetissa pysytty. Jos näyttää siltä että budjetissa ei pysytä, etsitään uusia tulonlähteitä, tai kiristetään loppuvuoden budjettia.

// By actively communicating with other board members and checking if they are on budget, especially after events and other happenings where money is spent. If it seems the money is running out we will search for new incomes or tighten up the budget for the rest of the year.

 

 • IK:n rahastonhoitajana palautelaatikko tuppaa täyttymään vuolaista kehuista toimintaan liittyen. Miten ajattelit saada tämän perinteen jatkumaan? / The Guild’s Master of Coin tends to get a lot of praises for his/her actions and work. How will you keep this tradition going?

Jaan rahaa oikeudenmukaisesti ja avokätisesti sitä tarvitseville osapuolille. Erityisesti pidän huolta virkistysbudjetin riittävyydestä.

// I will distribute the money fairly to those who need it. I will especially take good care of the recreation cashbox.

 

 

Kirjuri-tiedottaja/Secretary and communications officer
 1. Onko sinulla aiempaa kokemusta pöytäkirjojen laatimisesta? Koetko pysyväsi aktiivisessa keskustelussa mukana samalla pitäen huolen, että kaikki tarvittava kirjataan pöytäkirjaan? // Do you have previous experience of writing meeting notes? Do you think you can keep up with active conversation and make sure everything relevant is written down?
 2. Kirjuri-tiedottaja saa tiedotuspyyntöjä monelta suunnalta ja häneltä pyydetään Telegram-julkaisuja usein samoihin aikoihin. Miten järjestelet saamasi viestit ja pidät huolen, ettei mikään unohdu viikkotiedotteesta tai Telegram-kanavilta? // The secretray and communiation officer is sent announcement requests from various platforms and often many Telegram messages are asked to be sent around the same time. How would you organize the messages and make sure that nothing is forgotten from the weekly newsletter or Telegram channels?
 3. Onko sinulla ideoita, miten killan tiedotusta voisi kehittää? // Do you have any ideas how the communication within the guild could be improved?
 4. Tiedotutuksen ja pöytäkirjojen laatimisen lisäksi kirjuri-tiedottaja on vastuussa killan jäsenrekisterin sekä useimpien sähköpostilistojen hallinnasta. Kuinka paljon uskot tarvitsevasi viikoittain aikaa viran hoitamiseen? // In addition to communication and writing meeting notes, this position is responsible of managing the member registry and most mailing lists. How much you think you would need time for all of this weekly basis?
 5. Viime vuosina kiltalaisia on viihdyttänyt kirjuri-tiedottajan kevennykset viikkotiedotteen lopussa. Miten pidät huolen, että kiltalaiset kiinnitävät huomionsa viikkotiedotteissa ensisijaisesti informaation ja toisena loppukevennyksiin? // In the past few years, guild members have been enternained by ice breakers at the end of the weekly newsletter. How would you make sure that the focus of the guild members is primarily on the content of the newsletter and secondly on the ice breakers?
Kalle Koskela
  • Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2020
  • Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities:

Killassa olen järjestänyt muutaman tapahtuman pikku-IE:ssä, orientoinut uusia fukseja ISOna sekä tutustunut lukkaroimiseen lukkarikisällinä. Kokemusta muusta yhdistystoiminnasta ei ole karttunut.
// My guild experience exists of event organizing as a part of pikku-IE(little hosts/hostesses),tutoring new freshmen as a bachelor-tutor and getting familiar with songleading as a songmasters’ student. I have no previous experience of other volunteer activities.

 

 • Onko sinulla aiempaa kokemusta pöytäkirjojen laatimisesta? Koetko pysyväsi aktiivisessa keskustelussa mukana samalla pitäen huolen, että kaikki tarvittava kirjataan pöytäkirjaan? // Do you have previous experience of writing meeting notes? Do you think you can keep up with active conversation and make sure everything relevant is written down?

Minulla ei ole aikaisempaa kokemusta pöytäkirjojen laatimisesta muutamaa kursseilla tehtyä epävirallista ryhmätapaamisen pöytäkirjaa lukuun ottamatta. Koen, että pystyn ongelmitta pysymään aktiivisessa keskustelussa mukana samalla huolehtien, että muistiinpanot ovat mintissä ja pöytäkirjat ovat standardien mukaisia. Olen myös varma, että asiassa tapahtuu kehitystä ja rutinoitumista, jonka jälkeen on entistä helpompaa keskittyä kokouksiin.
// I have no previous experience in writing meeting notes, if you take unofficial course related meetings out of consideration. I’m sure that I can participate in active conversation and at the same time take notes of the meeting. For sure I will also develop in these skills so as time goes by it will get more straightforward.

 

 • Kirjuri-tiedottaja saa tiedotuspyyntöjä monelta suunnalta ja häneltä pyydetään Telegram-julkaisuja usein samoihin aikoihin. Miten järjestelet saamasi viestit ja pidät huolen, ettei mikään unohdu viikkotiedotteesta tai Telegram-kanavilta? // The secretray and communiation officer is sent announcement requests from various platforms and often many Telegram messages are asked to be sent around the same time. How would you organize the messages and make sure that nothing is forgotten from the weekly newsletter or Telegram channels?

Olen kalenterini kanssa naimisissa, joten sinne voisi ainakin hyvin kirjoittaa tiedotettavia asioita saman tien ylös. Näin niitä ei tulisi sivuutettua. Sähköpostin kautta saapuvat pyynnöt voisi ohjata suoraan omaan kansioonsa.
// I am married to my calendar so writing the new announcement requests there could be a good idea. This could avoid information slipping by. Requests coming via email could be moved to a specific folder.

 

 • Onko sinulla ideoita, miten killan tiedotusta voisi kehittää? // Do you have any ideas how the communication within the guild could be improved?

Mielestäni killan tiedotus on monin puolin hyvää. Yhtenä kehitysideana olisi tasapuolistaa erilaisten tapahtumien saama “haippi” killan telegram-kanavilla. Kiltalaiset haluavat käydä kaikenlaisissa tapahtumissa, joten niiden tulisi saada tasaisesti näkyvyyttä. Näin voitaisiin estää joidenkin tapahtumien jalkoihin jääminen.
Liittyen toiseen ehdotukseeni hain myös somevastaavaksi ensi vuodeksi. Koen, että virat voisivat kävellä käsi kädessä juuri tiedotuksen kannalta. Killan sosiaalisen median (instagramin) kautta voisi myös tiedottaa kaikista tärkeimmistä asioista. Säännöllisen epäsäännölliset “save the date” tyyppiset story-päivitykset saisivat varmasti huomiota kiltalaisilta ja voisivat olla kokeilemisen arvoinen asia.
// In my opinion the communication within the guild is good in many levels. Firstly I would like to share some of “telegram-hype” events are getting. Guild members want diverse events so every one of them should get the equal amount of visibility.
Secondly I could use our guilds social media (instagram) for some announcements. “Save the date” kind of announcements for example. Regular story-updates on for example instagram could gather a quite amount of attention from guild members.

 

 • Tiedotutuksen ja pöytäkirjojen laatimisen lisäksi kirjuri-tiedottaja on vastuussa killan jäsenrekisterin sekä useimpien sähköpostilistojen hallinnasta. Kuinka paljon uskot tarvitsevasi viikoittain aikaa viran hoitamiseen? // In addition to communication and writing meeting notes, this position is responsible of managing the member registry and most mailing lists. How much you think you would need time for all of this weekly basis?

Selvät viikoittaiset työtehtävät ovat mielestäni loistava asia kirjuri-tiedottajan hommassa. Kun on selvät vastuut, tuntimäärät pysyvät viikkokohtaisesti suhteellisen samana. Poikkeusviikkoja lukuun ottamatta. Uskon, että tarvitsisin viran hoitamiseen 4-8 tuntia viikossa. Voisin tämän lisäksi hyvin hoitaa raadin juoksevia asioita, sillä mahdollisen raativalinnan johdosta keväästä olisi opintopisteiden näkökulmasta tulossa rento.
// The areas of responsibilities are really clear and that is one thing I like about this potential position. When responsibilities are clear the hours used weekly should stay relatively same throughout the year. Exceptional weeks aside. I would believe that it would take me 4-8 hours a week to carry out my duties. Additionally I would have time to help other board members in their own tasks, because of the lazy spring I have planned for myself study wise if I would be chosen.

 

 • Viime vuosina kiltalaisia on viihdyttänyt kirjuri-tiedottajan kevennykset viikkotiedotteen lopussa. Miten pidät huolen, että kiltalaiset kiinnitävät huomionsa viikkotiedotteissa ensisijaisesti informaation ja toisena loppukevennyksiin? // In the past few years, guild members have been enternained by ice breakers at the end of the weekly newsletter. How would you make sure that the focus of the guild members is primarily on the content of the newsletter and secondly on the ice breakers?

Mielestäni nykyinen suhteellisen huomaamaton linkki viikkiksen lopussa on paras ja ainoa vaihtoehto. On kiltalaisen omalla vastuulla lukea informaatio ennen kevennystä. Toivon, että kevennykseen suoraan scrollaavat henkilöt tuntisivat pienen pienoista häpeää.
Radikaalein ratkaisu olisi ohjelmoida viikkotiedotteeseen my-courses tyyppinen kysely viikkotiedotteen asioista, jonka jälkeen tarpeeksi korkean pistemäärän omaavana pääsisi nauttimaan loppukevennyksestä. En näe tätä vaihtoetoa kovin realistisena.
// I would see that the current relatively inconspicuous link at the end of the weekly newsletter is the best option. It’s up to the guild member to read the information before the ice breaker. I would hope that members scrolling straight to the ice breaker would feel just a tiny bit guilty afterwards.
Radically thinking a my-courses style quiz consisting question about newsletter in the in end of the could be programmed. You should have to get a certain amount of points before granting access to the ice breaker. I do not see this happening but food for thought.

 

IE/Host and Hostess
 1. Miksi haluaisit toimia juuri IE:nä ja minkälaista kokemusta sinulla on tapahtumien järjestämisestä? / / Why do you want to be specifically IE, and what kind of experience do you have on organizing events?
 2. IE:n alaisuuteen kuuluu monia toimarivirkoja. Miten huolehdit koko SAT:in aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista? // IE has several different committees. How would you make sure that the whole SAT is active and feeling good?
 3. Tapahtumien järjestäminen ja suunnittelu vie rutkasti aikaa. Miten varmistat oman jaksamisesi läpi työntäyteisen IE-vuoden? // Organizing and hosting events takes a lot of time. How do you make sure that you do not get exhausted over the tough year?
 4. Työskentely IE:ssä on tiimityötä. Miten pitäisitte huolta IE-parisi kanssa että yhteistyö pelaa? // More so than in most roles, IE is team work. How do you make sure that collaboration with your partner is smooth?
 5. Pikku-IE on IE:n tärkein apu tapahtumien järjestämisessä. Kuinka edistät tiimin koheesiota sekä ylläpidät motivaatiota? // Pikku-IE is IE’s most crucial help in organizing events. How do you ensure the group’s cohesion and motivation throughout the year?
 6. IE:n täytyy sopeutua moniin erilaisiin tilanteesiin. Miten varmistat kiltalaisille virkistäviä tapahtumia, mikäli perinteisiä tapahtumakonsepteja ei voitaisi järjestää ensi vuonna? // IE needs adaptability. How do you make sure that guild members get refreshing events, even if you were not able to host the usual events?
Matti Viitanen
  • Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2020
  • Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities:

Olen toiminut killassa jo fuksivuoden ja tupsuvuoden aikana useassa eri roolissa. Toimin kurssineuvostossa RILkama-vastaavana, Isännän ja emännän apulaisena pikku ie:nä, lukkarikisällinä ja isona. Smökin lava tuli myös tutuksi Exotikin tanssijana.

 

 • Miksi haluaisit toimia juuri IE:nä ja minkälaista kokemusta sinulla on tapahtumien järjestämisestä? / / Why do you want to be specifically IE, and what kind of experience do you have on organizing events?

Haluaisin toimia kiltamme isäntänä, sillä uskon olevani hyvä kyseisessä roolissa. Kiltamme on tullut hyvin tärkeäksi opiskeluitteni aikana ja haluan olla kehittämässä ja varjelemassa kiltamme perinteitä tulevan pestini aikana.
Minulla on aikaisempaa kokemusta erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Olin kurssineuvostossa rilkama vastaavana ja pikku ie:nä, missä kummassakin olin järjestämässä erilaisia tapahtumia. Keittiössä toimiminen on tullut erityisen tutuksi ie:n tapahtumissa. Tykkään myös tehdä ruokaa ja tunnen jopa olevani ihan hyvä siinä. Äänestä siis minua, jos haluat syödä vielä jatkossakin hyvää ruokaa sitseillä.

 

 • IE:n alaisuuteen kuuluu monia toimarivirkoja. Miten huolehdit koko SAT:in aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista? // IE has several different committees. How would you make sure that the whole SAT is active and feeling good?

On erityisen tärkeää, että kiltamme jäsenet voivat hyvin ja tapahtumia järjestäessä yhteispeli toimii saumattomasti. Jotta kaikki SAT:in jäsenet tuntevat toisensa mahdollisimman hyvin virkistysten järjestäminen on tärkeää. Mikäli jollain SAT:in jäsenellä ilmenee flunssan oireita on IE:n pidettävä huoli siitä, että varastosta löytyy aina konjakkia yllättävään kurkkukipuun.
Yhteydenpito on myös erityisen tärkeää. Ennen tapahtumia on kaikkien toimielinten tiedettävä hyvissä ajoin mitä on tapahtumassa. Tämä varmistetaan useilla toinen toistaan tärkeämmillä telegram-ryhmillä ja ylenpalttisella hypellä ennen tapahtumia.

 

 • Tapahtumien järjestäminen ja suunnittelu vie rutkasti aikaa. Miten varmistat oman jaksamisesi läpi työntäyteisen IE-vuoden? // Organizing and hosting events takes a lot of time. How do you make sure that you do not get exhausted over the tough year?

Niin kuin nykyinen emäntämme totesi, tapahtumia voi missata, mutta koulu odottaa kyllä. Samat kurssit pyörivät vuodesta toiseen, mutta jokainen tapahtuma on uniikki, vaikka perinteet säilyvät. On tärkeää, että kiltamme jäsenet saavat nauttia hyvin järjestetyistä tapahtumista edelleen tulevaisuudessakin.
On pidettävä mielessä, että tulee keskittyä asioihin, jotka ovat itselle tärkeitä ja tuntuvat mielekkäiltä. Ei saa kuormittaa itseään liikaa. Mikäli IE ja raati vaativat sen, että on karsittava muusta ajasta, on se tehtävä. Onhan minulla myös emäntä, joka pitää huolen jaksamisestani.
Emmehän tietenkään ole myöskään yksin emännän kanssa vaan on meillä myös pikku ie, joka auttaa jaksamaan vuoden läpi erilaisista tapahtumista. Jaksamiseen auttaa myös aina hymyilevät kiltalaiset. 😀

 

 • Työskentely IE:ssä on tiimityötä. Miten pitäisitte huolta IE-parisi kanssa että yhteistyö pelaa? // More so than in most roles, IE is team work. How do you make sure that collaboration with your partner is smooth?

Tunnemme Vilman kanssa jo entuudestaan hyvin toisemme. Olemme sopineet hakevamme yhdessä IE:ksi ja uskon, että olisimme erittäin hyvä pari tulevaan pestiin. Tiimityössä on ensisijaisen tärkeää huomioida toisen mielipiteet ja tehdä kompromisseja tarvittaessa.
Todennäköisesti keitto ei aina ole lämmintä tai sitä ei riitä kaikille raatilaisille, jolloin pitää vain tsempata toinen toistaan ja kaataa vaikka keiton sekaan vähän lisää vettä.

 

 • Pikku-IE on IE:n tärkein apu tapahtumien järjestämisessä. Kuinka edistät tiimin koheesiota sekä ylläpidät motivaatiota? // Pikku-IE is IE’s most crucial help in organizing events. How do you ensure the group’s cohesion and motivation throughout the year?

Keittiössä on parhaat bileet! Tästä tullaan pitämään huoli myös tulevana vuotena. Motivaatio pysyy korkealla kun kaikilla on töissä kivaa ja on selvää, mitä kenenkin tulee tehdä. Kaikkien motivaatio siis pysyy korkealla, kun ennen tapahtumaa IE on laatinut selkeät ohjeet siitä, mitä tuleva ilta tuo tullessaan.
Tiimin yhteishenki paranee sitä mukaa, kun kaikki oppivat tuntemaan toisensa paremmin. Heti vuoden alussa voidaankin pitää esimerkiksi yhteinen virkistäytyminen, jossa kaikki oppivat tuntemaan toisensa. Mikään ei myöskään estä etteikö virkistymisiä voisi olla myös useammin. Näin pidetään huoli, että motivaatio pysyy korkealla ja mieli virkeänä.

 

 • IE:n täytyy sopeutua moniin erilaisiin tilanteesiin. Miten varmistat kiltalaisille virkistäviä tapahtumia, mikäli perinteisiä tapahtumakonsepteja ei voitaisi järjestää ensi vuonna? // IE needs adaptability. How do you make sure that guild members get refreshing events, even if you were not able to host the usual events?

Mikäli koronatilanne heikkenee taas edellisen kaltaiseksi olisi mahdollista pitää joko RILskabojen kaltaisia tapahtumia, joissa ollaan muihin osallistuneisiin yhteydessä etäyhteyden avulla. Voidaan myös soveltaa konseptia, joka toteutettiin DrinktastENGissä. Erilaiset etänä järjestettävät tapahtumat ovat siis mahdollisia ja niissäkin on vain oma luovuus rajana.

Vilma Martti
  • Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2020
  • Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities:

Olen toiminut killassa on pikku-IE:nä, ISO:na, excukisällinä, yrityssuhdekisällinä sekä kurssineuvoston speksivastaavana. / I have previous experience from guild activities as a pikku-IE, tutor, excursion helper, corporate relations assistant and course councils master of spex theatre.

 

 • Miksi haluaisit toimia juuri IE:nä ja minkälaista kokemusta sinulla on tapahtumien järjestämisestä? / / Why do you want to be specifically IE, and what kind of experience do you have on organizing events?

Tapahtumien järjestämisessä homman suola on nähdä osallistujien nauttivan ja pitävän hauskaa. Viihdyn keittiössä, ja haluan huolehtia killan perinteisten tapahtumien toteutumisesta jatkossakin. Niiden lisäksi alkoholittomallekin toiminnalle olisi tarvetta. IE:nä haluan madaltaa kynnystä osallistua tapahtumiin alkoholittomana ja poistaa alkoholin käyttöön liittyvää painetta. Lisäksi haluan kitkeä tapahtumissa kohdattavaa häirintää ja varmistaa, ettei häirintä ole kenellekään syy välttää tai pelätä tapahtumiin osallistumista.

Olen osallistunut killan tapahtumien järjestämiseen pikku-IE:nä, ISO:na, excukisällinä, yrityssuhdekisällinä sekä kurssineuvoston speksivastaavana. Pikku-IE:n myötä olen päässyt IE:n avuksi mm. tukkureissulle ja käynyt smökin keittiökoulutuksen. Kiltatoiminnan lisäksi otan bänditoiminnan kautta osaa useiden yksityis- ja yleisötilaisuuksien järjestämiseen. //

When organizing events, the most rewarding part is to see the participants enjoying themselves. I like hanging out in the kitchen and want to make sure that the guild’s traditional events are held in the future. As an IE, I want to relieve the pressure associated with alcohol use. Traditions are important, but there is also a need for non-alcoholic activities. In addition, I want to eliminate harassment at events and make sure it’s not a reason not to participate.

I have been involved in organizing events as a pikku-IE, tutor, excursion helper, corporate relations assistant and course councils master of spex theatre. I have also helped IE in wholesale and have attended smökki’s kitchen training. In addition to guild activities, I participate in organizing private and public events through band activities.

 

 • IE:n alaisuuteen kuuluu monia toimarivirkoja. Miten huolehdit koko SAT:in aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista? // IE has several different committees. How would you make sure that the whole SAT is active and feeling good?

Jotta SAT:in aktiivisuus pysyy yllä, on toimareille annettava vastuuta vaikuttaa ja vapaat kädet toteuttaa oman näköistä toimintaa. SAT:in hyvinvointia ja ryhmähenkeä ylläpitävät toimikunnan yhteiset virkistystapahtumat ja muihin toimareihin tutustuminen. Yhteistyö ja avoin keskustelu koko toimikunnan sisällä ovat olennaisessa osassa onnistunutta toimintaa. //

SAT must be given responsibility and free hands to make an impact and events look like their own. Well-being and team spirit are maintained by recreational events and getting to know others. Cooperation and open discussion are important for the success of the operation.

 

 • Tapahtumien järjestäminen ja suunnittelu vie rutkasti aikaa. Miten varmistat oman jaksamisesi läpi työntäyteisen IE-vuoden? // Organizing and hosting events takes a lot of time. How do you make sure that you do not get exhausted over the tough year?

Oma jaksaminen ja työskentelyn pysyminen tehokkaana vaativat vapaapäiviä, vaikka tapahtumien parissa olisikin intoa puuhailla läpi yön. Kuormitusta ja stressiä vähentävät ajoissa oleminen ja vastuun jakaminen innokkaille toimareille. Aktiivinen ja hyvinvoiva pikku-IE onkin erityisen tärkeä myös oman jaksamisen kannalta. Olennaista on myös mutkaton yhteys IE-pariin, johon kumpikin voi tarpeen vaatiessa tukeutua. Lisäksi, killan yhteisen hyvän vuoksi opiskelut kyllä odottavat. //

You need to be able to take days off to keep doing things efficiently. Being on time and sharing responsibilities with enthusiastic employees reduce stress so an active and well-being pikku-IE is also important for not getting exhausted. An IE-partner that you can rely on is also essential. In addition, for the common good of our guild members, studies can wait.

 

 • Työskentely IE:ssä on tiimityötä. Miten pitäisitte huolta IE-parisi kanssa että yhteistyö pelaa? // More so than in most roles, IE is team work. How do you make sure that collaboration with your partner is smooth?

Olennaista toimivassa yhteistyössä on toisen arvostus ja avoin keskusteluyhteys IE-parin kanssa. Vastuut tulee jakaa molempien vahvuuksien mukaan ja pystyä luottamaan siihen, että kumpikin hoitaa hommansa. Kun IE-parin tuntee hyvin, on helppo tukeutua toiseen ja keskustella molempien näkemyksistä avoimesti. Näkemysten erotessa myös kompromisseja on pystyttävä tekemään. //

Essential in a working collaboration is the appreciation of the other and an open conversation between partners. Responsibility must be divided according to both’s strengths and one must be able to trust the other. When partners know each other well, it’s easy to rely on and discuss the views of both openly. When the views differ, it must also be possible to make compromises.

 

 • Pikku-IE on IE:n tärkein apu tapahtumien järjestämisessä. Kuinka edistät tiimin koheesiota sekä ylläpidät motivaatiota? // Pikku-IE is IE’s most crucial help in organizing events. How do you ensure the group’s cohesion and motivation throughout the year?

Pikku-IE:n ryhmähenki ja heihin tutustuminen ovat suuressa roolissa siinä, miten tiimityö toimii ja tapahtumien järjestäminen pysyy mielekkäänä. Ryhmäytymisen kannalta on tärkeää järjestää virkistys mahdollisimman pian pikku-IE-viran alettua ja panostaa ryhmähenkeen järjestämällä yhteistä tekemistä matalammallakin kynnyksellä ympäri vuoden. Tapahtumia järjestettäessä innostava ilmapiiri, jokaiselle sopivan vastuun jakaminen ja selkeät ohjeet ovat olennaisessa osassa motivaation säilyttämisessä ja tekemisen mielekkyydessä. //

Pikku-IE’s team spirit and getting to know them play a big role in how the collaboration works and how the organization of events remains meaningful. It’s important for the group to organize recreational activities soon after taking office and to do things together on a lower threshold throughout the year. When organizing events, an inspiring atmosphere, sharing responsibilities that suit everyone and clear instructions are essential to maintaining motivation and meaningfulness.

 

 • IE:n täytyy sopeutua moniin erilaisiin tilanteesiin. Miten varmistat kiltalaisille virkistäviä tapahtumia, mikäli perinteisiä tapahtumakonsepteja ei voitaisi järjestää ensi vuonna? // IE needs adaptability. How do you make sure that guild members get refreshing events, even if you were not able to host the usual events?

Uusien tapahtumakonseptien ideoimisessa koko SAT:in ideat ja työpanos ovat kultaakin kalliimpia, jotta virkistäviä tapahtumia voitaisiin toteuttaa mahdollisimman laajalle kohderyhmälle. Oman kokemukseni mukaan aktiivista tekemistä vaativat tapahtumat esimerkiksi haasteiden tai yhteisen ohjatun tekemisen muodossa toimisivat parhaiten tilanteessa, jossa olisi syytä siirtyä takaisin etätoteutukseen. //

In brainstorming new events, the ideas and effort of the entire SAT are even more expensive than gold so that refreshing events can be organized for the widest possible target group. The functions that require active participation work best if the event concepts must be held remotely. They can be implemented, for example, in the form of challenges or guided actions.

 

Opintovastaava/Master of Studies
 1. Kuinka varmistat, että kaikkiin koulun kokouksiin osallistuu killan opiskelijaedustaja ja kuinka kokousten tieto välittyy raadille? // How are you going to make sure that hallopeds participate ENG’s meetings? And how the information from the meetings will be forwarded to the board?
 2. Mikä on halloped? // What is a halloped?
 3. Miten hallopedtoimintaa voitaisiin mielestäsi IK:ssa kehittää? // How could the halloped activity be improved in IK?
 4. Millaista yhteistyötä IK:n tulisi tehdä muiden engin kiltojen kanssa? Entä muiden? // What kind of collaboration should there be between ENG’s guilds? How about other guilds?
Atte Jämsén
  • Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2020
  • Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities:

 • Kuinka varmistat, että kaikkiin koulun kokouksiin osallistuu killan opiskelijaedustaja ja kuinka kokousten tieto välittyy raadille? // How are you going to make sure that hallopeds participate ENG’s meetings? And how the information from the meetings will be forwarded to the board?

Kokousasiakirjoihin tutustuttuani tiedottaisin opiskelijaedustajille kokouksen aiheet, jolloin useampi todennäköisesti kiinnostuu aiheista ja haluaa olla paikalla, kun niistä keskustellaan. Jo kokouksista muistuttaminen parantaa osallistumisprosenttia. Kokouksesta taas tekisin itselleni muistiinpanoja, jotta muistan kokouksessa päätetyt asiat, ja näiden pohjalta voisin sitten raadin halutessa koostaa jonkinlaisen raportin.

 

 • Mikä on halloped? // What is a halloped?

Halloped eli hallituksen opiskelijaedustaja on korkeakoulun hallinnossa toimiva opiskelijajäsen, jonka tehtävänä on toimia opiskelijoiden äänenä korkeakoulun päätöksenteossa ja valvoa opiskelijoiden etua, sekä välittää opiskelijoille tietoa siitä, mitä hallinnon kokouksissa tapahtuu.

 

 • Miten hallopedtoimintaa voitaisiin mielestäsi IK:ssa kehittää? // How could the halloped activity be improved in IK?

Hallopedtoimintaa voisi mainostaa enemmän. Minusta ainakin tuntuu, että moni ei tiedä asiasta yhtään mitään, ja omatkin tietoni olen itse selvittänyt. On hyvä, että hallopediksi voi hakea killan sisäisten virkojen kautta, mutta olisi vielä parempi, jos kiltalaiset saataisiin lisäksi innostumaan hallopedtoiminnasta ylipäätään.

 

 • Millaista yhteistyötä IK:n tulisi tehdä muiden engin kiltojen kanssa? Entä muiden? // What kind of collaboration should there be between ENG’s guilds? How about other guilds?

Kiltojen välinen yhteistyö on mielestäni hyvällä mallilla “virkistystapahtumien” osalta, ja toivon tietenkin, että poikkeustilanteen väistyessä toiminta lisääntyy. ENG:in kiltojen välillä olisi hyvä olla myös opintoihin suuntautuvaa yhteistyötä, sillä yhteisiä kursseja on paljon, eivätkä ainakaan kandidaattivaiheen kurssien aiheet ole hirveän kaukana toisistaan.

 

Ruutisten päätoimittaja/Editor-in-Chief
 1. Onko sinulla jo aiempaa kokemusta lehden tekemisestä? Millaista? // Do you have any previous experience on editing? If yes, what kind?
 2. Miten päätoimittajan tehtävää voisi mielestäsi kehittää? // Do you have any ideas for progressing the role of the Editor-in-Chief?
 3. Kuinka paljon aikaa olet valmis käyttämään lehteä ja muita tehtäviäsi ajatellen? Mihin kuvittelet ajan kuluvan? // How much time are you willing to dedicate for editing or other tasks? How do you think the time will be used?
 4. Päätoimittajan vastuulla on paljon muutakin kuin lehden teko, kuten esimerkiksi sääntöjen mukaan nettisivut sekä arkisto. Onko sinulla millaista osaamista nettisivuista? Näkökulmasi arkistosta huolehtimiseen? // According to the rules the Editor-in-Chief is also tasked with taking care of the guilds website and the archives. Do you have any previous experience with websites? What are your views on archive keeping?
 5. Mielipiteesi lehden nykyisestä formaatista? // What’s your opinion on the current format of the magazine?

 

Excursiomestari/Master of Excursion
 1. Miten aiot pitää huolta siitä, että excursiotarjonnastasi löytyy jokaiselle kiltalaiselle jotakin?/How will you make sure, that there will be something for everyone in your excursion-catalogue?
 2. Miten aiot hyödyntää excursiokisällejäsi vuoden mittaan?/How would you make use of your excursion helpers?
 3. Miten aiot ottaa uudet kv-kandiopiskelijat huomioon toiminnassasi?/ How will you take the new IB-students into account in your event planning?
 4. Koittaa pitkään odotettu KP:n lähtöaamu. Bussin saavuttua paikalle kuski ilmoittaa, että hänen ajoaikansa ovat ylittymässä nykyisen suunnitelman mukaan reissun ensimmäisenä päivänä ja tästä johtuen päivän aikataulusta on saatava 3 tuntia kiristettyä. Miten hoidat tämän?/It’s finally the morning of your long-planned excursion. When the bus arrives, you hear that you must squeeze the already tight timetable by three hours. How will you take care of this?
 5. Järjestät ulkoexcursiolla excursion paikkaan jossa on alkoholin suhteen tiukka nollatoleranssi. 15 minuuttia ennen vierailun alkua huomaat, että ohjeistuksestasi huolimatta excuporukka on edellisen excun jälkeen lähtenyt tutustumaan paikalliseen olutkulttuuriin todella suurella kädellä. Vanhan viinan lisäksi haisee myös tuore viina. Jos firma saa tietää, koulun henkilökuntaa informoidaan töppäilystänne, ettekä pääse enää ikinä exculle minnekkään! Miten hoidat asian?/ You are at an excursion abroad. You are visiting a company where alcohol is not tolerated!! But as it happens, you realize your group has let you down and become VERY familiar with the local bars and distilleries. Fresh scent of spirit drinks flies to your nostrils. There is no room for mistakes. How will you take care of the situation?
Otto Jalas
  • Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2020
  • Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities:

Olen toiminut killassa pikkuIE:nä, MAIK-vastaavana, isona, valokuvaajana ja kurssineuvostossa RILkama-vastaavana. Lisäksi olen ollut MeriV RUK175-kurssin oppilaskunnan hallituksessa.
My previous guild experience exists of being a pikkuIE(small hosts/hostesses), Tutor, MAIK-responsible, photographer and being in the course council(KN) as RILkama-responsible.

 

 • Miten aiot pitää huolta siitä, että excursiotarjonnastasi löytyy jokaiselle kiltalaiselle jotakin? / How will you make sure, that there will be something for everyone in your excursion-catalogue?

Excursiot ovat iso osa opiskeluelämää ja toimivat porttina yritysten ja opiskelijoiden välillä. Tämän vuoksi on luonnollisesti tärkeää, että niiden tarjonta on kyllin värikäs ja kaikille jotain tarjoava. Excursioiden tulisi olla myös mahdollisimman hyvin kohdeyleisölle suunnattuja, kiinnostavia ja inspiroivia. Mielestäni voisi olla hyvä idea järjestää oman raativuoden alussa äänestys, jossa ihmiset voivat toivoa heitä eniten kiinnostavia excursiokohteita, alaa tai yritystä. Tämän äänestyksen tulosten perusteella voidaan vuoden mittaan järjestää excursioita kohteisiin, joiden tiedetään kiinnostavan ihmisiä. Kandiuudistuksen myötä eri pääaineita opiskelevat uudet kiltalaiset on myös otettavat luonnollisesti huomioon.

The excursion-catalogue needs to offer something for everyone. Excursions should be well aimed at the target audience, intriguing and inspiring. I plan to achieve this by posting an inquiry where I ask which companies or lines of business would be the most interesting destination for an excursion. Then according to the results, I can organize excursions to destinations that I know are wanted by students.

 

 • Miten aiot hyödyntää excursiokisällejäsi vuoden mittaan? / How would you make use of your excursion helpers

Tavoitteeni on järjestää raativuoteni aikana kiltalaisille mahdollisimman monta laadukasta excurisiota. En kuitenkaan pysty siihen yksin, vaan tarvitsen excurisokisällien apua. Heille tulee riittämään monenlaista hommaa vuoden mittaan eri excursioiden parissa, aina pienistä excurisioista KPP:seen. Tehtävät tulevat olemaan monenlaisia, mutta esimerkiksi tilojen järjestelyä ja tavaroiden roudaamista. Excursiokisällit voivat myös auttaa löytämään kiinnostavia excursiokohteita ja halutessaan myös toimia excursion yhteyshenkilönä. Riippuen kisällien aktiivisuudesta ja heidän omasta tahtotilastansa voidaan heille antaa myös enemmän vastuuta kannettavaksi.

My goal as Master of Excursion is to organize as many quality excursions as possible. And I’m going to use the help of excursion helpers when possible to reach my goal. There will be lots of tasks for the excursion helper during the year, from small excursions to KPP. The tasks will vary quite a lot depending on the activity and desire of the excursion helpers. The tasks can be organizing a place for the excursion or even being the contact person of an excursion.

 

 • Miten aiot ottaa uudet kv-kandiopiskelijat huomioon toiminnassasi?/ How will you take the new IB-students into account in your event planning?

Excursiot ovat kaikille avoin tapahtuma ja niihin ilmoittautumiseen ei pitäisi olla suurta kynnystä. Olisi myös hienoa saada mahdollisimman paljon KV-opiskelijoita mukaan excursioille! Järjestäessä excursiota tulisi minusta tiedustella valmiutta englanninkieliseen excursioon, jos saadaan KV-opiskelijoita mukaan. Mikäli KV-opiskelijoilla on kova into excursioille, voitaisiin minun mielestäni järjestää myös heille suunnattu excursio. Tulee myös huomioida ja varmistaa, että he saavat tietää kaikista tapahtumista ja excursioista samaan aikaan kuin muut.

Excursions should be a low-threshold event open for all. It would be wonderful to get many IB-student on the excursions! When organizing an excursion, it’s important to ask if there is a possibility for an English excursion, if there are any IB-student enrolled to the excursion. If there is significant interest towards excursions by the IB-student, there should also be an excursion that is aimed specially for them. One should also take in concentration that the announcement of excursions should also be equal to the IB-student.

 

 • Koittaa pitkään odotettu KP:n lähtöaamu. Bussin saavuttua paikalle kuski ilmoittaa, että hänen ajoaikansa ovat ylittymässä nykyisen suunnitelman mukaan reissun ensimmäisenä päivänä ja tästä johtuen päivän aikataulusta on saatava 3 tuntia kiristettyä. Miten hoidat tämän? / It’s finally the morning of your long-planned excursion. When the bus arrives, you hear that you must squeeze the already tight timetable by three hours! How will you take care of this?

Bussikuski käyttää ylintä valtaa bussissa, joten luonnollisesti on pidettävä kiinni hänen ajoajastaan. Kolme tuntia on siis kiristettävä aikataulusta. Tämä kiristys on luonnollisesti kuitenkin toteutettava kunnioittamalla KP:n perinteitä. Mikäli aikataulua ei voida kiristää kylliksi, on luovuttava jostain ei pakollisesta tapahtumasta, tai lyhennettävä jotain mahdollista tapahtumaa. Jos joudumme pakottavista aikataulullisista syistä perumaan excursion, on excursioisäntiin oltava avoimesti myöhässä ja kerrottava tilanne. On kuitenkin varottava kiristämästä aikataulua liian kireäksi, sillä se on usein polku epäonnistumiseen. Tämän vuoksi KP:n aikataulutusta mietittäessä on olisi hyvä olla suunnittelematta liian tiheää ja joustamatonta aikataulua.

The bus driver has the supreme authority in the bus, so naturally we need to respect the drivetime restrictions. The schedule must be tightened but it must be done respecting the traditions of the KP. If for a compulsory reason we have to cancel an excursion, we should contact the excursion hosts and openly explain the situation. One should also acknowledge the importance of not having a too tight schedule. This should also be taken in consideration when planning the KP. Too tight of a schedule is a recipe for disaster!

 

 • Järjestät ulkoexcursiolla excursion paikkaan jossa on alkoholin suhteen tiukka nollatoleranssi. 15 minuuttia ennen vierailun alkua huomaat, että ohjeistuksestasi huolimatta excuporukka on edellisen excun jälkeen lähtenyt tutustumaan paikalliseen olutkulttuuriin todella suurella kädellä. Vanhan viinan lisäksi haisee myös tuore viina. Jos firma saa tietää, koulun henkilökuntaa informoidaan töppäilystänne, ettekä pääse enää ikinä exculle minnekkään! Miten hoidat asian? / You are visiting a company where alcohol is not tolerated!! But as it happens, you realize your group has become too familiar with the local bars, and everyone is drunk. There is no room for mistakes, how will you take care of the situation?

Excursioiden suhtautuminen alkoholiin vaihtelee aina tapauskohtaisesti. Tätä suhtautumista tulee kuitenkin aina noudattaa ja kunnioittaa. Tulee muistaa, että excurisoilla edustetaan aina itsensä lisäksi myös järjestävää tahoa: tässä tapauksessa kiltaa. Mikäli näistä kyseistä hypoteettisista henkilöistä havaitsee, että he ovat nauttineet alkoholia, ei heillä mielestäni ole asiaa excurisolle. Tämä on mielestäni hyvin yksiselitteinen asia ottaen huomioon, että heitä on ohjeistettu seuraavan excursiokohteen alkoholipolitiikasta.

The alcohol policy varies on each excursion but it’s always important to act according to the policy. It’s also extremely important to remember that besides you, you represent the organizing party. If there is strict non-alcohol guidance given before the excursion and people are visibly drunk, those people should not take part in that excursion. This must be done to uphold and protect the reputation of the guild and out of respect for the company where the excursion is held.

 

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja/Fuksikapteeni/Freshmen Captain
 1. Minkälainen on hyvä fuksikapteeni; minkälainen on hyvä kipparipari? / What kind of person is a good fuksi captain; what makes a good captain couple?
 2. Miten englanninkielisen kandidaattiohjelman opiskelijat saisi integroitua parhaiten muiden ENY-opiskelijoiden kanssa? / How would you integrate English speaking candidate students better with Finnish speaking students?
 3. Mitkä uskot olevan sinun kohdallasi isoimmat haasteet viran suhteen? / What do you think might be your biggest challenges in this position?
 4. Virkaan sisältyy tapahtumien pitämisen lisäksi paljon “piilotyötä” ja pientä värkkäilyä. Millaisia tehtäviä uskot näiden olevan ja miten paljon aikaa niihin arvioit kuluvan? / There are also some “hidden jobs” in this position. What do you think those jobs are and how much time will those take?
 5. Miten kehittäisit killan fuksitoimintaa? Mitä lisäisit, mitä jättäisit pois, mitä muuta? / How would you develop guild’s fuksi activity? What things would you add, what would you take away, what else?
Simo Kauppila
  • Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2020
  • Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities:

Olen fuksivuoteni aikana ollut mukana pikkuIE:n toiminnassa IE-tonttuna, kurssineuvostossa rahastonhoitajana sekä lukkarikisällinä. Näiden tehtävien sekä muun aktiivisen osallistumisen kautta olen päässyt nauttimaan tapahtumista ja teekkariudesta parhaalla mahdollisella tavalla. Muussa yhdistystoiminnassa olen ollut mukana nuorisotyön ja partiotoiminnan kautta, jossa toimin edelleen taustalla.
// During my freshman year I have been involved in pikkuIE (little hosts and hostesses) activity, in the course council as a treasurer and as a songmasters student. Through these activities I have been able to enjoy teekkari spirit in the best possible way. I have also been involved in other association activities through versatile youth work and scouting, where I still work in supporting roles.

 

 • Minkälainen on hyvä fuksikapteeni; minkälainen on hyvä kipparipari? / What kind of person is a good fuksi captain; what makes a good captain couple?

Hyvä fuksikapteeni on oma persoonansa eikä hyvälle kapteenille siis ole yhtä muottia. Mielestäni fuksikapteenin olisi hyvä olla innostava, aktiivinen ja avoin henkilö toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla fuksien oppaana raksahenkiseen teekkarikulttuuriin. Hyvä fuksikapteeni on yhteistyökykyinen kaikkien kanssa sekä osaa kippariparinsa kanssa organisoida ja jakaa tehtäviä. Hyvä fuksikapteeni myös tunnistaa omat sekä kippariparinsa vahvuusalueet, ja he osaavat ottaa nämä toiminnassaan huomioon toisiaan täydentävästi.
// A good freshman captain has their own personality, so there is no one fashion to be a good captain. A good freshman captain would be an inspiring, active and open person. Thereby they can act in the best possible way for freshmen as a guide to teekkari culture. A good freshman captain is cooperative with everyone and knows how to organize and share tasks with their captain couple. Freshman captains should also identify their own and the couple’s strengths to be able to take them into account in their actions.

 

 • Miten englanninkielisen kandidaattiohjelman opiskelijat saisi integroitua parhaiten muiden ENY-opiskelijoiden kanssa? / How would you integrate English speaking candidate students better with Finnish speaking students?

Parhaan mahdollisen integraation saavuttaminen vaatisi mielestäni enemmän yhteistä aikaa ja toimintaa, joiden myötä opiskelijaryhmien koheesiota voitaisiin edistää. Näen integraation parantamisessa mahdollisuuksia myös fuksikapteenien sekä KV- ja maisterivastaavan välisen yhteistyön kautta yhteisen toiminnan osalta. Lisäksi ISO-toiminnan rooli nousee esille yksilöiden huomioimisen ja esimerkin näyttämisen kautta.
// In my view, achieving the best possible integration would require more common time and activities. These alone would make a significant contribution to the cohesion of student groups. I also see opportunities to improve joint activities through cooperation between Freshman Captains and Master of Foreign Affairs. In addition, the role of tutor actions emerges through the consideration of individuals.

 

 • Mitkä uskot olevan sinun kohdallasi isoimmat haasteet viran suhteen? / What do you think might be your biggest challenges in this position?

Suurimpana huolena omalla kohdallani koen perinteiden jatkuvuuden. Vuosien myötä hioutuneet käytännöt ovat oman teekkariuteni aikana vaihtuneet ja haasteena onkin tulevaisuudessa palauttaa parhaat palat vanhaa ja uutta yhteen. Näen haasteena myös englanninkielisten opiskelijoiden osallistamisen sekä erityisesti vähemmän aktiivisten fuksien innostamisen ja ohjaamisen aaltoyhteisössä omien kiinnostusten pariin. Olen kuitenkin kiinnostunut ottamaan haasteet vastaan ja päihittämään ne.
// My biggest concern is the continuity of traditions. The practices that have been honed over the years have changed during my own freshman year. The challenge for the future is to bring together the best of old practices and new innovations. Inspiring English-speaking students and less active freshmen to find their own interests in aalto society would also be a challenge. However, I am interested in taking on these challenges and overcoming them.

 

 • Virkaan sisältyy tapahtumien pitämisen lisäksi paljon “piilotyötä” ja pientä värkkäilyä. Millaisia tehtäviä uskot näiden olevan ja miten paljon aikaa niihin arvioit kuluvan? / There are also some “hidden jobs” in this position. What do you think those jobs are and how much time will those take?

Tapahtumien itsensä järjestäminen vaatii paljon taustatyötä, mikä ei näy ulospäin asioiden mennessä hyvin. Uskoakseni suuret asiakokonaisuudet, kuten fuksioppaan tekeminen sekä orientaation ja mahdollisen wapun kokonaisvaltainen suunnittelu ja organisointi pitävät sisällään erityisesti “piilotyötä”. Virkaan kuuluu myös vahvasti toimikuntien ja raadin tehtäviä. Tehtävät vievän paljon viikoittaista aikaa ja olen varautunut tähän pitkäjänteisesti esimerkiksi opintojeni kannalta.
// Organizing the events themselves requires a lot of background work, which doesn’t show outwards while things go well. I believe that large tasks such as making a freshman guide and the overall planning and organization of orientation week and possible wappu include “hidden jobs” in particular. The position also includes the tasks of committees and the Board of the Guild of Civil Engineers. Being a Freshman Captain takes a lot of weekly time and I am prepared for this in the long run, for example, by planning my studies.

 

 • Miten kehittäisit killan fuksitoimintaa? Mitä lisäisit, mitä jättäisit pois, mitä muuta? / How would you develop guild’s fuksi activity? What things would you add, what would you take away, what else?

Lähtökohtaisesti toivoisin, että fuksitoiminta voitaisiin viedä täysin normaaliin aikaan pandemian näkökulmasta. Olemassa olevia perinteikkäitä ja uudempiakin tapahtuma konsepteja on jo paljon ja ensisijaisesti keskittyisin itse näiden kehittämiseen ja nykypäiväistämiseen. Näen itse edelleen potentiaalia fukseille suuntautuvan informaatiotulvan selkeyttämisessä, mikä tehostaisi fuksien tietoisuutta toiminnasta. Killassa moni toiminnasta kiinnostunut fuksi voitaisiin myös ottaa paremmin tehtäviin mukaan esimerkiksi kurssineuvoston avuksi.
// There are already many great events and concepts that I would primarily focus on. Hopefully, after the pandemic we can go back to normal and develop and modernize the events. I see some potential in clarifying the flood of information for freshmen, which would increase their awareness of activities. Many freshmen interested in activities could also be better involved in tasks, for example helping the course council.

Katariina Kokkonen
  • Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2020
  • Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities:

Fuksivuonna olin mukana kurssineuvostossa ja toimarihaun auettua päädyin myös pikku-IE:ksi sekä yristyssuhdekisälliksi. Toimin myös ISOna ja mut voi bongata nykyään perjantaisin striimistä. Killan ulkopuolella olen toiminut partiossa aktiivisesti pienestä pitäen ja nykyään muun muassa johdan lippukuntaani.
During my freshman year I acted as the secretary of the course council. In addition to that I have been involved in organizing events as a Pikku-IE and helping out as a corporate relations assistant. Now I’m taking part in the lives of freshmen as a tutor and you may also spot me hosting the stream on Fridays. Outside of our guild, I have spent the better part of my life in scouts organising activities for kids.

 

 • Minkälainen on hyvä fuksikapteeni; minkälainen on hyvä kipparipari? / What kind of person is a good fuksi captain; what makes a good captain couple?

Hyvälle fuksikapteenille ei ole yhtä muottia, mutta uskon, että tärkeintä on olla oma itsensä. Mielestäni fuksikapteenin on kuitenkin hyvä olla avoin ja lähestyttävä henkilö fukseille. Hän osaa ottaa ne hiljaisemmatkin fuksit huomioon ja kannustaa kaikkia raksahenkiseen toimintaan. Hyvä kapu osaa myös antaa rakentavaa palautetta, tarvittaessa pitää jopa jöötä, mutta myös tarpeen mukaan toimia aremmissakin tilanteissa tukena fukseille. Hyvä kipparipari osaa fuksien lisäksi pitää huolta toisistaan. He osaavat tulkita toistensa vahvuuksia, arvostavat toistensa mielipiteitä ja pystyvät tekemään kompromisseja tarvittaessa. Vapaaehtoistyöt voivat aina välillä tuntua rankoilta, mutta hyvä pari osaa tukea toisiaan tällaisissa tilanteissa.

I believe that the most important aspect of being a good freshmen captain is to be yourself. Thus, there are as many moulds for a good captain as there are volunteers for the position. I do however think that a good captain is open and easily approachable for the fuksis. They are able to make even the quieter fuksis feel like home in our guild and encourage everyone to a raksaspirited attitude. A good captain can give constructive feedback and if needed, support fuksis even in sensitive situations. Besides taking care of the fuksis, a good captain couple takes care of each other. They know how to best optimize each other’s strengths, value the other’s opinions, and make compromises when needed. Volunteer work may sometimes be overwhelming, but a good couple can support each other when it feels like there’s too much on your plate.

 

 • Miten englanninkielisen kandidaattiohjelman opiskelijat saisi integroitua parhaiten muiden ENY-opiskelijoiden kanssa? / How would you integrate English speaking candidate students better with Finnish speaking students?

Well, the first hurdle we need to tackle is language. We cannot integrate English speaking students with a group determined to communicate in Finnish. Encouraging tutors and setting an example yourself in events is crucial so that we can have our finnish fuksis socializing in english and getting to know the comp-eng students. It’s also important to make sure that there is common time for both groups to hang out together. In addition to that, it’s good to consider everyone’s presence in events and give instructions in two languages.

Mielestäni yksi tärkeimmistä seikoista comp-eng opiskelijoiden integroimisessa muiden raksafuksien kanssa on kommunikaatio englanniksi. ISOjen kannustaminen ja itse esimerkin näyttäminen tapahtumissa on ensisijaisen tärkeää, jotta saisimme suomenkieliset fuksit tutustumaan englanninkielisen kandiohjelman opiskelijoihin ja keskustelemaan tapahtumissa englanniksi. Myös yhteisen ajan järjestäminen molemmille ryhmille edesauttaa integroitumista. Tämän lisäksi on hyvä muistaa comp-eng opiskelijoiden läsnäolo tapahtumissa ja antaa ohjeita kaksikielisesti.

 

 • Mitkä uskot olevan sinun kohdallasi isoimmat haasteet viran suhteen? / What do you think might be your biggest challenges in this position?

Luulen, että omalla kohdallani suurin haaste on jonkinasteinen tarve ylisuorittaa. Uskon, että aina ei kuitenkaan tarvitse antaa 100 prosenttia itsestään ollakseen tarpeeksi hyvä. Luulen myös, että ainakin etukäteen hieman jännittää, kuinka killan perinteikkäitä tapahtumia, joita ei ole muutamaan vuoteen pystytty järjestämään, saadaan tuotua takaisin. Tähän saa kuitenkin varmasti apua vanhemmilta kapuilta ja kiltalaisilta.

I suspect that my greatest challenge will be my need to overachieve. However, I truly believe that one doesn’t always have to give a 100 percent of themselves to be good enough. Organizing traditional events that have been on hold for a few years is also something that, at least beforehand, concerns me. Luckily this is something previous captains and older guild members will probably gladly help with.

 

 • Virkaan sisältyy tapahtumien pitämisen lisäksi paljon “piilotyötä” ja pientä värkkäilyä. Millaisia tehtäviä uskot näiden olevan ja miten paljon aikaa niihin arvioit kuluvan? / There are also some “hidden jobs” in this position. What do you think those jobs are and how much time will those take?

Itse tapahtumien järjestämiseenkin kuuluu varmasti työtä, josta monet eivät ole tietoisia. Tähän sisältyy kaikkea ilmolomakkeiden ja aikataulujen suunnittelusta tapahtumien nimien keksimiseen ja merkkien tilaamiseen. Aikaa kuluu varmasti isompien kokonaisuuksien kuten fuksioppaan tekemiseen tai kapuvarttien pitämiseen kuin myös pienempään näpertämiseen kuten tekstien kääntämiseen tai yksittäisten fuksien tavoittamiseen. Lisäksi raadin tai toimikunnan yhteisiin vastuisiin saa varmasti kulutettua aikaa omien resurssien rajoissa. Luulen, että tähän ns. piilotyöhön saa upotettua tunteja niin paljon kuin itseltä löytyy paukkuja.

I believe that even organizing events have numerous aspects hidden to many guild members. These vary everywhere between planning the sign-up forms and timetables all the way to brainstorming event names and ordering overall patches. Bigger projects, like making the fuksi guide or hosting the captain’s quarters, as well as small tasks, like translating texts, also take up a bundle of time. The board’s or FTMK’s shared responsibilities are also something to take into consideration while planning your time usage. I assume that these so-called hidden jobs can take up as much time as one has to offer.

 

 • Miten kehittäisit killan fuksitoimintaa? Mitä lisäisit, mitä jättäisit pois, mitä muuta? / How would you develop guild’s fuksi activity? What things would you add, what would you take away, what else?

Kandiuudistuksen myötä uskon, että keräämällä aktiivisesti palautetta vuoden aikana voimme optimoida killan fuksitoimintaa juuri meidän uusille fukseillemme sopivaksi. Vaikka teekkarikasvatuksen päämäärä on jokaiselle fuksille yhteinen, ovat ihmisryhmät erilaisia ja kandiuudistuksen myötä raksafuksien olemus tulee todennäköisesti hieman muuttumaan. Mielestäni fuksien palkitsemisessa mahdollisen wapun aikaan on parantamisen varaa. Tahdon myös olla rohkea ja kokiessani sen hyödylliseksi muuttaa killan perinteikkäitäkin tapahtumia soveltumaan paremmin uusille raksafukseillemme.

Due to the changes in our bachelor’s program, acquiring feedback will be crucial during the next year. We can better target our fuksi activities to suit our new, probably slightly differently oriented group of fuksis, if we know what they think about our existing ways. I believe that there are improvements to be made on the awarding system for fuksis during the possible wappu. I also want to be brave. If I see or feel the need to reconstruct even some of our very traditional events to better suit our freshmen I will.

Lotta Elonen
  • Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2020
  • Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities:

Fuksivuonna olin mukana kurssineuvostossa mainosvastaavana ja kuluvana vuonna olen toiminut pikku-IEssä, ISOna ja kv-ISOna. Olen aktiivisesti mukana myös partiotoiminnassa ja olen ollut lippukunnan hallituksessa 4 vuotta. Tällä hetkellä toimin toisena lippukunnanjohtajana ja lippukunnan viestintäpäällikkönä.

 

 • Minkälainen on hyvä fuksikapteeni; minkälainen on hyvä kipparipari? / What kind of person is a good fuksi captain; what makes a good captain couple?

Hyvä fuksikapteeni on helposti lähestyttävä ja luotettava henkilö. Hän osoittaa jokaiselle fuksille heidän olevan tervetullut teekkariyhteisöön ja on valmis auttamaan fukseja löytämään oma paikkansa Otaniemessä myös henkilökohtaisesti. Tärkeintä kipparissa on, että hän tekee hommia suurella sydämellä, innolla ja omalla tyylillä. Paras yleisfiilis välittyy fukseille silloin, kun kippari saa tehdä tapahtumista itsensä näköisiä.

Hyvään kipparipariuteen kuuluu, että vastuunjaosta ja molempien jaksamisesta pystytään keskustella avoimesti ja tehdä hommia niin että molemmat pääsee näyttämään omat vahvuutensa ja täydentämään toista eikä kumpikaan joudu jäämään yksin vastuiden kanssa. Erimielisyyksien ilmentyessä parin täytyy pystyä käsitellä asioita oikeassa paikassa oikeaan aikaan siten, että fukseille ei välity kippariparin välisiä mahdollisia jännitteitä.

A good freshmen captain is easy to approach and reliable. They welcome every freshman to be a part of teekkariculture and are ready to help freshmen find their own place in Otaniemi. The most important part of being freshmen captain is to do it big-heartedly and with excitement and their own style. The best general atmosphere is created when the captain can do the job with their own touch.

A good captain couple is able to communicate openly about division of work and work in a way where both captains can show their own strenghts and neither have to work on their own. When differences of opinion occur, the pair has to know when and where to handle the situation so that any possible tension between the two is not visible to the freshmen.

 

 • Miten englanninkielisen kandidaattiohjelman opiskelijat saisi integroitua parhaiten muiden ENY-opiskelijoiden kanssa? / How would you integrate English speaking candidate students better with Finnish speaking students?

Tärkeintä kv-fuksien integroimisessa on kannustaa IB-isoja tuomaan fuksejaan suomenkielisiin tapahtumiin ja muita isoja näyttämään esimerkkiä tutustumalla comp-eng fukseihin. Kaikki informaatio tapahtumissa joissa on kv-fukseja, ja yhteisiin chatteihin tuleva tiedotus täytyy antaa molemmilla kielillä.

The most important part in integrating the international students is to encourage the IB-tutors to bring their freshmen to finnish events and have other tutors set an example by getting to know the comp-eng students. All information in events that are aimed for international and national freshmen and info in common chats has to be given in both languages.

 

 • Mitkä uskot olevan sinun kohdallasi isoimmat haasteet viran suhteen? / What do you think might be your biggest challenges in this position?

Isoimpana haasteena tulee olemaan sen hyväksyminen, että kaikkia ei voi miellyttää ja että asiat eivät tule menemään täydellisesti suunnitelmien mukaan. Mulla on yleisesti selkeät visiot ja toiveet järjestelyjen suhteen, joten muutokset suunnitelmaan saattavat aiheuttaa ylimääräistä stressiä. Tämä on kuitenkin hyvä paikka opetella näitä taitoja, sillä parin tuki tulee olemaan iso apu.

The biggest challenge for me is accepting that I can’t please everyone and that everything isn’t going to go according to plan. I tend to have clear hopes and visions regarding events, so changes of plan might cause extra stress for me. However, I see this as a good place to learn these skills, because the support of a pair will help a lot.

 

 • Virkaan sisältyy tapahtumien pitämisen lisäksi paljon “piilotyötä” ja pientä värkkäilyä. Millaisia tehtäviä uskot näiden olevan ja miten paljon aikaa niihin arvioit kuluvan? / There are also some “hidden jobs” in this position. What do you think those jobs are and how much time will those take?

Kapteenin virka ei koostu pelkästään yksittäisistä tapahtumista vaan heidän on koordinoitava laajoja kokonaisuuksia kuten orientaatioviikko ja wappu. Tähän liittyy paljon aikatauluttamista, viestintää ja jatkuvaa yhteydenpitoa muuhun raatiin ja toimikuntiin sekä korkeakouluun. Tapahtumien järjestämisen lisäksi virkaan kuuluu näpertelyä esimerkiksi fuksioppaan ja fuksipistekortin kanssa. Lisäksi yksittäisten fuksien kanssa esim. kapuvarteissa toimiminen vie aikaa, joka ei näy muille fukseille.

The captains job doesn’t consist only of singular events but of coordinating for example wappu and orientation week. These tasks require a lot of planning and communication with the rest of the board, committees and the university. In addition to organizing events there are tasks like making the freshman guide that take up a lot of work. Furthermore, working with individual freshmen takes time that isn’t visible to other freshmen.

 

 • Miten kehittäisit killan fuksitoimintaa? Mitä lisäisit, mitä jättäisit pois, mitä muuta? / How would you develop guild’s fuksi activity? What things would you add, what would you take away, what else?

Kehittäisin IK-TF fukseille suunnattua toimintaa jotta ruotsia äidinkielenä puhuvat fuksit tuntisivat itsensä osaksi myös kiltaa, ja että suomea ja ruotsia puhuvia fukseja saataisiin paremmin sekoittumaan keskenään. Tätä toteuttaisin esimerkiksi järjestämällä heti vuoden alussa rentoa hengailua joka olisi suunnattu erityisesti raksatäffäfukseille ja täffästä kiinnostuneille. Näin saataisiin myös laskettua suomea äidinkielenä puhuvien, täffästä kiinnostuneiden fuksien kynnystä lähteä mukaan täffän toimintaan. Voi tuntua helpommalta tutustua täffäläisiin oman killan kautta kuin uskaltaa lähteä täffän tapahtumiin. Muutenkin toimiessani fuksien kanssa haluan tuoda esiin että oma ruotsin kielen taitoni on hyvä ja pystyn tarvittaessa ohjeistamaan myös ruotsiksi.

Lisäksi näen koronasta aiheutuneen tapahtumatauon mahdollisuutena kehittää vanhoja perinteikkäitä tapahtumia poistamalla tai muuttamalla niihin mahdollisesti liittyviä vanhanaikaisia käytäntöjä säilyttämällä kuitenkin tapahtumat pääpiirteiltään ennallaan. Toimintaa täytyy myös muokata kandiuudistuksen takia uusille fukseille sopivaksi.

I would organize activity for IK-TF freshmen to help swedish-speaking freshmen also feel like they are a part of the guild and can come to guild events even if they are more active in TF. I would do this by organizing some chill hangout evening at the very start of the year. I also want to bring forth to the freshmen that I have good swedish-speaking skills and can give instructions in swedish. This would also lower the threshold for finnish-speaking freshmen who are interested in TF to come to their events.

Additionally, I see the break in events due to corona as a chance to remove or change possible old-fashioned traditions. Some parts of our freshman culture also have to be modified to fit the new bachelor’s programs freshmen better.

Lauri Vallo
  • Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2019
  • Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities:

Killassa olen toiminut nyt syksyn ISOna oltuani armeijassa viime vuoden. Muusta yhdistystoiminnasta minulla on kuitenkin paljon kokemusta. Olen toiminut muun muassa Suomen Lukiolaisten liitossa erinäisissä pesteissä, jotka ovat opettaneet paljon mm. yhdistysten johtamisesta ja hallinnosta, tapahtumien järjestämisestä ja tiimityöstä.
//
In the Guild, I have been tutor this autumn after being in the military last year. However, I have a lot of experience with other association activities. Among other things, I have worked in The Union of Upper Secondary School Students in Finland in various posts, which have taught me a lot about the management and administration of associations, organizing events and teamwork.

 

 • Minkälainen on hyvä fuksikapteeni; minkälainen on hyvä kipparipari? / What kind of person is a good fuksi captain; what makes a good captain couple?

Mielestäni fuksikapteenin tärkein ominaisuus on kokonaisuuden hallinta. Fuksit ovat iso ja kirjava porukka, joille onnistuneiden tapahtumien ja fuksivuoden järjestäminen ei ole mikään itsestäänselvyys. Hyvä fuksikapteeni pitää sopivalla tavalla langat käsissään ja tarjoaa työllään fukseille mahdollisuuden viettää unohtumaton ja toimiva fuksivuosi. Toki hyvän fuksikapteenin ominaisuuksiin kuuluu positiivisuus, lähestyttävyys ja luotettavuus. Hyvä kipparipari täydentää toisiaan ja puhaltaa yhteen hiileen. On tärkeää voida luottaa, että toinen tukee ja hoitaa sovitut hommat silloin kun on haipakkaa.
//
In my opinion, the most important feature of a freshmen captain is the control of the bigger picture. Freshmen are a big and diverse group for whom organizing a successful event and the whole freshman year should not be taken for granted. A good freshman captain has control over all situations in a suitable way and offers his freshmen the opportunity to spend an unforgettable and functional freshman year. Of course, the qualities of a good freshman captain include positivity, approachability and reliability. A good pair of captains complement each other and work together for a common goal. It is important to be able to trust that the other will support and take care of things when hard or busy times hit.

 

 • Miten englanninkielisen kandidaattiohjelman opiskelijat saisi integroitua parhaiten muiden ENY-opiskelijoiden kanssa? / How would you integrate English speaking candidate students better with Finnish speaking students?

Mielestäni etenkin suomenkielisille kandiopiskelijoille suunnattujen tapahtumien ovia voisi selkeämmin raottaa myös englanninkielisille. On tärkeää huolehtia opintojen alussa ensisijaisesti siitä, että fuksit tuntevat kuuluvansa osaksi oman ohjelman opiskelijoita. Esimerkiksi myöhemmin syksyllä voisi järjestää yhteistapahtumia selkeämmin molempien ohjelmien opiskelijoille.
//
In my opinion, the doors of events organized especially for Finnish-speaking bachelor’s students could be more clearly opened for English-speaking students as well. It is important to take care that freshmen feels that they belong to the student group of their own program. But later in the autumn events could be organized more clearly for students of both programs.

 

 • Mitkä uskot olevan sinun kohdallasi isoimmat haasteet viran suhteen? / What do you think might be your biggest challenges in this position?

Itselleni koen suurimmaksi haasteeksi omasta jaksamisesta huolehtimisen intensiivisimpinä aikoina. Uppoudun helposti työskentelyyn, jolloin riittävä lepo saattaa jäädä vähäiseksi.
//
My biggest challenge could be to take care of my own energy levels and health during the most intense times. I easily sink into work, which means that there isn’t enough time for proper rest.

 

 • Virkaan sisältyy tapahtumien pitämisen lisäksi paljon “piilotyötä” ja pientä värkkäilyä. Millaisia tehtäviä uskot näiden olevan ja miten paljon aikaa niihin arvioit kuluvan? / There are also some “hidden jobs” in this position. What do you think those jobs are and how much time will those take?

Uskoisin kuormittavimman piilotyön olevan fuksien tukena ja turvana oleminen. Esimerkiksi orientaatioviikolla fuksikapteenit ovat vastuussa melko pitkälti isojen ja fuksien muodostaman kokonaisuuden toimimisesta. Pienessäkin ongelmatapauksessa saatetaan olla yhteydessä kippariin suoraan vaikka vastaus voisi löytyä lähempääkin. Viesteihin vastaamiseen ja yleisesti saatavilla olemiseen kuluu varmasti yllättävän paljon aikaa. Toki myös esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen itsestään liittyy paljon piilotyötä eri tahojen kontaktoinnin ja yleisten järjestelyjen myötä. Fuksikapteenit toimivat myös yhteyshenkilöinä fukseihin liittyvissä asioissa esimerkiksi koulun kanssa ja fuksitoimikunnan kautta. Tehtäviin kuluvaa aikaa on vaikeaa arvioida, mikä on varmasti myös yksi viran suurimmista haasteista.
//
I think that the most burdensome hidden job is to be a support and safety for freshmen. For example, during an orientation week, freshmen captains are responsible for a large number of tutors and freshmen. Even in the smallest problems, the captains may be contacted directly, although the answer could be found closer. It certainly takes a surprising amount of time to respond to messages and be available almost whole time. Of course organizing events involves a lot of hidden work too, due to the general arrangements. It is difficult to estimate the time spent on all tasks, which is certainly one of the biggest challenges of the post.

 

 • Miten kehittäisit killan fuksitoimintaa? Mitä lisäisit, mitä jättäisit pois, mitä muuta? / How would you develop guild’s fuksi activity? What things would you add, what would you take away, what else?

Lisäisin fukseille suunnattuja matalan kynnyksen tapahtumia. Orientaatioviikon jälkeen muodostuu tyypillisesti klikkejä fuksien keskuuteen ja on hyvä, että ihmiset löytää itsensä kiinteisiin porukoihin. Monet kuitenkin haluaisivat tutustua laajemmin vuosikurssilaisiinsa, eivätkä nykyiset tapahtumat vastaa täysin tähän tarpeeseen.
Myös kandiuudistus ja korona tarjoavat luonnollisen tilaisuuden pohtia perinteitä ja uusia toimintamalleja kiltatoimintaan sekä fuksikasvatukseen.
//
I would add more approachable events for freshmen. After an orientation week, cliques typically form among the freshmen. Of course it is good for people to find themselves in specific group of friends. However, many would like to learn more about their freshman students, and current events do not fully meet this need.
Also the bachelor program reform and covid situation offer a natural opportunity to consider traditions and new types of guild activities and freshmen education.

 

Kv- ja Maisterivastaava/Master of Foreign Affairs
 1. Miten parantaisit killan tapahtumia englanninkielisille? / How would you improve Guild events for English speakers?
 2. Aallon uudet maisteriopiskelijat ovat pääosin vieraskielisiä ja usein heillä on etukäteen vain vähän kontakteja ja tuttavia uudessa koulussa. Miten mahdollistat heidän sujuvan soputumisen Aalto yhteisöön? / Master and exchange students come from many different countries with different languages and they usually have only a little contacts and friends already in Finland. How can you make sure Master students are well integrated in to the Aalto community
 3. Kuinka kehittäisit kv-ISO toimintaa? / How would you develope the International tutoring?
 4. Kuinka paljon Kv- ja Maisterivastaavan tulisi mielestäsi tehdä yhteistyötä esim fuksikipparien, KvTMK:n, ENGin kv-vastaavien ja koulun kanssa? / How much should the Master’s Captain work together with Fuksi Captains, KvTMK, ENG Master’s Captains and the School
 5. Minkä luulet olevan haasteellista kv- ja maisterivastaavan virassa? Kuinka selätät nämä haasteet? / What do you think will be the biggest obstacle as the Master’s Captain? How will you overcome this?

 

Yrityssuhdevastaava/Master of Corporate Relations
 1. Millainen on hyvä yrityssuhdevastaava? / How would you describe a good Master of Corporate Relations?
 2. Miten killan yritysyhteistyötä voisi kehittää? / How could the guild’s corporate cooperation be developed?
 3. Miten toimisit yhteistyössä excursiomestarin kanssa? / How would you cooperate with the Master of Excursions?
 4. Miten ajattelit hyödyntää yrityssuhdekisällejä? / How would you employ the Corporate Relations Assistants?
Aino Tornivaara
  • Opintojen aloitusvuosi/Start year of studies: 2020
  • Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta / Previous experience from guild or other volunteer activities:

Fuksivuotenani toimin kurssineuvoston puheenjohtajana sekä peijaiskapteenina. Toisena opiskelivuotena olen pyörinyt vastuu-ISOn hommissa.
Muuta yhdistystoimintaa on kertynyt monipuolisesti. Olen toiminut monta vuotta partiossa lippukuntani hallituksessa ja muissa vastuutehtävissä. Lisäksi olen toiminut esimerkiksi lukion opiskelijakunnan hallituksen rahastonhoitajana, ja aloittelen samaa virkaa myös Aalto Basket Women’s Teamissa.
//
I acted as the chairperson of the course council and as the captain of our guild’s team during the Fuksi-Wappu race. During this year I have acted as a tutor.
I have been an active member in the board of my scout group for several years. In addition, I have acted as the master of coin in high school’s student board and soon to be one in Aalto Basket Women’s Team.

 

 • Millainen on hyvä yrityssuhdevastaava? / How would you describe a good Master of Corporate Relations?

Yrityssuhdevastaava toimii siltana killan ja yritysten välillä, joten hyvä yrityssuhdevastaava näkee yhteistyön hyödyt molempien osapuolien näkökulmasta. Sen lisäksi, että hyvä yrityssuhdevastaava huolehtii killan suhteista yritysmaailmaan, hän on mukana mahdollistamassa tapahtumia sekä edistämässä kiltalaisten mahdollisuuksia tutustua alan toimijoihin jo opiskeluvaiheessa. Hyvä yrityssuhdevastaava ottaa huomioon myös yritysten toiveet ja tavoitteet yhteistyöhön liittyen.
Erityisen tärkeää hyvälle yrityssuhdevastaavalle ovat hyvät kommunikaatiotaidot sekä osaaminen sosiaalisissa kanssakäymisissä. Hyvällä yrityssuhdevastaavalla tulee olla mielenkiintoa alan yrityksiä kohtaan sekä intoa mahdollistaa kiltalaisille uusia kokemuksia opiskelujen aikana ja mahdollisuuksia työelämään siirtyessä.
//
The Master of Corporate Relations acts as a bridge between the guild and the cooperating companies, so a good Master of Corporate Relations sees the benefits for both parties.
In addition to naturally taking care of the guild’s corporate relations, they take part in arranging great events and contributes to guild members’ possibilities to meet with companies in the trade. A good Master of Corporate Relations also takes into account the interests and wishes of the companies regarding the cooperation.
Great communication skills and know-how in social situations are vital skills for a good Master of Corporate Relations. They must have interest in the companies in the field together with eagerness for enabling new experiences for guild members during the studies and possibilities when moving in working life.

 

 • Miten killan yritysyhteistyötä voisi kehittää? / How could the guild’s corporate cooperation be developed?

Yritysten, joiden kanssa yhteistyötä tehdään, tulisi edustaa killassamme opiskeltavia aloja monipuolisesti. Raksalla opiskellaan energia-, vesi- ja ympäristötekniikkaa, georakentamista ja -informatiikkaa sekä pian rakennustekniikkaa. Yhteistyötä tulisi siis järjestää kaikilla näillä aloilla toimivien yritysten kanssa, jotta jokaisen opiskelijan etu saavutetaan.
Yritysyhteistyötä tulisi monipuolistaa myös erilaisten yhteistyötapojen muodossa. Nyt kiltalaiselle yritysyhteistyö näkyy selkeästi haalareiden sponsoreissa ja excursioilla. Yritysten kanssa tehdään kuitenkin paljon muutakin yhteistyötä, kuten rakennusprojekteja ja muita tapahtumia. Mielestäni yritysyhteistyötä kanssa tulisi monipuolistaa ja kehittää kiltalaisille näkyvämpään suuntaan. Tästä olisi hyötyä myös yrityksille.
//
The guild should collaborate with companies representing all the fields able to study in our guild. In Raksa we study energy, water and environmental engineering, geoengineering and geoinformatics and soon also building technology. The cooperating companies should be at least as diverse.
The forms of corporate cooperation should also be diversified. In addition to the sponsors in our overalls and excursions, the guild should organise even more different kinds of events and projects to make corporate cooperation more accessible for all guild members. In other words, I think the corporate cooperation should be more diverse and visible for the students. This benefits the companies, too.

 

 • Miten toimisit yhteistyössä excursiomestarin kanssa? / How would you cooperate with the Master of Excursions?

Yrityssuhdevastaavan ja excursiomestarin on tehtävä hommia käsi kädessä, sillä tehtäväalueet ovat monilta kohdin lomittain. Killalla täytyy olla suhde yritykseen, johon mahdollinen excursio kohdistuu, ja excursiot ovat yrityksille oiva tilaisuus esitellä toimintaansa killan jäsenille.
Omana haaveenani olisi päästä tulevan excursiomestarin kanssa järjestämään ulkomaan excursiota.
//
The Master of Corporate Relations and the Master of Excursions must work hand in hand because their jobs are dependent on each other. The guild must have a relation to the company where an excursion is held, and excursions are an awesome form of corporate cooperation.
My dream is to get to organise an overseas excursion together with the Master of Excursions -to-be.

 

 • Miten ajattelit hyödyntää yrityssuhdekisällejä? / How would you employ the Corporate Relations Assistants?

Kuten kaikkea muutakin killan toimintaa, myös yrityssuhteita on parasta hoitaa yhdessä. Hyödyntäisin yrityssuhdekisällejä siis monipuolisesti kaikessa yritysten kanssa kommunikoinnista aina tapahtumien järjestämiseen. Kehittäisin kisällin pestiä myös yhdessä tulevien yrityssuhdekisällien kanssa, jotta hommasta tulisi juuri heidän näköisensä.
//
As all guild activity, corporate relations are also best done together. I would employ Corporate Relations Assistants in every way possible from communicating with the companies to organising big events. I would develop the Assistant role together with the Assistants to make the role even better.