Ehdokkaat / Applicants

Tällä sivulla raati- ja toimihenkilöehdokkaat vastaavat tiukkoihin kysymyksiin liittyen hakemaansa virkaan. Virkakohtaiset kysymykset saat auki klikkaamalla virkaa ja vastaukset saa auki klikkaamalla hakijan nimeä.
On this page the applicants answer tough questions about the position they are applying for. Questions can be viewed by clicking on the role and answers regarding a certain role can be viewed by clicking on the applicant’s name.

Raatiehdokkaat // Board applicants

 

Puheenjohtaja // Chairperson
 1. Kuvaile omaa rooliasi puheenjohtajana ja miksi sopisit tähän tehtävään? //
  Describe your role as the chairperson and why would you be suitable for this role?
 2.  Millaisia haasteita uskot virkaan kuuluvan omalla kohdallasi ja miten selättäisin nämä? //
  What kind of challenges do expect to face as a chairperson and how would you defeat them?
 3. Miten pyrit varmistamaan sen, että jokainen raatilainen tuntee kuluvansa osaksi porukkaa ja ei koe jäävänsä yksin virkansa kanssa? //
  How would you ensure that each board member feels like they are a part of the team and does not feel alone in their role?
 4. Puhiksena ja raatilaisena toimiminen voi olla ajoittain rankkaa ja kiireistä. Miten pitäisit huolta omasta ja raatisi jaksamisesta? //
  Acting as a chairperson and a board member can be tough and busy sometimes. How can you look after yourself and your board?
Aino Tornivaara
  1. Puheenjohtajana johdan raatia ja tätä myöten koko killan toimintaa sekä vastaan raadin järjestämistä tapahtumista ja tuen raatilaisia omien toimikuntiensa pyörittämisessä. Kokonaisuuden hallitseminen vaatii hyvää suunnittelua ja aikatauluttamista, jotka koen omiksi vahvuuksikseni. Myös vuosi yrityssuhdevastaavana on lisännyt itsevarmuutta tilanteen haltuun ottamisesta.
   Puheenjohtajana johdan hyvällä asenteella ja esimerkillä. Haasteita ei tule pelätä vaan toimeen tarttua reippaasti. Killan puheenjohtajana pyrin olemaan kaikille kiltalaisille lähestyttävä ja omalta osaltani rakentaa kiltahenkeä, josta olla ylpeä.
   Lisäksi puheenjohtajana johdan killan kehitystä ja tulevaisuuden visiointia, johon sain ensimmäisenä raativuotenani rutkasti lisäinspiraatiota. Nyt pursun intoa jatkaa tätä kehitystä eteenpäin!
   //
   As the chairperson I’ll be leading the board and therefore the whole guild. I will oversee the events organised by the board and support the other board members in running their committees. Mastering the entity requires good planning and scheduling, which I see as my strong suits. Also, a year as the Master of Corporate Relations has given me confidence in taking charge of situations.
   I intend to lead with a good attitude and build a guild spirit to be proud of leading by example. As the chairperson I’ll try my best to be approachable to all guild members.
   In addition, as the chairperson I will watch over the future of the guild. My first year in the board gave me new inspiration to develop the guild and I wish to keep doing so.
  2. Haasteeni tulee olemaan selkeän linjan ylläpitäminen. Minulla on tapana pyrkiä miellyttämään kaikkia, vaikka se ei aina ole mahdollista. Puheenjohtajana pitää kuitenkin tiukoissa tilanteissa pystyä pitämään pintansa ja osata kieltäytyä tarpeen vaatiessa. Tässä on onneksi apuna raati, jonka kanssa asioihin löydetään yhteinen linja keskustelemalla.
   Toinen haasteeni on varmasti sen myöntäminen, ettei jotain osaa. Tämä on haaste, jonka kohtaan ihan päivittäisessä elämässä. Onneksi tiedostan jo nyt, että puheenjohtajuuteen liittyy varmasti paljon pieniä ja suuria asioita, joihin ei voi mitenkään varautua etukäteen. Onnea on myös se, ettei näitä asioita tarvitse pohtia yksin, vaan käytössäni on koko raadin kollektiivinen osaaminen.
   //
   Keeping a clear stance is going to be a challenge to me. I tend to try to please everybody which is not always possible. However, the chairperson must be able to hold their own in tough situations and to say no when needed. Communicating with the board helps me in finding a clear solution.
   Another challenge is admitting when I don’t know how to do something. This is a challenge I face daily. Fortunately, I am already aware that acting as the chairperson involves many things I can’t prepare for, and I will have the whole board’s collective knowledge at my disposal.
  3. Raadin kanssa tullaan vuoden aikana viettämään paljon aikaa ja toimimaan tiiviissä yhteistyössä. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää sopia jo aivan vuoden aluksi selkeistä yhteisistä toimintatavoista ja luoda raatilaisten välille keskinäinen luottamus. Raadin kokousten tärkeimpiä hetkiä ovatkin kuulumiskierrokset. Näiden hetkien lisäksi pidän kiinni ”puhiksen varteista” ja teen itsestäni helposti lähestyttävän jokaiselle raatilaiselle. Ryhmähengen kasvattamiseksi ja jaksamisen ylläpitämiseksi täytyy kokoustelun lisäksi muistaa virkistäytyä ja rentoutua tasaisin väliajoin.
   Haluan myös korostaa sitä, että killan järjestämät tapahtumat toteutettaisiin aina yhteistyössä raatilaisten ja toimihenkilöiden kanssa, eikä kenenkään raatilaisen tulisi koskaan järjestää yhtään tapahtumaa yksin. Kiltamme toimikuntien toiminnassa on kehitettävää, jota lähtisin puheenjohtajana ajamaan eteenpäin. Näin raatilaisen tukiverkko kasvaa raadin lisäksi myös omaan toimikuntaan.
   //
   The board will spend a lot of time working together during the year. Therefore, it is crucial to agree on a mutual way of acting at the start of the year and to build mutual trust. I think one of the most important parts of board meetings is sharing how everyone is doing. In order to balance all the meetings and organising efforts, the board must also remember to refresh and relax from time to time.
   I want to highlight that all guild events should be planned and organised in cooperation of board members and volunteers and no board member should ever have to organise any event alone. By developing the function of the committees, the board members will find support in their respective committees in addition to the support from the board.
  4. Tavoitteenani on vuoden alusta asti lähteä muodostamaan raadin keskusteluun turvallista tilaa, jossa jokainen voi tuntea olonsa mukavaksi jakaa omia ajatuksia ja jossa toisten ideoille annetaan tilaa.
   Täytyy myös muistaa, että killassa sekä myös sen hallituksessa toimiminen on vapaaehtoishommaa, joten on tärkeä kohdata asia myös niin. Raativuoden kuuluu olla ennen kaikkea positiivinen ja mielettömän hauska kokemus. Vaikka hallituksen vastuisiin on sitouduttu, on tärkeä tunnistaa omat rajansa, pitää välillä taukoja ja ennen kaikkea pyytää apua. Raatilaisuuden ja opiskelun lisäksi omaan viikkoon tulee aikatauluttaa myös esimerkiksi omia harrastuksia, mistä tulen varmasti muistuttamaan raatia vuoden aikana.
   Onnekseni oman elämäni peruspilarit ovat varsin vakaalla pohjalla, ja työkaluja oman jaksamisen ylläpitämiseen on harjoiteltu vuosien varrella. Muistutan myös itsenäni pitämään taukoja. Jaksamiseen auttavat myös valtava into tehdä asioita killan eteen, hyvät ystävät ja syvä rakkaus teekkarikulttuuria kohtaan! Näitä asioita haluan varjella puheenjohtajavuoteni aikana.
   //
   From the very beginning I will do my best to create a safe space in the board meetings where everyone feels comfortable sharing their thoughts and ideas.
   We all must remember that being a member of the board is completely voluntary and should be treated as such. The year I then board should first and foremost be a fun experience. Even though the board has many responsibilities, it is important to acknowledge one’s own limits, take breaks and ask for help. Something that I will be reminding the board during the year is not to give up all their time to volunteering and studying, but to remember to have hobbies and take breaks as well.
   Fortunately, my own life lies on a solid foundation, and I have actively sought out many tools to manage my time and wellbeing. I will be also reminding myself to take time for myself. A huge passion for wellbeing of the guild, great friends and a deep love for the teekkari-culture help me keep going! These are things I want to cherish during my year as the chairperson.
Lauri Vallo
 1. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on johtaa killan raatia ja sitä kautta kiltaa. Tässä roolissa olisin selkeä ja intohimoinen, sekä jämäkkä mutta lempeä. Raadin johtamisessa on ensisijaisen tärkeää olla perillä sen jäsenten työkuormasta ja fiiliksistä.
  Sopisin tehtävään, koska olen johtamisorientoitunut, määrätietoinen, avoin ja motivoitunut kehittämään kiltaa. Minulla on myös kertynyt aikaisempaa kokemusta yhdistyksen ja erilaisten toimielinten johtamisesta.
  //
  The most important job of the chairperson is to lead the guild’s board and through it, the whole guild. In this role I would be clear and passionate and also sturdy but kind. As the head of the board it is crucial to know how the board members are handling their workload and how they feel about it.
  I would suit for this position because I have good leadership skills, I am determined, easy to approach and motivated to develop the guild further. I have also past experience from leading different associations.
 2. Yleisesti virassa haastavaa on varmasti jatkuva seuranta ja yhteydenpito toimijoiden ja raadin kanssa. Raadin kokoukset eivät yksinkertaisesti ole riittävä foorumi täysin kattavalle tilanneseurannalle, sillä niissä tulisi kunnioittaa yhteistä aikaa, käyttää se tehokkaasti ja keskittyä yhteiseen päätöksentekoon. Lähtisin taklaamaan tätä ongelmaa varaamalla säännöllisesti virkakohtaisia keskusteluja raatilaisten kanssa, jossa käytäisiin läpi mitä kenenkin pöydällä on ja minkälaisia resursseja asioiden hoitamiseen tarvitaan.
  Omalta kohdaltani varmasti vaikein tekijä olisi säännöllisten elämäntapojen ylläpitäminen läpi vuoden. Uppoudun erittäin helposti asioihin jotka minua kiinnostaa ja saatan uhrata liikaa ajastani niille. Pyrkisin kuitenkin näyttämään tasapainoisen arjen esimerkkiä, sillä kenenkään ei tulisi uhrata vapaaehtoishommille liian isoa palasta elämästään ja terveydestään.
  //
  In this position it will certainly be difficult to stay up to date on what is happening with board members and guild officials as board meetings simply aren’t enough to get a full picture of what everyone is doing. Meetings should be efficient and focused on making decisions. I would approach this challenge by having recurring chats with the members of the board where we would go through what they have on their to-do list and what kind of resources they might need to get things done.
  From my own part the most difficult thing would be having a steady lifestyle throughout the year. I tend to become immersed in things that interest me so I might spend a lot of time on them. I would, however, try to set an example of a balanced life as no one should sacrifice too much time from their life to voluntary work.
 3. Mielestäni onnistuneen raativuoden keskiössä on sen alku. Huolehtisin aluksi siitä, että raatilaiset saavat riittävän perehdytyksen raatitoimintaan ja vastuualueeseensa. Raatilaisten tutustuminen toisiinsa ja hyvä ryhmäytyminen on myös erittäin tärkeä asia. Raadin kesken tulee vallita avoin ja vapaa ilmapiiri, jossa jokainen saa ja uskaltaa myös haastaa itseään ja muita koko vuoden ajan. Vain siten voimme luoda edellytykset terveelle keskustelukulttuurille ja kehitykselle.
  Osa raadin jäsenistä ja toimihenkilöistä kokee tyypillisesti olevansa yksin tietyn vastuualueensa kanssa, joka syö helposti motivaatiota ja saa kivatkin hommat tuntumaan kuivilta ja pakonomaisilta. Kiltatoiminta tulisi mielestäni kokea yhteisenä asiana etenkin kaikkien toimihenkilöiden keskuudessa, jottei kenenkään työkuorma kasvaisi liian isoksi. Tätä ongelmaa lähtisin ratkaisemaan virtaviivaistamalla toimihenkilörakennetta ja tuomalla kaikki toimijat lähemmäksi raatia osallistamalla heitä aktiivisemmin esimerkiksi tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.
  //
  I believe the crux of a successful board year is its beginning. I would first take care that all board members receive a good introduction into working on the board. It is very important that members get to know each other and form an open atmosphere.
  Some board members feel that they are alone with their workload which can take away from excitement and make working feel less fun. Working in the guild should be collaborating between officials so that no one’s workload becomes too big. I would approach this problem by making the guild officers’ tasks and duties clearer. I would also bring all officials closer to the guild by letting them have a more active role in planning events.
 4. Avoin puheyhteys on tässäkin asiassa avainasemassa. Puheenjohtajana olisin vastuussa siitä, että yhteinen työmäärä jakautuu mahdollisimman tasaisesti raatilaisille jokaisen jaksamisen puitteissa. Pahin skenaario on se, että nakit kasaantuu yksittäisille henkilöille, jotka lopulta palaa loppuun. Vaikka raatilaisilla on omat vastuualueensa, tehtävät ja vastuu niiden hoitamisesta ovat lopulta kaikkien yhteinen asia. Tällaista ajattelua haluaisin edistää puheenjohtajana.
  Otaniemessä yhteisön ja intohimoisten toimijoiden itsensä asettamat odotukset toiminnalle saattavat tuntua erittäin isoilta. Moni asia pyritään tekemään aina isommin kuin aikaisemmin joka on omiaan lisäämään stressiä ja riittämättömyyden tunnetta. Vaikka kehitys onkin tärkeää, puheenjohtajana pyrkisin kannustamaan toimijoita tekemään asiat omalla tavalla ja siten miltä itsestä tuntuu. Liika vertailu muihin ja aikaisempiin vuosiin luo erittäin kuluttavan ja tunkkaisen ilmapiirin, joka ei lopulta palvele ketään tai mitään.
  //
  Clear communication is key in this issue as well. As chair, I would be in charge of dividing the workload as equally as possible between the board members. Worst case scenario is that someone does more work than others and burns out. Even though all board members have their own tasks, in the end, it is everyone’s job to finish the job. I would like to make this type of thinking more common in our guild.
  In Otaniemi, officials might make their expectations for the work very big. Officials might want to do their job bigger than before which can create a lot of stress and a feeling of inadequacy. Although development is important, as the president, I would encourage all officials into doing the work in their own way. Comparing yourself to others creates an uncomfortable atmosphere which won’t do anyone any good in the end.
Simo Kauppila
 1. Puheenjohtajana roolini raadissa olisin ennemminkin tiimin valmentaja kuin joukkion päällikkö, ja näenkin puheenjohtajan yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä muiden raatilaisten tukemisen tehtävissään. Koen raadin toiminnassa tärkeänä, ettei kukaan ole tehtäviensä kanssa yksin – edes puheenjohtaja nyt tulevan varapuheenjohtajan myötä. Haluaisin ylläpitää tervettä ilmapiiriä toisten kuuntelemiseen sekä vinkkien ja avun kysymiseen niin kanssaraatilaisilta kuin edeltäjiltäkin, sillä yhteisillä kysymällä ja keskustelemalla tilanteisiin löytyy parhaimmat ratkaisut. Raadin koheesio mielessä, hallinnollinen vastuuntunto hanskassa ja sisäinen motivaatio huipussaan, koen sopivani puheenjohtajan tehtävään erittäin hyvin.
  //
  My role as chairperson in the board would be more of a team coach than a boss, since I see the chairperson’s most important duty is supporting other board members in their duties. I feel it is important that no one in the board works alone – not even the chairperson after the introduction of the vice chairperson. I would like to maintain an open atmosphere for listening to others and asking for tips and help from fellow board members as well as predecessors, because the best solutions to situations can be found by asking and discussing together. With the board’s cohesion in mind and internal motivation at its peak, I feel that I fit the role of chairperson very well.
 2. Puheenjohtajan virka killan edustajana on erityisen vastuullinen tehtävä, johon kohdistuu monilta erilaisilta tahoilta vaihtelevia olettamuksia, painetta ja arviointia. Omalla kohdallani ulkoa kohdistuvan paineen vastaanottaminen ja käsittely voi olla vaikeaa erityisesti asioissa, joita haluaisin muuttaa omalle tyylille sopivammiksi. Näkisin tähän ratkaisuna itsevarmuuden kehittymisen viran edetessä sekä raatilaisten tuen yhteisissä päätöksissä.
  //
  The position of the chairperson as a representative of the guild is a particularly responsible task, which is subject to varying assumptions, pressure and evaluation from many different directions. In my case, accepting and handling external pressure can be difficult. I think that the solution to this is the development of self-confidence during the year, and the support of other board members in mutual decisions.
 3. Raadin dynamiikka on ratkaisevassa asemassa vapaaehtoistyön mielekkyyden ja yhteisten tehtävien sujuvuuden kannalta. Jokaisen jäsenen työ on arvokasta ja jokainen ansaitsee siitä kiitosta. Puheenjohtajana pysyttelisin kaikkien raatilaisten tilanteen tasalla niin fiilisten kuin virkakohtaisten tehtävien kohdalla kokousten ja kahdenvälisten keskusteluiden kautta. Huolehtisin myös raatilaisten tukiverkon ja työparien muodostumisesta. Erityisesti pitäisin kuitenkin huolta yhteisen tekemisen tasapainoisuudesta työn ja virkistyksen välillä, sillä molemmat sopivissa määrin ja hyvillä mielin tehtyinä yhdistävät ihmisiä tehokkaasti.
  //
  The dynamic of the board members is crucial in terms of the meaningfulness of volunteer work and the fluency of common tasks. Every member’s work is valuable and everyone deserves praise for it. As chairperson, I would keep up to date with the situation of all members of the board, in both emotional and position-specific tasks, through meetings and private discussions. I would also take care of the formation of a support network and working pairs for board members. In addition, I would especially take care of the balance of working and relaxing together as a board, because both, when done in appropriate amounts and with good mood, bring people together effectively.
 4. Vapaaehtoisten uupuminen on pistänyt silmääni huolestuttavalla tavalla, ja tämän ehkäiseminen on herättänyt itsessäni paljon ajatuksia. Hyvinvoiva ja innokas puheenjohtaja tai raatilainen vaikuttaa suoraan muiden mielentilaan positiivisesti. Oman jaksamisen tukemista on päässyt harjoittelemaan jo nykyisen raativuoden aikana, jonka myötä ajankäytön hallinta ja tasapainottavan tekemisen varaaminen kalenteriin ovat osoittaneet arvonsa. Yleisesti raatilaisten jaksamisen keskiössä näkisin työmäärän yksilöllisen sovittamisen ja tasapainottamisen vapaa-ajan ja virkistyksen kanssa, sekä yhteisen avoimen ilmapiirin ylläpitämisen raadissa.
  //
  The exhaustion of volunteers is worrying, and how to prevent this has given me a lot to think about. A well-being and enthusiastic chairperson or board member directly affects the mood of others in a positive way. I have already been able to practice to look after my own coping during the current board year. I have noticed that time management and balancing activities have proven their worth. In general, I would see the individual adjustment and balancing of the volunteer workload with free time and relaxation as the focus of the board members’ coping, as well as maintaining an open and helpful atmosphere in the board.

 

Varapuheenjohtaja // Vice Chairperson
Huomio / Disclaimer

Varapuheenjohtajan valitseminen raativiraksi edellyttää, että killan ylimääräisessä kokouksessa 7.11. esitetty sääntömuutosehdotus hyväksytään vaalikokouksessa. Muussa tapauksessa killan nykyinen hallinto-ohjesääntö ei mahdollista varapuheenjohtajan kuulumista raatiin erillisenä raativirkana.
//
Electing a Vice Chairperson requires that the rule update proposal presented in the Guild’s additional meeting 7.11. is approved in the Election meeting. Otherwise the Guild’s rules prohibit Vice Chairperson of being an official of the board.

 1. Kuvaile omaa rooliasi varapuheenjohtajana ja miksi sopisit tähän tehtävään. //
  Describe your role as the vice chairperson and why you would be suitable for this role.
 2. Miten pidät huolen, että olet ajan tasalla alaisuudessasi toimivien toimikuntien tilanteesta? //
  How will you ensure that you know what is happening in the committees that you manage?
 3. Varapuheenjohtajan vastuulla tulee olemaan suuri määrä toimihenkilöitä. Miten pidät huolen heidän jaksamisestaan ja motivoit heitä järjestämään kiltalaisia innostavia tapahtumia? //
  The Vice Chairperson will be responsible for a large number of guild officials. How do you take care of their well-being and motivate them to organise events that excite the guild members?
 4. Miten toimisit yhteistyössä puheenjohtajan kanssa? //
  How would you work in cooperation with the chairperson?
Kalle Koskela
 1. Varapuheenjohtajana hommiini kuuluisi puheenjohtajan oikeana kätenä toimiminen, sisäasiantoimikunnan johtaminen, killan kehityksen ideointi sekä muu yleinen raatitoiminta. Olisin valmis ottamaan organisointivastuun raadin yhteisten tapahtumien järjestämisestä ja tarvittaessa kokouspöytäkirjojen kirjoittamisesta. Sopisin tähän tehtävään hyvien organisointitaitojen ja sosiaalisuuteni takia. Varapuheenjohtajana tulisin olemaan mukana killan toiminnassa todella monipuolisesti, joten aiemmasta raatikokemuksesta olisi paljon hyötyä. Koen, että vuoden sihteerinä toimimisesta minulla on jäänyt kokonaisvaltainen kuva killan toiminnasta.
  //
  As vice-chair, my duties would include acting as the chairman’s right-hand man, leading the internal committee, brainstorming on guild development and other general board activities. I would be willing to take on the responsibility of organising the collective events of the council and, if necessary, writing the board meeting minutes. I would be suited to this role due to my good organisational skills and sociability. As vice-chair, I would be involved in a very wide range of guild activities, so previous experience in the board would be very useful. I feel that my one year as Guild Secretary has given me an overall picture of the Guild’s activities.
 2. Ensi vuodeksi on ideoitu mestaripestejä, jotka toimisivat eri toimikuntien vetäjinä. Varapuheenjohtajana olisin mestareihin säännöllisesti yhteydessä ja vaatisin tilannepäivytyksiä toimikuntien asioista. Myös oma osallistuminen eri toimikuntien tapahtumien järjestämiseen auttaisi minua olemaan ajan tasalla vuoden aikana.
  //
  For next year, the idea is to have “”masters”” who would act as leaders of the various committees. As Vice-Chair, I would be in regular contact with the masters and would request updates all committee issues. My own involvement in organising events for the various committees would also help me to keep up to date during the year.
 3. Järjestäisin luonnollisesti toimihenkilöille rentoja pienen kynnyksen virkistyksiä vuoden mittaan. Lisäksi motivoisin heitä järjestämään tapahtumia omalla osallistumisella ideointiin ja järjestelyihin. Oma jaksaminen on vapaaehtoishommissa ensiluokkaisen tärkeää, joten turha painostaminen esimerkiksi ylimääräisten tapahtumien järjestämiseen tai toiminnan kehittämiseen pitäisi tehdä varovaisuudella. Suuri tapahtumakirjo ja – määrä on toivottava asia, jota haluaisin itse ajaa eteenpäin killassa. Sen ei pitäisi kuitenkaan asettaa kenenkään jaksamista vaakalaudalle.
  //
  I would, of course, organize relaxed relaxed recreational activities for the committee members throughout the year. I would also motivate them to organise events by involving myself in the brainstorming and organizing. Personal motivation is of paramount importance in volunteering, so any unnecessary pressure to organise extra events or develop activities, for example, should be done with caution. A large number of events is a desirable thing, and one that I would personally like to see promoted in the guild. However, it should not jeopardise anyone’s wellbeing.
 4. Puheenjohtajan kanssa olisin päivittäin yhteydessä ja antaisin tukea päätöksentekoon aina tarvittaessa. Hänen ollessaan estynyt otan vastuun raadin johtamisesta ja ohjauksesta. Viime vuonna raadin yhteisten tapahtumien organisointi jäi helposti puhiksen harteille. Varapuheenjohtajana ottaisin ohjat kaikista näistä tapahtumista, jotta puhis pystyy keskittymään täysillä vastuullisiin tehtäviinsä.
  //
  I would be in daily contact with the chair and provide support for decision-making whenever necessary. In his absence, I would take responsibility for leading and guiding the board. Last year, the organisation of the collective events of the board was easily left to the chair. As Vice-Chair, I would take the lead on all these events, so that the chair can concentrate fully on his responsibilities.
Joonatan Seppänen
 1. Varapuheenjohtajana toimisin puheenjohtajan aisaparina ja oikeana kätenä, muun muassa huolehtimalla raadin yhteisistä tapahtumista, kuten toimarisitseistä ja talvipäivistä. Lisäksi vastuulleni kuuluis sisäasiaintoimikunnasta huolehtiminen. Kulunut vuosi raadissa rahastonhoitajana antaa minulle hyvä valmiudet toimia pestissä, sillä olen päässyt aitiopaikalta seuraamaan ja järjestämään killan toimintaa. Mielestäni olen myös hyvä kokonaisuuksien hallinnassa, mikä on mielestäni tärkeä ominaisuus varapuheenjohtajalle.
  //
  As vice-chairman, I would act as the chairperson’s partner and right-hand man, for example by taking care of the board’s joint events, such as committee meetings and winter days. In addition, I was responsible for taking care of the internal affairs committee. The past year in the council as a treasurer gives me good preparation to work in the community, because I have been able to monitor and organize the activities of the guild from the vantage point. I think I’m also good at managing entities, which I think is an important quality for a vice president.
 2. SATtiin kuuluvien toimikuntien tilanteesta aion pysyä perillä hyvällä viestinnällä, olemalla itse aktiivinen chateissä ja kokouksissa, sekä erityisesti pitämällä yhteyttä mestareihin, eli “vastaavien vastaaviin”.
  //
  I intend to stay informed about the situation of the committees belonging to SAT through good communication, by being active in chats and meetings myself, and especially by keeping in touch with the masters, i.e. “the ones in charge”.
 3. Toimihenkilöiden hyvinvoinnista pidän huolta aktiivisella viestinnällä ja seuraamalla, että toimarit eivät rasitu liikaa. Tietenkin tärkeintä on asiaankuuluva virkistys.
  //
  I take care of the well-being of the white-collar workers by active communication and by monitoring that the white-collar workers do not strain themselves too much. Of course, the most important thing is relevant recreation.
 4. Puheenjohtajan kanssa yhteistoimintaa hoitaisin ylläpitämällä kahdenkeskistä keskusteluyhteyttä. Pyrkisin pitämään hänet ajan tasalla omasta tilanteestani ja pysymään kärryillä hänen hommistaan. Tärkeää on, että vastuunjako on selvä ja molemmat tietävät missä mennään.
  //
  I would manage cooperation with the chairman by maintaining a one-on-one conversation. I would try to keep him informed about my own situation and stay on top of his work. The important thing is that the division of responsibilities is clear and both know where to go.
Vilma Martti
 1. Tärkeimpiin tehtäviini kuuluu puheenjohtajan apukätenä toimiminen, toimihenkilöiden hyvinvoinnista ja aktivoinnista huolehtiminen, sekä valmius ottaa vastuuta raadin yhteisistä nakeista. Lisäksi varapuheenjohtajana edustan kiltaa AYY:n Teekkarikulttuuritoimikunnassa, ja otan vastuuta puheenjohtajan roolista tämän ollessa estynyt.

  Toimiessani tänä vuonna IE:nä, olin vastuussa sisäasiantoimikunnasta. Vuoden aikana minulle kertyi johtamiskokemuksen lisäksi paljon ideoita siitä, miten toimihenkilöiden johtamista tulisi killassamme kehittää. Haluankin nyt varapuheenjohtajana toteuttaa niitä, kun kiireinen IE:n virka ei enää vie tilaa toimareiden huomioinnilta. Tapahtumiin keskittyneen IE-vuoden jälkeen kiinnostus hallinnollisiin tehtäviin on herännyt, mistä syystä varapuheenjohtajuus innostaa minua erityisen paljon.
  //
  My main tasks include looking after the welfare and motivation of guild officials, assisting the chairperson and being ready to take responsibility for the common tasks of the board. In addition, as vice chairperson, I represent the guild on the AYY Teekkari Culture Committee and take on the role of the president in his absence.

  This year, as IE, I was responsible for the Internal Affairs Committee. During the year, in addition to my leadership experience, I gained a lot of ideas on how to improve the management of officers in our guild. As vice chairperson, I want to implement them, as the busy IE position no longer takes up the attention of the officers. After a year of event-focused IE, I have a renewed interest in administrative tasks, which is why I am particularly excited about this role.

 2. Toimikuntien tilannetta seuratakseni osallistun mielelläni kokouksiin ja tapahtumiin sekä seuraan keskustelua aktiivisesti. Erilaiset ideointi-illat ja workshopit vuoden aluksi olisivat toimihenkilöille hyvä tapa päästä ideoimaan tulevia tapahtumia ja varapuheenjohtajalle loistava mahdollisuus nähdä, millaisia ideoita heillä on. Uskon näiden myös rohkaisevan jokaista tuomaan ideansa näkyville.

  Koen myös yhteisten illanviettojen järjestämisen tärkeänä osana toimihenkilöihin tutustumista ja näin ollen avoimen ilmapiirin luontia. On tärkeää pysyä kärryillä myös toimikunnan sisäisestä dynamiikasta. Lisäksi haluaisin luoda toimikuntien toiminnasta järjestelmällisempää toteuttamalla selkeän suunnitelman ja tapahtumakalenterin tulevalle vuodelle tai lukukaudelle budjetin teon yhteydessä.
  //
  In order to follow the situation of the committees, I like to attend meetings and events and actively follow the debate. Idea nights and workshops at the beginning of the year would be a good way for officers to come up with ideas for future events and a great opportunity for the vice chairperson to see what ideas they have. I think these would also encourage everyone to bring their ideas to the table.

  I also think that organising social evenings is an important part of getting to know the officials and thus creating an open atmosphere. It is also important to be aware of the dynamics within the committee. In addition, I would like to make the activities of the committees more systematic by implementing a clear plan and calendar of events for the coming year or semester when the budget is drawn up.

 3. Jotta toimihenkilöllä riittää intoa järjestää laadukkaita ja kiltalaisia kiinnostavia tapahtumia, on heidän viihdyttävä toimikunnassaan. Yhteishenki on keskeisessä osassa toimivaa ryhmädynamiikkaa ja näin ollen näkyy myös tapahtumien lopputuloksessa ja toimihenkilöiden aktiivisuudessa. Haluan erityisesti lisätä leppoisaa yhteisöllisyyden tunnetta Raksan vapaaehtoisten toimijoiden keskuudessa. Avoin ilmapiiri kannustaa kaikkia ilmaisemaan mahdollisen huolensa jaksamisestaan. Virkistäytyminen ja ryhmäytyminen tulee aloittaa heti vuoden aluksi ja yhteistä tekemistä on järjestettävä pitkin vuotta, jotta toimikunnassa on kivaa tehdä hommia!
  //
  In order to have the enthusiasm to organise quality events that are interesting for the guild members, they need to entertain their committee. Togetherness is central to a well-functioning group dynamic and is therefore reflected in the outcome of events and the activity of officers. In particular, I want to foster a relaxed sense of community among the volunteers of Raksa. An open atmosphere encourages everyone to express any concerns they may have about their well-being. Social events and team-building should start at the beginning of the year and there should be activities throughout the year to make the committee a fun place to work!
 4. Varapuheenjohtajana loisin puheenjohtajalle turvaa olemalla valmis keventämään hänen työtaakkaansa. Yksin ei ole pärjättävä. Varapuheenjohtajan rooli on vielä täysin kehitysvaiheessa, ja koska puheenjohtajana toimimisesta minulla ei ole kokemusta, jää nähtäväksi millaiseksi yhteistyö puheenjohtajan kanssa tulevan vuoden aikana kehittyy. Suurin motivaatio varapuheenjohtajana toimimisessa onkin täysin uuden pestin kehittäminen osaksi toimivaa raatirakennetta.
  //
  As vice chairperson, I would give the chairperson security by being ready to lighten his workload. You can’t do it alone. The role of the vice chairperson is still in its development phase, and as I have no experience of being a chairperson, it remains to be seen how the cooperation will develop over the coming year. The main motivation for being vice chairperson is to develop a completely new job into a functioning board structure.

 

Rahastonhoitaja // Master of Coin
 1. Löytyykö sinulta aiempaa kokemusta taloudenhoidosta tai vastaavista tehtävistä? //
  Do you have earlier experience in managing economies or other similar experiences?
 2. Välillä korvaustositteiden saaminen tapahtumista saattaa kestää jopa muutaman kuukauden, miten pidät huolta, että saat korvaustositteet ajoissa? //
  Sometimes it can take a while to get the compensations forms from the events, how will you make sure you will get them in time?
 3. Muun raadin on tärkeää olla perillä varsinkin omien toimikuntiensa raha-asioista, mutta myös koko killan rahatilanteesta. Miten pidät raadin ajan tasalla? //
  The board should be aware of the guilds and especially every board members own committee’s financial situation and budjet. Have will you keep them up to date?
 4. Millä pidät huolen, että kilta ja sen alaiset toimijat pysyvät budjetissa läpi vuoden? //
  How will you make sure the guild and its volunteers stay within their budgets throughout the year?
 5. IK:n rahastonhoitajana palautelaatikko tuppaa täyttymään vuolaista kehuista toimintaan liittyen. Miten ajattelit saada tämän perinteen jatkumaan? //
  The Guild’s Master of Coin tends to get a lot of praises for his/her actions and work. How will you keep this tradition going?
Aleksi Tallgren
 1. Olen aiemman työkokemuksen takia hoitanut jo joitain vastaavia tehtäviä, joita rahastonhoitajan työhön kuuluu. Olin eräässä pienyrityksessä töissä ja työtehtäviini kuului noin kahden vuoden ajan muun muassa yrityksen lähtevien laskujen tarkistus tai kirjoittaminen, tulevien laskujen tarkistus, projektilaskutusta, laskutusohjelman käyttöä, tarjouksien tekemistä ja asiakkaiden laskuihin liittyvien ongelmien käsittelyä. Eli laskutus on tuttua ja rahavirtojen käsittelystä on kokemusta. Korvaustositteiden saamiseen liittyen asiakkaiden laskuongelmien käsittelystä on myös todennäköisesti ollut hyötyä. //
  I have already handled some similar tasks that are included in the job of a master of coin. I worked in a small company and for about two years my tasks included among other things, checking or writing the company’s outgoing invoices, checking incoming invoices, project invoicing, using the invoicing program, making offers and handling problems related to customer invoices. In other words, I’m familiar with invoicing and have experience in handling cash flows.
 2. Kirjaan itselleni ylös missä korvaustositteiden kanssa mennään ja muistutan tapahtumia organisoivia henkilöitä korvaustosotteiden toimittamisesta, myös ennen tapahtumaa. Eli tasaista tg-pommitusta ja kasvotusten muistuttamista asiasta, jos tositteesta ei kuulu. //
  I write down for myself what forms I still need and haven’t received and remind the people organizing the events to deliver the forms, also before the event. In other words, constant telegram bombardment and face-to-face reminders about the matter, if I haven’t gotten the forms.
 3. Ajantasainen tiedottaminen on tärkeää. Seuraan tilannetta tarpeeksi usein ja ilmoitan muutoksista rahatilanteessa aivan viimeistään raadin kokouksissa. //
  Up-to-date informing is important. I will monitor the situation often enough and report changes in the financial situation at the very latest at the board meetings.
 4. Säännöllisellä kommunikoinnilla ja budjetin seuraamisella. Kerään tietoa eri toimijoista vastaavilta henkilöiltä ja raadilta heidän budjetin käytöstään ja annan takaisin tietoa budjetin riittävyydestä. //
  With regular communication and following the budget. I collect information from the persons responsible for volunteers and from the board members about their use of the budget and give back information about the guild’s budget.
 5. Pitämällä virkistysbudjetin mielessä ja varmistamalla sen riittävyys. Eikä mitään ylimääräistä säästelyä, vaan raha käytetään siellä missä sitä tarvitaan. //
  By keeping the recreation budget in mind and ensuring that it is sufficient. And no unnecessary extra savings, the money is spent where it is needed.
Rasmus Kontio
 1. Vaikka minulla ei suoraa kokemusta rahastonhoitajan tehtävistä olekaan, hoidan omaa talouttani parhaani mukaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa, ja koen sen olevan kestävällä pohjalla ainakin toistaiseksi. Yritykseni perustamisen myötä minulle on tullut tutuiksi kahdenkertainen kirjanpito ja laskutus, ja luulen näistä olevan hyötyä muun muassa tositteiden käsittelyssä. Lisäksi yritys- sekä yhdistystoiminnan perusteet ovat minulle tuttuja työkokemukseni, sekä killan toiminnan seuraamisen johdosta.
  //
  Although I do not have direct experience with the duties of a Master of Coin, I do take care of my finance to the best of my abilities in cooperation with Kela (the social insurance institution of Finland), and I believe it to be on a sustainable basis for now. With the establishment of my company, I have become familiar with double-entry bookkeeping and invoicing, and I think that these will be useful, for example, in processing vouchers. In addition, the basics of business and association activities are familiar to me through my work experience and keeping track of the guild’s activities.
 2. Jotta saan korvaustositteet tapahtumista ajoissa, aion muistuttaa ajoittain yleisesti tositteiden lähettämisestä. Jos aika käy vähiin, niin lähestyn suoraan niitä tahoja, joilta ne ovat vielä lähettämättä ja pidän kirjaa niistä, jotka ovat ne jo lähettäneet. Mikäli tämä ei tunnu toimivan, tarjoan apuani heille, joille tositteiden lähettäminen aiheuttaa vaikeuksia, jos tämä on mahdollista. Hallituskauden päätyttyä niille, jotka ovat onnistuneet lähettämään kaikki korvaustositteet aikataulussa, keitän runsaan kupin kahvia kiltahuoneella.
  //
  To receive the compensation vouchers for the events in time, I plan to remind people regularly to send them. If time is running out, I will directly approach the parties from whom those have not yet been sent and keep track of those who already have. If this does not seem to work, I will offer my help to those who have a hard time delivering the documents, if possible. At the end of the board term, for those who have sent the vouchers on schedule, I will make a generous cup of coffee in the guild room.
 3. Eräs tapa raadin sisäiseen tiedottamiseen killan rahatilanteesta olisi koota kullekin toimikunnalle oma taulukko kuluista, jota päivitetään ennalta määrätyin väliajoin, ja johon kaikilla toimikunnan jäsenillä on pääsy. Täten kaikki ovat samalla sivulla toteutuneiden kulujen ja jäljellä olevan budjetin määrästä. Koko killan rahatilanne selviää kokoamalla taulukot yhteen.
  //
  One way to inform the board of the guild’s finance would be to create a table for each committee which is updated at predetermined intervals and to which every member of the committee would have access. Thus everyone is on the same page about the actual expenses and the amount of the remaining budget. The financial situation of the entire guild would be found out by compiling all these documents together.
 4. Jotta kilta ja sen alaiset toimijat pysyisivät budjetissaan, on killan sujuva sisäinen viestintä ensisijaisen tärkeää. Tämän toteuttamiseksi olisin aktiivisesti yhteydessä killan raatiin ja toimihenkilöihin, jotta tiedän missä eri toimielinten rahankulutus menee. Jos ilmenee merkkejä siitä, että jonkun toimikunnan budjetti tulee ylittymään vuoden kuluessa, niin ilmoittaisin tästä pikimmiten ja yrittäisimme yhdessä keksiä tähän ratkaisu muut toimikunnat huomioiden.
  //
  For the guild and its committees to stay within their budget, smooth internal communication within the guild is of utmost importance. To implement this, I would be actively in contact with the board members and the officials, so that I know where the expenditure of the committees is going. If there are any signs that a committee’s budget will be exceeded within the year, I would report this at once and we would try to come up with a solution together while taking the other committees into account.
 5. Jotta suoriudun rahastonhoitajan tehtävästä kiitettävällä tavalla, aion pelata killan yhteiseen (raha)pussiin pitkäjänteisillä valinnoilla, ja sijoittaa mahdollisesti ylijäävän aikani muiden raatilaisten tukemiseen. Lisäksi, jotta rahastonhoidon taso pysyisi ennallaan, aion kysyä Joonatanilta (rahastonhoitaja 2022) suurimmat salaisuudet tehtävässä menestymiseen.
  //
  To fulfill the task of the guild’s Master of Coin in a commendable way, I plan to play into the guild’s common (money)bag with long-term choices and invest my possible excess time in supporting the other board members. In addition, to maintain the level of fund management, I am going to ask Joonatan (the Master of Coin 2022) the biggest secrets to success in the task.

 

Kirjuri-tiedottaja // Secretary and communications officer
 1. Kirjuri-tiedottaja saa tiedotuspyyntöjä monelta suunnalta ja häneltä pyydetään Telegram-julkaisuja usein samoihin aikoihin. Miten järjestelet saamasi viestit ja pidät huolen, ettei mikään unohdu viikkotiedotteesta tai Telegram-kanavilta? //
  The secretray and communiation officer is sent announcement requests from various platforms and often many Telegram messages are asked to be sent around the same time. How would you organize the messages and make sure that nothing is forgotten from the weekly newsletter or Telegram channels?
 2. Onko sinulla ideoita, miten killan tiedotusta voisi kehittää? //
  Do you have any ideas how the communication within the guild could be improved?
 3. Kirjuri-tiedottaja tulee olemaan viestintätoimikunnan puheenjohtaja. Onko sinulla ideoita toimikunnan rakenteeseen ja toimintaan? //
  The secretary and communications officer will be the chair of communications committee. Do you have ideas for the structure and actions of the committee?
 4. Viime vuosina kiltalaisia on viihdyttänyt kirjuri-tiedottajan kevennykset viikkotiedotteen lopussa. Miten pidät huolen, että kiltalaiset kiinnitävät huomionsa viikkotiedotteissa ensisijaisesti informaation ja toisena loppukevennyksiin? //
  In the past few years, guild members have been entertained by ice breakers at the end of the weekly newsletter. How would you make sure that the focus of the guild members is primarily on the content of the newsletter and secondly on the ice breakers?
Elias Peltola
 1. Viestintätoimikunnassa olisi mielestäni hyvä olla killan tiedotukseen oleelliset toimijat kuten valokuvaajat, graafikot ja somevastaavat. Toimijoiden saumaton yhteistyö voisi lisätä killan ulosantia. Somevastaavat pystyisivät saada graafikoilta postauksiinsa grafiikkaa, ja graafikot valokuvaajilta tarpeellisia valokuvia. Yhtenäisellä ulkoasulla ja tapahtumien grafiikoilla saadaan lisättyä tapahtumien houkuttelevuutta.
  //
  Communications committee should have guild announcements relevant actors such as photographers, graphics and social media equivalents. Social media equivalents could get graphic from graphics and therefore pictures needed from photographers. Uniform appearance in guilds announcements and its graphics increases interest for events.
 2. Mielestäni killan tiedotus on toiminut todella hyvin ja saan itse tarpeeksi infoa killan sisäisistä asioista, tapahtumista ja yleisesti Otaniemen asioista. Tiedotusta voisi mielestäni kehittää lisäämällä esimerkiksi Instagramiin viikkotiedotteiden yhteydessä pienen koosteen graafisessa formaatissa. Tällöin myös ne ketkä viikkotiedotetta eivät välttämättä säännöllisesti lue voivat törmätä tähän infopläjäykseen someja seuratessaan.
  //
  In my opinion our guilds announcement has worked very well, and I have gotten enough information about guilds inner matters, events and from overall things in Otaniemi. Guilds announcement could be improved for example adding little graphic complication from weekly information to guilds social media channels like Instagram. This way also guild members who doesn’t follow weekly information emails can get this info with little effort.
 3. Tiedotuspyyntöjen järjestyksessä pitämisessä riittää varmasti tekemistä, mutta järjestelmällisellä ylläpidolla uskon tämän hoituvan ongelmitta. Järjestelisin saamani tiedotuspyynnöt kansioihin, joista ilmenee selkeästi mitkä pyynnöt tulee hoitaa seuraavaksi tiedotukseen. Tähän voin hyödyntää Outlookin kansioita sekä Telegramissa tallennettuja viestejä, jolloin viestit voi helposti organisoida. Tiettyjen ilmoituksien välittäminen oikeassa ajankohdassa hoituu kalenteria hyödyntämällä, jolloin yksittäiset tiedotukset lähtevät ajallaan.
  //
  Keeping announcements in order is certainly a big task, but with systematic work I think that it will work flawlessly. I would arrange announcement request to own folders, which indicates what request are needed to be forwarded. Outlooks folders and Telegrams saved messages can be used for this and it helps with organizing messages. With the help of calendar certain announcements request can be sent on time.
 4. Killan viikkotiedotteen tasapainoisuus säilyy pitämällä huumorin tason suhteessa informaation vakavuuteen sopivana. Näin kiltalaiset palaavat aina yhtä innokkaina seuraamaan viikon uusimpia tiedotteita killan tärkeistä asioista. Lyhyt linkinpätkä tiedotteen lopussa saa aikaan positiivisen olotilan viikonavaukseen, joka saa odottamaan seuraavaa viikkotiedotetta.
  //
  Guilds weekly announcements balance is kept with having good level of humor in relation to information’s seriousness. This way guild members come back eager for weeks newest announcements for guilds important news. Small link in the end of the announcement will leave a positive feeling which leaves waiting for next weeks announcement.

 

Yrityssuhdevastaava // Master of Corporate Relations
 1. Millainen on hyvä yrityssuhdevastaava? //
  How would you describe a good Master of Corporate Relations?
 2. Miten killan yritysyhteistyötä voisi kehittää? //
  How could the guild’s corporate cooperation be developed?
 3. Miten toimisit yhteistyössä excursiomestarin kanssa? //
  How would you cooperate with the Master of Excursions?
Tommi Karvonen
 1. Hyvä yrityssuhdevastaava on aktiivinen, skarppi ja mukava tyyppi. Hän on välikäsi yritysten ja killan välillä, jolloin hänen pitää osata olla edustava. Yrityssuhteiden hoitaminen on myös tiimipeliä erityisesti ysvikisällien kanssa, jolloin yrityssuhdevastaavalta voi odottaa hyviä yhteistyötaitoja senkin osalta. Lisäksi hyvällä yrityssuhdevastaavalla on pokkaa soitella yrityksille nopeuttaakseen asioiden hoitumista, kun yritykset eivät ole vastanneet sähköposteihin mielekkääseen aikaan mennessä.
  //
  A good Master of Corporate Relations is active, sharp and nice person. He is a link between companies and the guild, in which case he must know how to be representative. Managing corporate relations is also a team game, especially with ysvikisällis, so you can except good cooperation skills from him. In addition, a good Master of Corporate Relations has the guts to call companies to speed things up when the companies haven’t responded to emails by a meaningful time.
 2. Lähtisin kehittämään killan yritysyhteistyötä yritysten näkyvyyden lisäämisen kautta. Tapahtumiin sponsoreita hankkiessa olisi tärkeää sopia tarkasti, mitä yritys saa vastineeksi, kun se lähtee tukemaan kyseistä tapahtumaa. Olettaisin tämän lisäävän yritysten kiinnostusta sponsoroida aktiivisemmin eri tapahtumia.
  //
  I would start developing the guild’s business cooperation by increasing the visibility of companies. When acquiring sponsors for events, it would be important to agree what the company will receive in return, when it starts sponsoring the event. I would assume that this will increase the interest of companies to sponsor different events more actively.
 3. Hyvä ja jatkuva kommunikointi excursiomestarin kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi yrityssuhdevastaava ja excursiomestari voivat tavata yrityksiä yhdessä, jolloin molempien killan edustajien asiat tulevat puheeksi. Tämä on varmasti myös yritysten näkökulmasta kiinnostavaa, kun mahdollisuutena on saada alan opiskelijoita vierailulle. Tiivis yhteistyö excursiomestarin kanssa hyödyttää siis kaikkia osapuolia.
  //
  Good and Constant communication with the Master of Excursions is the key. As well, the Master of Corporate Relations and the Master of Excursions can meet the companies together, when the affairs of both guild representatives will be discussed. This is certainly interesting from the companies’ point of view, when they have the possibility to get students from their field to visit. Close cooperation with the Master of Excursions therefore benefits all parties.

 

Excursiomestari // Master of Excursion
 1. Miten aiot pitää huolta siitä, että excursiotarjonnastasi löytyy jokaiselle kiltalaiselle jotakin?//
  How will you make sure, that there will be something for everyone in your excursion-catalogue?
 2. Mikäli päädytä järjestämään ulkoexcun, niin minne se mahdollisesti suuntautuisi? //
  If you decide to arrange an abroad excursion what would possible be the destination country?
 3. Miten aiot hyödyntää kisällejä vuoden mittaan?//
  How would you make use of your excursion helpers?
 4. Miten aiot ottaa uudet kv-kandiopiskelijat huomioon toiminnassasi?//
  How will you take the new IB-students into account in your event planning?
 5. Koittaa pitkään odotettu KP:n lähtöaamu. Bussin saavuttua paikalle kuski ilmoittaa, että hänen ajoaikansa ovat ylittymässä nykyisen suunnitelman mukaan reissun ensimmäisenä päivänä ja tästä johtuen päivän aikataulusta on saatava 3 tuntia kiristettyä. Miten hoidat tämän?//
  It’s finally the morning of your long-planned excursion. When the bus arrives, you hear that you must squeeze the already tight timetable by three hours. How will you take care of this?
 6. Järjestät ulkoexcursiolla excursion paikkaan jossa on alkoholin suhteen tiukka nollatoleranssi. 15 minuuttia ennen vierailun alkua huomaat, että ohjeistuksestasi huolimatta excuporukka on edellisen excun jälkeen lähtenyt tutustumaan paikalliseen olutkulttuuriin todella suurella kädellä. Vanhan viinan lisäksi haisee myös tuore viina. Jos firma saa tietää, koulun henkilökuntaa informoidaan töppäilystänne, ettekä pääse enää ikinä exculle minnekkään! Miten hoidat asian?//
  You are at an excursion abroad. You are visiting a company where alcohol is not tolerated!! But as it happens, you realize your group has let you down and become VERY familiar with the local bars and distilleries. Fresh scent of spirit drinks flies to your nostrils. There is no room for mistakes. How will you take care of the situation?
Maiju Koponen
 1. Pyrin järjestämään excursioita mahdollisimman laajalla skaalalla, jotta jokaiselle kiltalaiselle löytyy jotain mielenkiintoista. Excursioita voisi olla muun muassa geo-, vesi- ja energia-alan yrityksiin. Fuksien myötä myös rakennustekniikasta kiinnostuneiden määrä kasvaa, joten huomioin myös sen excursiotarjonnassa.
  //
  I try to organize excurions on a wide scale, taking into account the different interests of guild members.
 2. Ulkoexcun mahdollinen määränpää selviytyisi, tutkimalla missä on kiinnostavimmat excursiokohteet, sekä missä saisi toteutettua mielenkiintoisimman excursiokokonaisuuden. Pyrkisin kuitenkin järjestämään ulkoexcun toiseen paikkaan kuin mitä aikaisempana vuonna, paitsi jos käy ilmi, että se onkin ylivoimaisesti parhain vaihtoehto.
  //
  The destination country would be found out by researching where the most interesting excursion places are. However, the place would be different than last year.
 3. Aion pitää hyvää yhteyttä yrityssuhdevastaavaan, sillä molemmat ovat yhteydessä mahdollisesti samoihin yrityksiin. Molemmat hyötyvät yhteistyöstä, sekä pystymme yhdessä pitämään parempaa yhteyttä yrityksiin. Hyödyntäisin kisällejä etenkin isompien excursioiden suunnittelussa ja järjestämisessä.
  //
  I intend to maintain good contact with the Master of Corporate Relations. Together we can keep in better contact with companies. I would make use of my helpers in planning and organizing the excursions.
 4. Pyrin suunnittelemaan excursioita niin, että ne on avoimia myös englanninkielisille opiskelijoille. Pyytäisin myös yrityksiltä mahdollisuutta englanninkieliseen esittelyyn.
  //
  I would plan the excursion so they would be also open to english speaking students. I would also ask companies for the opportunity to get a presentation in English.
 5. Suunnittelen aikataulun niin, ettei se ole liian tiukka, jotta ylimääräisien yllätyksien tullessa saan tiivistettyä ohjelmaa.
  //
  I would plan the schedule so that there would be some room for possible surprises.
 6. En päästä kyseisiä henkilöitä yritysvierailulle, vaan he saavat odottaa jossain muualla vierailun ajan, esimerkiksi bussissa. Muistutan osallistujille säännöstä hyvissä ajoin ennen vierailua, jotta tälläinen tilanne vältetään.
  //
  I won’t allow the people in question to participate in the company visit. I will remind the excursion participants beforehand about the rules in order to avoid such situations.

 

Opintovastaava // Master of Studies
 1. Kuinka varmistat, että kaikkiin koulun kokouksiin osallistuu killan opiskelijaedustaja ja kuinka kokousten tieto välittyy raadille? //
  How are you going to make sure that hallopeds participate ENG’s meetings? And how the information from the meetings will be forwarded to the board?
 2. Mikä on halloped? //
  What is a halloped?
 3. Miten hallopedtoimintaa voitaisiin mielestäsi IK:ssa kehittää? //
  How could the halloped activity be improved in IK?
 4. Millaista yhteistyötä IK:n tulisi tehdä muiden engin kiltojen kanssa? Entä muiden? //
  What kind of collaboration should there be between ENG’s guilds? How about other guilds?
Sofia Ahola
 1. Myyntimiehen lapsena vastaan markkinointi. Se on kaikista olennaisinta. Opiskelijaedustajia on ollut haasteellista saada riittävästi. Väitän, että tämä johtuu vääränlaisesta markkinoinnista. Tarvittaessa olen itse se opiskelijaedustaja, jos kanssaopiskelijoita ei saada riittävästi aktivoitua. Kokousten tieto välittyy raadille siten, että kyseinen opiskelija referoi kokouksen sisällön. Tämä referaatti välitetään raadille ja tarvittaessa myös kiltalaisille.
  //
  As a salespersons child I need to answer marketing. It’s the most essential. There have been difficulties to get enough hallopeds to participate in all the school’s meetings. I say this is the cause of the wrong kind of marketing. If necessary, I will be the halloped in all those meetings. The information of the meetings will be summarized by the halloped. The summarize will be forwarded to the board and if needed, to guild.
 2. Hallopedit ovat opiskelijoita, jotka edustavat opiskelijakuntaa korkeakoulun eri toimielimissä. Hallopedit ovat täysivaltaisia edustajia toimielimissä, joten he vaikuttavat siihen, millaista tutkimus ja opiskelu on tulevaisuudessa.
  //
  Hallopeds are students who represents the student body in university’s different organs. They are plenipotentiary so they can fully affect on the future of research and studies.
 3. Yliopiston eri hallintorakenteet nähdään usein hyvin koukeroisina, byrokraattisina ja tylsinä. Kahta ensimmäistä ne todella saattavat olla, mutta tylsiä eivät todellakaan. Byrokraattisuutta ja koukeroisuutta voidaan tehdä selkeämmäksi avoimella viestinnällä. Halloped toiminta näkyy hyvin heikosti tavalliselle kiltalaiselle. Tätä tulisi tehdä näkyvämmäksi. Mielestäni esimerkiksi viikkotiedotteeseen tulisi lisätä opinnot-osio, jossa kerrottaisiin korkeakoulun ajankohtaisista asioista. Lisäksi killan instragram-storyihin voisi lisätä esimerkiksi koulutuskeskiviikon, jossa hallopedit voisivat esittäytyä vuorollaan, kertoa koulutuspoliittisista asioista ja omasta työstään.
  //
  Different governing structures of university can be seen very complicated, bureaucratic, and boring. The first two they might be but not boring. By more open communication the complexity and the property of being bureaucratic can be prevented. Halloped operations is barely seen by a basic guild member. It should be made more visible. In my opinion the weekly email should have a studies part. That would tell all the current subjects of the school of engineering. In addition the guilds Instagram-stories could have an education-Wednesday (koulutuskeskiviikko) that would include introductions of the hallopeds and their work, and some talk about education politics.
 4. Eritoten kandiuudistuksen myötä yhteistyön merkitys on kasvanut. Tällä hetkellä lähes kaikilla kursseilla on edustus jokaisesta killasta. Lisäksi vanhoja kurssikokonaisuuksia uudelleen järjestetään uusiksi kursseiksi. Insinööritieteiden korkeakoulussa voitaisiin järjestää enemmän xx tutuksi tapahtumia. Esimerkiksi opintoneuvojat tutuksi tai professorit tutuksi. Tähän tarvitaan kaikkia kolmea kiltaa ja tämä tekisi oppimispalveluista ja kurssien vetäjistä helpommin lähestyttäviä.
  //
  Especially the remaking of the bachelors programs the meaning of collaboration has increased. At the moment almost every course has representation of every guild. In addition, old course unities are reorganized to new unities. In the school of engineering, we could have more of those get to know xx event. For example, get to know the professors or study guides. To organize these kinds of events we need all of the three guilds, and this kind of action would make the learning services and the course organizer more approachable.

 

IE // IE
 1. Mikä erityisesti IE:n hommissa innostaa? Onko sinulla aiempaa kokemusta tapahtumien järjestämisestä? //
  What is it about working in IE that excites you in particular? Do you have previous experience in organising events?
 2. Tapahtumien järjestäminen ja suunnittelu vie rutkasti aikaa. Miten varmistat oman jaksamisesi läpi työntäyteisen IE-vuoden? //
  Organizing and hosting events takes a lot of time. How do you make sure that you do not get exhausted over the tough year?
 3. Työskentely IE:ssä on tiimityötä. Miten pitäisitte huolta IE-parisi kanssa että yhteistyö pelaa? //
  Working as an IE is teamwork. How do you make sure that collaboration with your partner is smooth?
 4. IE-vuoden kalenteri ja näin ollen IE:n kiltalaisille järjestettävät tapahtumat ovat täysin järjestäjien itsensä käsissä. Kiltalaiset rakastavat jo perinteisiksi muodostuneita sitsejä, ja uudet konseptit saavat kiltalaiset hullaantumaan. Arvostatko tapahtumien kohdalla enemmän määrää vai laatua? //
  The calendar for the IE year and therefore the events organised for guild members are entirely in the hands of the organisers themselves. Guild members love the traditional sessions, and new concepts get guild members excited. Do you value quantity or quality more when it comes to events?
 5. Pikku-IE on IE:n tärkein apu tapahtumien järjestämisessä. Kuinka edistät tiimin koheesiota sekä ylläpidät motivaatiota? //
  Pikku-IE is IE’s most crucial help in organizing events. How do you ensure the group’s cohesion and motivation throughout the year?
Elias Pasanen
 1. IE hommiin innostus heräsi pikku-IE vuoden kautta. Hyvällä porukalla tapahtumien järjestäminen on ollut erittäin hauskaa ja uskon, että IE:nä fiilikset jatkuisivat vastaavina myös ensi vuonna. Aiempi kokemus tapahtumien järjestämisestä suurimmilta osin juuri pikku-IE:n kautta.
  //
  I got interested in being IE through this years pikku-IE experience. Organizing events with great group has been really fun and I believe I’d catch the same feelings being IE next year. Previous experience from organizing events has mostly come through pikku-IE.
 2. Pikku-IE vuosi on sujunut täysin ongelmitta, joten lähtökohdat työntäyteiseen vuoteen ovat hyvät. Tekemisen määrä tosin on moninkertainen, joten omaa tekemistä tulisi suunnitella tätä vuotta tarkemmin. Pidän siitä, että tekemistä riittää ja toisaalta osaan tarvittaessa myös rentoutua, joten jaksaminen läpi vuoden ei tule olemaan ongelma.
  //
  Year as pikku-IE has gone without any problems so baseline for a busy IE year has been built. Theres obviously a lot more work so I’ll have to plan my weeks more carefully. I enjoy having a lot of things to do and also can relax when needed so I believe that I can go through the year without getting too exhausted.
 3. Kommunikaatio on yhteistyössä avainasemassa, jotta homma pelittää. Olen mielestäni hyvä ryhmätyöskentelijä ja uskon että IE-parini kanssa saisimme muodostettua avoimen ilmapiirin, jossa voidaan puhua mistä vaan matalalla kynnyksellä.
  //
  Communication plays a key role to get team work going. I’d say that I’m good at teamwork and I also believe that with my IE-partner we can produce open atmosphere where anyone can talk out loud about anything.
 4. Olen ollut mukana järjestämässä monia tapahtumia tänä vuonna ja sanoisin, että poikkeuksetta ne ovat olleet laadukkaita. Arvostan enemmän laatua, joskin määräkin tulee pitää riittävän suurena.
  //
  I have been a part of organizing many events this year and I’d say myself that they have been high quality. I appreciate the quality of the event more but the frequency also needs to be high enough.
 5. Yhteiset virkistäytymiset tapahtumien järjestämisen ulkopuolella ovat kokemuksen perusteella hyvä tapa kasvattaa ryhmähenkeä. Olen myös helposti lähestyttävä ja osaan ylläpitää rentoa meininkiä, joten uskon että pikku-IE:n kanssa olisi loistava vuosi edessä.
  //
  Refreshing events together with pikku-IE are a great way to increase team spirit according to my own experience. I’d also say that I’m approachable and can maintain a chill environment so I believe that we’d have a great year upcoming with pikku-IE.

 

Kv-Maisterivastaava // Chair of Master’s Committee
 1. Miten parantaisit killan tapahtumia englanninkielisille? //
  How would you improve Guild events for English speakers?
 2. Aallon uudet maisteriopiskelijat ovat pääosin vieraskielisiä ja usein heillä on etukäteen vain vähän kontakteja ja tuttavia uudessa koulussa. Miten mahdollistat heidän sujuvan soputumisen Aalto yhteisöön? //
  Master and exchange students come from many different countries with different languages and they usually have only a little contacts and friends already in Finland. How can you make sure Master students are well integrated in to the Aalto community
 3. Kuinka kehittäisit kv-ISO toimintaa? //
  How would you develope the International tutoring?
 4. Kuinka paljon Maisterikapteenin tulisi mielestäsi tehdä yhteistyötä esim fuksikipparien, KvTMK:n, ENGin kv-vastaavien ja koulun kanssa? //
  How much should the Master’s Captain work together with Fuksi Captains, KvTMK, ENG Master’s Captains and the School
 5. Minkä luulet olevan haasteellista Maisterikapteenin virassa? Kuinka selätät nämä haasteet? //
  What do you think will be the biggest obstacle as the Master’s Captain? How will you overcome this?

 

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja // Chair of Fuksi Committee
 1. Millainen on hyvä fuksikapteeni ja millainen hyvä kipparipari? //
  What are the attributes of a good fuksi captain and what makes a good captain pair?
 2. Miten computational engineering -linjan opiskelijat saadaan parhaiten integroitua RAK-fuksien joukkoon? //
  What is the best way to integrate the computational engineering -fuksis with the other RAK-fuksis?
 3. Minkä luulet olevan haasteellista fuksikapteenin virassa? Miten selätät nämä haasteet? //
  What do you think will be the biggest obstacles as a Fuksi Captain? How will you overcome this?
 4. Miten hallinnoit ajankäyttöäsi ja pidät huolen omasta ja parisi jaksamisesta? //
  How do you manage your time and take care of your and your pair’s wellbeing?
 5. Miten kehittäisit killan fuksitoimintaa? //
  How would you develop the guild’s fuksiactivities?
Miika Luhtamäki
 1. Hyvä fuksikapteeni tekee hommia alusta loppuun suurella sydämellä ja motivoituneena. Hän tuntee teekkariperinteen ja sen arvot laajalti, sekä toimii itse parinsa kanssa teekkariuden esimerkkinä. Kippari osoittaa olevansa helposti lähestyttävä sekä ottaa uudet ihmiset vastaan ilolla ja ennakkoluulottomasti. Hänellä on tärkeä vastuu ja velvollisuus olla se henkilö, johon jokainen fuksi ja kiltalainen voivat luottaa. Hänen tärkein tehtävänsä raadissa on edustaa kiltamme fukseja ja Fuksitoimikunnassa näyttää esimerkkiä kaikille yhteisömme fukseille.Toimiva kipparipari osaa hyödyntää molempien vahvuuksia tasapuolisesti. Kipparit jakavat vastuuta tasapuolisesti ja muistavat pitää huolta myös heidän välisestä ystävyydestään. Kipparit suhtautuvat toisiinsa kärsivällisesti ja rakentavat välilleen avoimen kommunikaatioyhteyden. All in all, fuksikapteenit suhtautuvat kunnialla fuksien opastamiseen kohti teekkariutta.
  //
  A good fuksi captain puts their heart and soul into the tasks. They know the teekkari tradition and teekkari values by heart, and together with their captain pair they act as an example of what it means to be a teekkari. A fuksi captain must be easy to approach and welcome new people with joy and open-mindedness. They have an important responsibility and duty to be the person that every freshman and guild member can trust. In the board, a fuksi captain’s most important task in the board is to represent the freshmen of our guild, and in the Fuksicommittee, they must set an example to all the fuksis.A good captain pair knows how to take advantage of the individual skillsets they both have. The captains share the responsibilities of the job while remembering to cherish their friendship. They build a culture of open communication amongst themselves and treat each other with respect. All in all, the fuksi captains take great pride in guiding the freshmen towards becoming a teekkari.
 2. Molempien linjojen opiskelijoille tulee luoda riittävästi mahdollisuuksia spontaaneihin kohtaamisiin. Ensimmäisillä viikoilla voisi olla joitain tapahtumia, joissa linjojen opiskelijat pääsevät tekemään yhdessä jotain konkreettista (esim. sekoitetuissa ryhmissä tapahtuvaa kisailua ja rastikiertelyä). Isot ja kv-isot voisivat tehdä enemmän yhteistyötä ja kannustaa eri linjojen fukseja yhteistyöhön. Jos fuksit näkevät isojen ottavan kontaktia toisen linjan opiskelijoihin, kynnys tutustua laskee myös fukseilla. Fuksikapteenien aktiivinen yhteys kv-kapteeniin ja ulkoasiaintoimikuntaan on onnistuneen integraation avain.
  //
  The students of the two majors must have enough possibilities for spontaneous encounters. In the first few weeks, there should be events where the students can do things together in mixed groups. The BIGs and international BIGs could work together more and encourage the students of the two majors to co-operate. If the fuksis see that the BIGs are all mingling, it is easier for them to do so as well.
 3. Luulen, että tulee hetkiä, jolloin luottamus omaan onnistumiseen ja toimintaan horjuu. Myönnän että olen välillä kova jännittämään, jos halu onnistua on suuri. Uskon kuitenkin, että oma kipparipari, raati sekä Ftmk kannustavat ja antavat vertaistukea, jos tunnen oloni epävarmaksi. Haastavan tilanteen tullen en myöskään epäröi ottaa yhteyttä edellisiin kippareihin tai fuksimajuriin. Uskon yhdessä tekemisen kantavaan voimaan.
  //
  I think there are going to be moments where my trust in myself falters. I must admit that I sometimes feel nervous if I’m doing something that’s very important to me. Even so, I believe that my captain pair, the board and the Fuksicommittee will be there to support me, should I feel a bit overwhelmed. I also would not hesitate to reach out to the former captains or the Fuksi Major. I believe in the driving force of working together.
 4. Aion pitää elämäni osa-alueet hallinnassa ylläpitämällä hyvinvoinnin peruspilareita. Tiedostan, että kipparius, raati ja Ftmk tulevat viemään paljon aikaa, mutta pyrin aikatauluttamaan viikkoni järkevästi, jolloin aikaa jää koululle, läheisille ja levolle. Työn, koulun ja vapaa-ajan yhdistäminen on onnistunut minulta sujuvasti viimeisen vuoden aikana, joten ajankäytön suunnittelu ei ole minulle uusi asia. Uskon, että järkevällä suunnittelulla ja elämäntavoilla ajankäytön hallinnan saa toimimaan. Myös hyvät yhteistyötaidot helpottavat hallitsemaan aikataulupaineita.Muistan antaa tukea kippariparilleni ja vastavuoroisesti pyytä sitä häneltä. Pyrin muistuttamaan itseäni ja pariani, että hoidetaan hommat tosissaan, mutta ei vakavasti. Hyvät kipparit huolehtivat fuksien lisäksi myös toisistaan.
  //
  I try to lead a fulfilling life by upholding the basic pillars of health. I recognize that being a captain would take up a lot of my time, but I try to schedule my week sensibly, making sure I have time for loved ones, school, and rest. Good cooperation skills also make it easier to manage schedules.I would make sure to support my captain pair and ask for support in return when needed. I would try to remind myself and my pair that the job of the fuksi captain is not meant to be all work and no play.
 5. Omana fuksivuonna oli hauskaa ja mielenkiintoista päästä tekemään yhdessä juttuja myös muiden kiltojen fuksien kanssa. Poikkitieteellisyys on tärkeä osa teekkariyhteisöä, joten haluaisin lisätä kiltamme fukseille mahdollisuuksia ystävystyä naapurikiltojen fuksien kanssa. Uskon, että Fuksitoimikunnassa tapaa mahtavia ihmisiä, jotka lähtevät mielellään järjestämään yhteistä toimintaa.Kuten kirjoitin aikaisemmin, kiltamme RAK ja CompEng-fuksit voisivat puhaltaa enemmän yhteen hiileen. Uskon, että yhteistyön kehittäminen kv-kapteenin ja kv-isojen kanssa on suuri mahdollisuus. Kipparivuoden aikana tulee varmasti vastaan monenlaisia kehityskohteita, jotka odottavat tulevan kipparin haltuunottoa.
  //
  During my own fuksi year, I found it fun and interesting to meet fuksis from different guilds besides my own. Interdisciplinary events are an important part of teekkari culture, which is why I would love to invent new ways for the fuksis to befriend people from the neighboring guilds.As I wrote earlier, our guild and the fuksis of the CompEng could stick more closely together in the future. I believe that strengthening the co-operation with the Master’s captain and the International BIGs could yield great things.
Ella Koivisto
 1. Hyvä fuksikapteeni on helposti lähestyttävä, energinen, oma-aloitteinen ja motivoitunut tehtäväänsä. Helposti lähestyttävä onnistuu olemaan, kun on oma itsensä ja omaa hyvät sosiaaliset taidot. Tällöin on myös empaattinen ja luotettava ja kohtelee kaikkia hyvin ja tasapuolisesti. Energinen fuksikapteeni luo energisyydellään positiivista ilmapiiriä ja nostattaa fuksien yhteishenkeä. Oma-aloitteisuus taas on tärkeää tapahtumien järjestämisessä ja muutenkin raadissa toimimisessa. Kun on aidosti motivoitunut, fuksikapteenin tehtävä on tärkeä prioriteetti ja kapteeni tekee parhaansa sen eteen. Motivaation on syytä lähteä halusta tuottaa loistava fuksivuosi uusille kasvoille ja taata hyvä fuksikasvatus. Teekkarikulttuurin tuntemus, sen vaaliminen ja eteenpäin siirtäminen onkin tärkeää.
  Hyvällä kippariparilla on samoja ominaisuuksia. Kummallakin on hyvät yhteistyötaidot. Parin kanssa tehtävää hoidetaan yhdessä sekä jakaen tarvittaessa vastuuta. Kippariparin välillä vallitsee luottamus niin ystävyyden kuin työtehtävien suhteen. Lisäksi pari osaa hyödyntää osapuolien vahvuuksia yhdessä.
 2. Computational engineering -opiskelijat ja RAK-fuksit puhuvat pääsääntöisesti eri äidinkieliä. Heidän integroinnissa toistensa joukkoon on siis avainasemassa kielivalinnat. Kaikkia uusia opiskelijoita yhdistää yhteinen kiltatoiminta, joten tapahtumia olisi syytä järjestää suunnattuna samaan aikaan sekä CompEng- että RAK-opiskelijoille. Näissä tapahtumissa järkevintä olisi puhua englanniksi ja suomeksi, sillä siten mahdollisimman moni ymmärtää varmasti. Lisäksi aktiviteeteissa, joissa jaetaan ryhmiä, voisi sekoittaa kaikkia opiskelijoita. Jo orientaatioviikolla RAK- ja CompEng-fuksiryhmät voisivat tutustua toisiinsa vaikka yhteisillä matalan kynnyksen leikeillä. Fuksikapteenien olisi suunniteltava orientaatioviikkoa sitä varten yhdessä kv-kapteenin kanssa.
 3. Kaikkein haasteellisinta fuksikapteenin virassa tulee luultavasti olemaan aivan jokaisen fuksin integroiminen kiltaan, yliopistoon ja teekkariuteen. Kaikille ainutlaatuisille opiskelijoille halutaan löytää oma paikkansa osana yhteisöä. Heille on osoitettava, että jokainen on hyväksytty, ja että heillä on useampi tukiverkko. Jotta tässä onnistutaan, täytyy osata suunnitella erilaista ohjelmaa, joka yhdistää ja kiinnostaa erilaisia ihmisiä. Fuksikapteenien on myös jaettava vastuuta fukseista sidosryhmilleen kuten ISOille. Tehtävien delegointi voi myös olla haasteellista, mutta se onnistuu, kun voi luottaa niiden hoituvan.
  Henkilökohtaisesti haasteellista fuksikapteenina voi olla stressin käsitteleminen. Olen itse hyvin vastuuntuntoinen, mikä tarkoittaa, että stressaannun helposti keskeneräisistä tehtävistä. Se saa toisaalta hoitamaan asiat, mutta stressaaminen voi olla henkisesti kuormittavaa. Tähänkin auttaa tehtävien jakaminen muiden kanssa sekä ajanhallinta. Myös kipparilla on tukiverkko, johon voi tarvittaessa turvautua.
 4. Ajanhallinta ja jaksaminen linkittyvät vahvasti toisiinsa. Ajanhallinta on onnistunutta, kun ei kuormitu liikaa ja motivaatio pysyy yllä. Ajankäyttö on kuitenkin usein haasteellista. On muistettava jättää aikaa palautumiselle kipparityön ja opiskelun lisäksi. Suunnitelmallisuus onkin valttikortti. Kalenteriin voi merkitä kiinteitä työskentelyaikoja ja varata hetkiä rentoutumiseen etukäteen. Siten poistuu stressiä epämääräisyydestä ja voimavarat riittävät myös yllättäviin juokseviin asioihin. Jaksamisen kannalta tärkeää on myös kannustava ja positiivinen ilmapiiri kippariparin ja muiden toimijoiden kesken. Toimiva kipparipari voi auttaa toinen toistaan jakamalla töitä jaksamisen mukaan.
 5. Killan fuksitoiminta ei vaadi mielestäni radikaalia kehittämistä, sillä se on ainakin itselle ollut antoisaa ja vaikuttanut siltä muillekin. Yksi kehityskohde voisi silti olla fuksien koko vuosikurssin yhteishengen ja yhteisöllisyyden lisääminen. Noin satapäisen joukon kesken se on kuitenkin melko hankalaa. Lisäämällä laajempaa tutustumista edellyttäviä aktiviteetteja se voisi kuitenkin onnistua. Kun tuntee useampia vuosikurssilaisiaan, tuntee yhteyttä suurempaan joukkoon. Samaan aikaan vuosikurssin tulisi olla avoin vanhempia kiltalaisia ja kaikkia aaltolaisia kohtaan.
Lauri Anttila
 1. Hyvä fuksikapteeni on motivoitunut tehtävästään ja ajattelee toiminnassaan fuksien parasta. Fuksikapteeni on tulevia fukseja varten ja täten hänen on oltava avoin ja helposti lähestyttävä. Kapteenit ovat fuksien tuki ja turva kaikissa yliopiston aloittamiseen liittyvissä ongelmissa. Fuksikapteenilla on suuri vastuu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vastaanottamisessa ja heidän opintojen alun sujuvuuden varmistamisessa. Hänen tehtäviinsä kuuluu tutustuttaa uusia fukseja killan toimintaan, teekkariuteen ja yliopistoelämään. Tämän takia kapteenilla on tärkeää olla tuntemusta killasta ja yleisistä teekkariperinteistä. Fuksikapteenien työ on ensisijaisesti yhteistyötä, joten fuksikapteeniparin tärkein ominaisuus on hyvin toimeen tuleminen toistensa kanssa. Yhteistyö ja ryhmätyötaidot ovat olennaisessa osassa niin Fuksitoimikunnassa kuin killan raadissa toimimiseen. Moninaisten tehtävien optimaaliseksi suorittamiseksi joustavuus ja tehtävien jako henkilökohtaisten taitojen mukaan ovat tärkeitä ominaisuuksia.
  //
  A good fuksi captain is motivated by his task and thinks about the best of the fuksis in his actions. The fuksi captain is for incoming fuksis and thus he must be open and easily approachable. The captains are the fuksis support and security in all problems related to starting university. The fuksi captain has a great responsibility in welcoming first-year students and ensuring the smooth start of their studies. Their duties include introducing new fuksis to the activities of the guild, what it means to be a teekkari and university life. Because of this, it is important for the captain to have knowledge of the guild and general teekkari traditions. The work of the fuksi captains is primarily cooperation, so the most important characteristic of a pair of fuksi captains is to get along well with each other. Cooperation and teamwork skills are an essential part of working in both the Fuksi Committee and the guild board. To perform multiple tasks optimally, flexibility and the division of tasks according to personal skills are important qualities.
 2. Suurin osa RAK fuksista puhuu ainakin jonkin verran englantia. Englanti on kansainvälinen kieli ja sekä kiltamme että yliopisto ovat kaksikielisisä. Lähes kaikki tapahtumat on mahdollista pitää suomen lisäksi myös englanniksi, jotta comp-eng opiskelijoille saadaan mahdollisimman samanlainen kokemus killan toiminnasta, kun RAK fukseille. Avainasemassa RAK ja comp-eng fuksien yhteistyön parantamisessa on yhteistyö KV-kapteeniin ja KV-isojen kanssa.
  //
  Most RAK fuksis are somewhat fluent in English. English is an international language and both our guild, and the university are bilingual. It is possible to organize almost all events not only in Finnish but also in English, so that comp-eng students can have closest possible experience of the guild’s activities compared to RAK freshmen. The key to improving the cooperation between RAK and comp-eng freshmen is cooperation with the international captain and international BIGs.
 3. Minulle suurimpia haasteita tulevat luultavasti olemaan oma jaksaminen ja stressi vaikeiden tehtävien edessä. Tärkeiden tehtävien kanssa tulee menemään paljon aikaa, jolloin aikaa levätä pitää muistaa pitää. Kun puhutaan niinkin tärkeästä asiasta kuin fuksivuosi on tärkeää asioita suunnitella huolella ja varmistaa toimivuus. Tärkeä asia lisää suorituspainetta ja stressiä onnistumisesta. Jaksamiseen ja stressiin tukea saan kipparipariltani koko Fuksitoimikunnalta ja muilta raatilaisilta.
  //
  The biggest difficulties for me will probably be my own endurance and stress in front of difficult tasks. Important tasks will require much time and effort, so I must remember to take time to rest. When talking about something as important as the freshman year, it is important to plan things carefully and ensure functionality. The vitality of my work will increase pressure to perform and stress. My primary sources of support for endurance and stress are my co-captain, the entire Fuksi Committee, and other members of the board.
 4. Olen huolehtinut ajankäytöstäni priorisoimalla tärkeimmät asiat ja varaamalla niille aikaa, jonka jälkeen voin siirtyä muihin asioihin. Fuksikapteenina minulle tulee uusi prioriteettitehtävä, jonka vuoksi opintoja ja tapahtumiin osallistumista on karsittava. Minulla on hyvä tilanne opintojeni kanssa ja varaa vähentää kursseja saadakseni kapteenin hommat suoritettua mahdollisimman hyvin. Aion varmistaa, että pidän tarpeeksi vapaa-aikaa, että jaksan suorittaa tehtäväni. Työtehtävien jako kapteeniparini kanssa varmistaa, ettei kumpikaan ylirasitu tehtävissään ja että kaikki tehtävät saadaan suoritettua mahdollisimman hyvin. Kipparipari ovat toistensa läheisin yhteistyökumppani, joten molempien jaksaminen on elintärkeää molempien onnistumiseen.
  //
  I have been managing my usage of time by prioritizing the most important things and prioritizing my time for them, after which I can move on to other things. As a freshman captain, I will have a new priority task and to complete it I will have to cut back on studies and participation in events. I have a good situation with my studies and can afford to reduce the number of courses to get the captain’s work done as well as possible. I’m going to make sure I have enough free time to rest so I have enough energy to complete my duties. The division of tasks with my co-captain ensures that neither of us is overwhelmed by our tasks and that all tasks are completed as well as possible. The captain pair are each other’s closest colleagues, so the endurance of both is vital to the success of both.
 5. Haluisin integroida comp-eng fuksit mahdollisimman hyvin fuksitoimintaan. Jo orientaatioviikon aikana pyrkisin tutustuttamaan RAK-fukseja ja comp-eng fukseja, jotta saamme mahdollisimman paljon yhteistyötä kieliryhmien välille. Haluisin pitää yllä hyvän tasapainon poikkitieteellisten tapatumien ja killan omien fuksien tapahtumien välillä. Poikkitieteellisten tapahtumien pitämisessä haluisin varmistaa, että fuksit eivät pelkästään tutustuisi toisien kiltojen fukseihin vaan myös muiden kiltojen tapoihin ja perinteisiin. Oman killan fuksitapahtumissa tärkeitä on rakentaa sadasta erilaisesta fuksista yksi yhtenäinen vuosikurssi ja varmistaa että fuksien välille syntyy yhteyksiä, jotka pysyvät koko yliopistoajan ja pidemmälle. Lisäksi yrittäisin varmistaa killan toiminnan jatkuvuutta koronavuosien yli vanhempien kiltalaisten ja heidän kokemuksensa avulla.
  //
  I would like to integrate comp-eng fuksis as well as possible into RAK-fuksi activities. Already during the orientation week, I would try to introduce the RAK-fuksis and comp-eng fuksis so that we can get as much cooperation as possible between the languages. I would like to maintain a good balance between intraguild events and our guild’s own fuksi events. When organizing intraguild events, I would like to make sure that the fuksis get to know the customs and traditions of other guilds as well as the freshmen of other guilds. In the freshman events of your own guild, it is important to build one unified course from a hundred unique fuksis and to ensure that the fuksis meet people they will know throughout their university years and beyond. In addition, I would try to ensure the continuity of the guild’s activities beyond the corona years with the help of older guild members and their experience.

 

Toimihenkilöehdokkaat // Guild official applicants

 

Päätoimittaja // Editor-in-Chief
Huomio / Disclaimer

Jos killan ylimääräisessä kokouksessa 7.11. esitettyä sääntömuutosehdotusta ei hyväksytä vaalikokouksessa, Päätoimittaja tulee toimimaan entiseen tapaan raadissa myös vuonna 2023.
//
If the rule update proposal presented in the Guild’s additional meeting 7.11. is not approved in the Election meeting, Editor-in-Chief will continue to be in the board in 2023.

</summary

 1. Millaiseksi näet kiltajournalismin nykytilan ja tulevaisuuden kehityssuunnan? //
  How do you see the current state of guild journalism and the future direction of development?
 2. Miten päätoimittajan tehtäväkuvan muutos vaikuttaa Ruutisiin, ja miten aiot vaikuttaa näkyvyyteen itse?//
  How does the change in the editor-in-chief’s job description affect Ruutiset, and how do you intend to affect visibility yourself?

 

ISOvastaava // BIGresponsible
 1. Minkälainen on hyvä ISOvastaava? // What are the qualities of a good BIGresponsible?
 2. Kuinka motivoisit ISOja pysymään aktiivisine koko vuoden ajan? //
  How would you keep the BIGs motivated and active the whole year?
 3.  ISOvastaava toimii monessa asiassa fuksikapteenien vasempana kätenä. Kuinka ylläpitäisit saumatonta yhteistyötä kapujen kanssa? //
  The BIGresposible works tightly with the Fuksi Captains. How would you maintain a seamless cooperation with the Fuksi Captains throughout the year?
 4. Onko sinulla kehitysehdotuksia killan ISOtoimintaan? //
  Do you have any suggestions to improve the guild’s BIGactivities?

 

Kv-ISOvastaava // International BIG responsible
 1. Minkälainen on hyvä kv-ISOvastaava? //
  What are the qualities of a good International BIGresponsible?
 2. Kuinka innostaisit uusia kiltalaisia lähtemään mukaan kv-toimintaan? //
  How would you inspire new guild members to get involved in international aktivities?
 3. Onko sinulla kehitysehdotuksia killan kv-ISOtoimintaan tai kv-ISOvastaavan rooliin liittyen? //
  Do you have any suggestions for developing the international BIGactivities or the role of the International BIGresponsible?

 

Kulttuurimestari // Master of Culture
 1. Miten kehittäisit killan kulttuuritoimintaa? //
  How would you develop the Guild’s cultural activities?
Lotta Aalto
 1. Minulle on tärkeää, että kulttuuritoiminta mahdollistaa monipuolisemman tapahtumakirjon killalle. Haluaisin, että toimikunnan kanssa tehdään toimikuntalaisten näköisiä tapahtumia. Ei siis tehtäisi suoraan niin kuin edellisenä vuonna, vaan keskitytään siihen mitä halutaan tulevana vuonna toteuttaa. Kehittäisin kulttuuritoimintaa niin, että kiltalaisille olisi tarjolla lisää matalan kynnyksen tapahtumia, kuten yhteislähtöjä ja teemallisia hengailuiltoja.

 

Liikuntamestari // Master of Sports
 1. Miten kehittäisit killan liikuntatoimintaa? //
  How would you develop the Guild’s sports activities?

 

Lukkarimestari // Songmaster
 1. Miten hallinnoisit lukkarien toimintaa? //
  How would you manage the guild’s songmasters?
 2. Miten haluaisit kehittää killan laulukulttuuria? //
  How would you develop the guild’s songculture.

 

Vaellusmestari // Master of Hiking
 1. Minkä takia tahdot toimia killan vaellusmestarina? //
  Why do you want to act as the Guild’s Master of Hiking?
 2. Minne veisit kiltalaiset vaeltamaan? //
  Where would you take the guild members hiking?
Vertti Hatara
 1. Vaelluksilla on ollut aina todella hyvä meininki ja onkin tärkeää pitää uutta perinnettä yllä korkealla tasolla!
 2. Suomessa riittää kohteita, joissa kilta ei ole vielä ehtinyt vaeltaa. Tulevalla vaelluksella olisi mahtavaa päästä katselemaan maisemia joita ei Eteläsuomen köykäisistä talousmetsistä löydä.

 

Lautta-amiraali // Raft Admiral
 1. Millaista kokemusta sinulla on veneilystä ja veneiden kunnossapidosta? //
  What previous experiences do you have from boating and boat maintenance?
 2. Koetko, että voit sitoutua pestiin myös kesällä, johon painottuu suuri osa lauttatoiminnasta? //
  Do you feel that you can commit to the job even in the summer, when much of the raft activities are happening?
 3. Makita, Dewalt, Milwaukee vai Ryobi? //
  Makita, Dewalt, Milwaukee or Ryobi?

 

MAIK-Vastaava // MAIK-Responsible
 1. Minkä takia haet MAIK-Vastaavaksi? //
  Why are you applying to become a MAK-Responsible?
 2. Miten MAIKin toimintaa voisi kehittää? //
  How could you develop MAIK?
Lauri Kalke
 1. “Mielestäni MAIK on aivan loistava järjestö. Olen poikkitieteellisyyden suuri fani ja koen, että MAIKin ajamasta kiltojen välisestä yhteistyöstä on paljon hyötyä niin työelämässä kuin yöelämässäkin. Näistä syistä olisi hienoa päästä itse vaikuttamaan järjestön toimintaan.
  //
  I think that MAIK is an awesome organization. I’m a big fan of interdisciplinaryty and I feel that the cross guild cooperation MAIK’s leading is extremely helpful not only during our studies, but also in the job market. For these reasons it would be cool to get involved in the organization’s activities”

 

Emmi Volanen
 1. Haen MAIK-vastaavaksi, koska IK-MK-tuplakiltalaisena olisi mahtavaa olla mukana järjestämässä tapahtumia ja tarjota kokemuksia molemmille kiltalaisille kohdennetusti. MAIKin tapahtumat mahdollistavat matalalla kynnyksellä tutustumista yli kiltarajojen ja tuo oivan tilaisuuden tutustua monille IK:laisille myös vähemmän tuttuihin AK:laisiin. <3